دوره 4، شماره 1 - ( تابستان 1397 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 6-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taghadosy M, Hosieini F. Challenges for Improving the Quality of Nursing Care in Iran: A Systematic Review . SJNMP. 2018; 4 (1) :6-16
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-160-fa.html
تقدسی محسن، حسینی فاطمه. چالش های بهبود کیفیت پرستاری در ایران: یک مرور سیستماتیک. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1397; 4 (1) :6-16

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-160-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2- دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، hossini1389@yahoo.com
چکیده:   (760 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه بهبود کیفیت خدمات پرستاری با چالش­های فراوانی روبرو است. شناسایی ابعاد و مفاهیم مرتبط با آن می‌تواند به مدیران پرستاری کمک کند تا برنامه­های مراقبتی خود را بر اساس آن پایه­ریزی نمایند. بنابراین مطالعه  مروری حاضر در جهت "شناسایی چالش­های بهبود کیفیت پرستاری در ایران " انجام گردید.
مواد روش­ ها: مطالعه حاضر مروری سیستماتیک است. پایگاه‌های اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعاتی Web of sciences، PubMed، google scholar ، SID، Magiran   در فاصله سال‌های 2000 تا 2018 و با استفاده از کلیدواژه­های "چالش" "بهبود کیفیت مراقبت­های پرستاری" و "ایران" انجام‌شده است. پس از انجام جستجو اولیه، 897 مطالعه، به دست آمد. که بعد از اعمال معیارهای ورود 16 مطالعه برای بررسی وارد مطالعه شدند. 9 مقاله توصیفی، 2 مقاله تجربی، 5 مقاله نیمه تجربی بودند.
یافته­ ها: نتایج این مرور سیستماتیک چالش‌های بهبود کیفیت مراقبت‌های پرستاری در ایران را ضعف آموزشی، مدیریتی،  حجم  کاری بالای پرستاران، تنیدگی روحی و جسمی پرستاران و قدیمی بودن روش تقسیم‌کار نشان دادند. در  پژوهش‌های که به شیوه مداخله‌ای برای بهبود مراقبت پرستاری انجام‌شده‌اند تأثیر مثبت برقراری ارتباط با بیمار،به کار بردن فرایند پرستاری و ارزشیابی توسط همکار و استفاده از سوپروایزر آموزشی جهت آموزش پرستاران را نشان دادند .
نتیجه­ گیری: جهت بهبود کیفیت مراقبت‌های پرستاری، مداخلات باید بر اساس چالش‌های بهبود کیفیت در تحقیقات ، طراحی و  انجام شوند تا بتوان از نتایج آن در برنامه‌ریزی جهت بهبود کیفیت خدمات پرستاری استفاده کرد.
 
متن کامل [PDF 871 kb]   (306 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۸/۸/۲

فهرست منابع
1. Shakerinia I. Relationship between nursing students' communication skills with Perceived quality of care by elderly patients. Quarterly Journal of Geriatric Nursing. 2018;2(4):22-34. [DOI:10.21859/jgn.2.4.22]
2. Gholjeh M, Dastoorpour M, Ghasemi A. The relationship between nursing care quality and patients satisfaction among hospitals affiliated to Zahedan University of medical sciences in 2014. Jorjani Biomedicine Journal. 2015;3(1):68-81.
3. Siegel B, Sears V, Bretsch JK, Wilson M, Jones KC, Mead H, et al. A quality improvement framework for equity in cardiovascular care: results of a national collaborative. Journal for Healthcare Quality. 2012;34(2):32-43. [DOI:10.1111/j.1945-1474.2011.00196.x]
4. Atashzadeh Shoorideh F, Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M. The concept of nursing care quality from the perspective of stakeholders: a phenomenological study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2012;1(3):214-28.
