دوره 2، شماره 4 - ( بهار 1396 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 45-55 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد خوراسگان
2- دانشگاه آزاد خوراسگان ، forooghreihani@yahoo.com
چکیده:   (1298 مشاهده)
چکیده
مقدمه و هدف: آموزش مهارت‌های جنسی و اهمیت یادگیری آن می‌تواند باعث جلوگیری از بروز برخی تعارضات، اختلالات و مشکلات جنسی شود. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر طرح‌واره‌های جنسی زنان، عزت‌نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاورهی شهر اصفهان بوده است.
مواد و روش­ها: روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه آزمایش و کنترل میباشد. جامعهی آماری پژوهش، زنان مراجعه‌کننده به یکی از مراکز مشاورهی شهر اصفهان بودند که پروندهای در خصوص مشکلات و مسائل جنسی در آن مرکز داشتند و به شیوهی در دسترس، 30 نفر از زنانی که شرایط حضور در پژوهش را داشتند به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار جمع‌آوری دادههای پژوهش حاضر، پرسشنامههای برانگیختگی طرح‌واره‌های شناختی در بافت جنسی (QCSASC)، عزت‌نفس جنسی زنان (SSFIW) و رضایت جنسی زنان (ISS) بوده است. طول مدت اعمال متغیر مستقل (آموزش مهارت‌های جنسی) بر گروه آزمایش 15 ساعت بود که طی شش هفته و به‌صورت هفتهای یک جلسه انجام گرفت. در مرحله پس‌آزمون دو گروه (کنترل و آزمایش) جهت بررسی اثربخشی مداخله با استفاده از پرسشنامههای فوق، مورد باز آزمایی قرار گرفتند.
یافتهها: یافتههای این پژوهش از طریق آزمون تحلیل کوواریانس نشان دادند که آموزش مهارت‌های جنسی بر عزت‌نفس جنسی و رضایت جنسی زنان تأثیر داشته است ولی بر طرح‌واره‌های جنسی زنان مؤثر نبوده است.
نتیجه گیری: آموزش مهارت‌های جنسی بر عزت‌نفس جنسی و رضایت جنسی زنان تأثیر دارد.
 
متن کامل [PDF 374 kb]   (1763 دریافت)    

دریافت: 1397/3/16 | ویرایش نهایی: 1398/4/9 | پذیرش: 1397/3/16 | انتشار: 1397/3/16 | انتشار الکترونیک: 1397/3/16