5. Lee L-L, Hsu N, Chang S-C. An evaluation of the quality of nursing care in orthopaedic units. Journal of Orthopaedic Nursing. 2007;11(3-4):160-168. [DOI:10.1016/j.joon.2007.07.002]
6. Zarea K, Negarandeh R, Dehghan‐Nayeri N, Rezaei Adaryani M. Nursing staff shortages and job satisfaction in Iran: Issues and challenges. Nursing & health sciences. 2009;11(3):326-31. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2009.00466.x]
7. Burhans LM, Alligood MR. Quality nursing care in the words of nurses. Journal of advanced nursing. 2010;66(8):1689-97. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2010.05344.x]
8. Zadeh H. The effect of peer review evaluation on quality of nurse's performance and patient's satisfaction. Iran Journal of Nursing. 2010;22(62):8-21.
9. Dabirian A, Zolfaghari H, Saidi ZA, Alavi-Majd H. Views of AIDS patients regarding nursing care quality in healthcare centers affiliated to Shaheed Beheshti and Tehran Universities of Medical Sciences. Advances in Nursing & Midwifery. 2008;18(61):39-45.
10. 10 Ghamari Zareh Z, Anoosheh M, Vanaki Z, Hagi Zadeh E. Quality of nurse's performance and patients' satisfaction in cardiac care units. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2008;10(1):27-36.
11. Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh. 2011:134-43.
12. Izumi S, Baggs JG, Knafl KA. Quality nursing care for hospitalized patients with advanced illness: Concept development. Research in nursing & health. 2010;33(4):299-315. [DOI:10.1002/nur.20391]
13. Pazargadi M, Azadi Ahmadabadi G. Quality and quality assessment in universities and assembly of high education. 1st ed Tehran, Iran: Boshra. 2007.
14. Ghamari ZA, Anousheh M, Vanaki Z, Hajizadeh E. quality of nurse's performance and patients'satisfaction in cardiac care units. 2008.
15. Miri K, Parsa P, SHirdelzadeh S, Keshavarz A. The relationship between nurses' spiritual intelligence and quality of nursing care based on nurses' & patient' viewpoints. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;13(6):518-24.
16. Ebrahimian T, Salehi A, Rejalian F, Jabbari A. Evaluation of the Nursing Services Quality from the Patient Perspective by Using the Kano and SERVQUAL Combines Model. Health Research. 2017; 2 (2): 117-23. [DOI:10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.117]
17. Ebrahimian T, Salehi Mobarake A, Rejalian F, Jabbari A. Evaluation of the Nursing Services Quality from the Patient Perspective by Using the Kano and SERVQUAL Combines Model. Health Research Journal. 2017;2(2):117-23. [DOI:10.18869/acadpub.hrjbaq.2.2.117]
18. Esteki R, Attafar A. Quality of nursing services (contemporary level of reality and level of expectation) from nurses' viewpoint on the basis of SERVQUAL Model in Al-Zahra Hospital in Isfahan (2010). Modern Care Journal. 2012;9(2):72-9
19. Khaki S, Esmaeilpourzanjani S, Mashouf S. Nursing cares quality in nurses. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2018;3(4):1-14. [DOI:10.29252/sjnmp.3.4.1]
20. Pazargadi M, Tafreshi MZ, Abedsaeedi Z, Majd H, Lankshear AJ. Proposing indicators for the development of nursing care quality in Iran. International nursing review. 2008;55(4):399-406. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2008.00642.x]
21. Mohammad Ghasaby M, Masudi Alavi N. Quality and barriers against nursing documentation in Kashan Shahid Beheshti Hospital (2011). Modern Care Journal. 2012;9(4):336-43.
22. Nematikhah M, Bahraminejad N, Phaghihzadeh S. A comparison effect of collaborative based training program and lecture method on nurses performance of central venus catherter care. PCINMJ. 2016;6(1):8-17.
23. Hossein Alizadeh S, Mokhtari nuri J, Taghva A, Azizi M. The Effect of the Implementation of Evidence-Based Nursing Care Guidelines on Standard Quality Criteria in Psychiatric Department. Nairij. 2016;3(2):123-32. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.3.2.123]
24. Vaghee S, Yavari M. The effect of communication skills training on the quality of nursing care of patients. Evidence Based Care. 2013;2(4):37-46.
25. Akbari Kaji M, Farmahani Farahani B. The effect of nursing process education on nursing care quality of schizophrenic patients. KAUMS Journal (FEYZ). 2011;15(1):32-7.
26. Ghamari Zadeh Z. The effect of peer review evaluation on quality of nurse's performance and patient's satisfaction. Iran Journal of Nursing. 2010;22(62):8-21.
27. Alaee V, Seyedjavadi M, Mohammadi R, Aslani MR, Hashemi-biria B. The Effect of Clinical Supervisors Education to Quality of Nursing Care of Patients under Mechanical Ventilation in Critical Care Units. Journal of Health and Care. 2012;14(3): 1-7.
28. Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M, Abed Saeedi Z. Nurses' perspectives on quality of nursing care: a qualitative study. Research in Medicine. 2007;31(2):155-8.
29. Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences. Koomesh. 2011;12(2):134-43.
30. Kaplan HC, Brady PW, Dritz MC, Hooper DK, Linam WM, Froehle CM, et al. The influence of context on quality improvement success in health care: a systematic review of the literature. The Milbank Quarterly. 2010;88(4):500 [DOI:10.1111/j.1468-0009.2010.00611.x]
31. Sharafi S, Chamanzari H, Bazi A, Mazloom S, Maghsoodi S, Rajabpour M. Impact of nursing care delivery systems; "case method and primary nursing" on nurse- patient interaction in CCU. Quarterly Journal of Nursing Management. 2015;4(4):58-66.
32. Carayon P, Gurses AP. Nursing workload and patient safety-a human factors engineering perspective. 2008.
33. Mosadeghrad AM. Occupational stress and turnover intention: implications for nursing management. International journal of health policy and management. 2013;1(2):169. [DOI:10.15171/ijhpm.2013.30]
34. Hosseini M. Fundamentals of nursing management. Tehran: Hakim Hidaji Co. 2010.
35. Aziznejadroshan P, Alhani F, Mohammadi E. Challenges and Practical Solutions for Pain Management Nursing in Pediatric Wards. J Babol Univ Med Sci. 2015;17(12):57-64.
36. Adriaansen M, Van Achterberg T, Borm G. The usefulness of the staff-patient interaction response scale for palliative care nursing for measuring the empathetic capacity of nursing students. Journal of Professional Nursing. 2008;24(5):315-23. [DOI:10.1016/j.profnurs.2007.10.003]
37. Storesund A, McMurray A. Quality of practice in an intensive care unit (ICU): a mini-ethnographic case study. Intensive and Critical Care Nursing. 2009;25(3):120-7. [DOI:10.1016/j.iccn.2009.02.001]
38. Lambert VA, Lambert CE. Nurses' workplace stressors and coping strategies. Indian Journal of Palliative Care. 2008;14(1):38. [DOI:10.4103/0973-1075.41934]
39. Mahmoodi Shan G, Alhani F, Ahmadi F, Kazemnejad A. Moral themes in the lifestyle of professional nurses: a qualitative study of the inductive method of content analysis. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2009;2(4):65-78.
40. 40 Jafaei Dalooei R, Jafaei DR, Karimi MH, Yamani N, Iranpoor AR. Interprofessional Education: the Strategy to Improve Health Care. RIMSEJ. 2015;1(7):54-62. [DOI:10.18869/acadpub.rme.7.1.54]
41. Fakhr-Movahedi A, Salsali M, Negarandeh R, Rahnavard Z. Exploring contextual factors of the nurse-patient relationship: A qualitative study. Koomesh. 2011:23-34.
42. Ahmadi F, Nobahar M, Alhani F, Falahi Khoshknab M. Perspectives of Retired Nurses on Factors that Affect Quality of Nursing Care. Hayat; J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2011;17(1):24-34.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN