دوره 4، شماره 2 - ( پاییز 1397 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 17-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، vahabiahmad@gmail.com
3- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:   (1051 مشاهده)
زمینه و هدف: انسجام خانواده به جنبه های سلامت روان‌شناختی خانواده و پیوند عاطفی بین اعضای خانواده اشاره دارد. فرسودگی تحصیلی به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه انسجام خانوادگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 انجام گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن‌ها، 386 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد فرسودگی تحصیلی ماسلاخ و انسجام خانوادگی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آزمون‌های آماری، ضریب همبستگی پیرسون، تی و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه شد.
یافته ها: میانگین نمره انسجام خانواده و فرسودگی تحصیلی در بین نمونه های مورد بررسی به ترتیب برابر با 13/38±76/28 و 14/70± 41/73 بود. یافته های مطالعه بیان کننده آن بود که بین فرسودگی تحصیلی و انسجام خانوادگی رابطه منفی و معنی دار وجود داشت (0/27-=r،  0/001p=).
نتیجه گیری: یافته های مطالعه بیان کننده آن است که اکثر دانشجویان مورد بررسی، خانواده خودشان را منسجم می دانستند و یکی از عواملی که باعث موفقیت تحصیلی آن‌ها می باشد وضعیت انسجام خانواده آن‌ها است.
متن کامل [PDF 382 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/7/12 | ویرایش نهایی: 1398/4/9 | پذیرش: 1397/9/7 | انتشار: 1398/8/2 | انتشار الکترونیک: 1398/8/2

فهرست منابع
1. Belali E, Babaei N. Investigating Social Factors Affecting Family Cohesion in Hamedan. Journal of Hamedan Law Enforcement. 2014; 1(2): 21-49. [Persian].
2. Olson DH, Russell CS, Sprenkle DH. Circumplex Model of Marital and Family Systems: VI. The Oretical Update. Fam Process. 1983; 22(1): 69-83. [DOI:10.1111/j.1545-5300.1983.00069.x]
3. Zareh M, Samani S. The Role of Family Flexibility and Cohesion in Child Goal Orientation. Journal of Family Research. 2008; 4(1): 17-36. [Persian].
4. Olson DH. Circumplex Model of Marital and Family Systems.Journal of Family Therapy. 2000; 22 (1): 144-167. [DOI:10.1111/1467-6427.00144]
5. Kouneski EF. The family circumplex model, FACES II, and FACES III: Overview of research and applications. Recuperado el. 2000;1:04-9
6. Bartali B, Frongillo Ea, Bandinelli S, Lauretani F, Semba Rd, Fried Lp, et al. Low Nutrient Intake is an Essential Component of Frailty in Older Persons. J Gerontol a Biol Sci Med Sci. 2006; 61(6): 589-593. [DOI:10.1093/gerona/61.6.589]
7. David. A. P. Examining the Relationship of Personality and Burnout in Collegestudents: the Role of Academic Motivation. Educational Measurement And eEvaluation Review. 2010; 1(5): 90-104.
8. Mazerolle SM. An Assessment of Burnout in Graduate Assistant Certified Athletic Trainers. Journal of Athletic Training. 2012; 47(3): 320-328. [DOI:10.4085/1062-6050-47.3.02]
9. 9 - Oliveira Rd, Caregnato Rca, Camara Sg. Burnout Syndrome in Senior Undergraduate Nursing. Acta Paulista De Enfermagem. 2012; 25(2): 54-60. [DOI:10.1590/S0103-21002012000900009]
10. 10 - Uludag O, Yaratan H. The Effects of Justice and Burnout on Achievement: An Empirical Investigation of University Students. Croatian Journal of Education. 2013; 15(2): 97-116.
11. Salanova M, Schaufeli W, Martínez I, Bresò E. How Obstacles Andfacilitators Predict Academic Performance: The Mediating Role of Study Burnout And engagement. Anxiety, Stress & Coping. 2010; 23(1): 53-70. [DOI:10.1080/10615800802609965]
12. Nasri S, Damavandi ME, Kargar E. Relationship Work- Family Conflict and Academic Motivation with Academic Burnout in Postgraduate Students of Srttu. Research in Education. 2014; 1(2): 25-31. [Persian]
13. Rudman A, Gustavsson J. Burnout During Nursing Education Predicts Lower Occupational Preparedness and Future Clinical Performance: A Longitudinal Study. International journal of nursing studies. 2012; 49(8): 988- 1001. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.03.010]
14. Watson R, Deary I, of Stress and Thompson D, Li G. A Study Burnout in Nursing Students in Hong Kong: A Questionnaire Survey. International Journal of Nursing Sciences. 2008; 45(10): 1534- 42. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2007.11.003]
15. Ghadampour E, Farhadi A, Naghibeiranvand F. The Relationship among Academic Burnout, Academic Engagement and Performance of Students of Lorestan University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2016; 8(2): 60-68. [Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.2.60]
16. Qinyi T, Jiali Y. An Analysis of the Reasons on Learning Burnout of Junior High School Students From the Perspective of Cultural Capital Theory: A Case Study of Mengzhe Town in Xishuangbanna, China. Procedia-Social and Behavioral Sciences.2012; 46: 3727-31. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.136]
17. Mirzaei Kotnaei F, Hosein Khanzade A, Asghari F, Shakerinia I. The Role of Family Cohesion in Explaining Children's Aggressive Behaviors. Journal of Child Psychological Development. 2015; 1(3): 81-92. [Persian].
18. Ajam Ekrami A, Rezaei T, Asghar Bayani A. Relationship between Hope to Work and Academic Motivation with Academic Burnout. Journal of Knowledge & Health. 2015; 10(1): 15-26. [Persian].
19. Sayyadi M, Vahabi A, Sayyadi S, Kashefi H, Vahabi B. The Relation between Family Cohesion and Academic Self Efficacy in Kurdistan University of Medical Sciences Students, 2016. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2017; 3(1): 31-42. [Persian]. [DOI:10.29252/sjnmp.3.1.31]
20. Rostami Z, Abedi Mr, Schuffli Vb. Standardization of Maslash Burnout Inventory among Female Students at University of Isfahan. New Educational Approach. 2011; 6(1): 21-38. [Persian].
21. Sadeghi A, Asghari F, Saadat S, Nikooy Kupas E. The Relationship between Family Cohesion and Coping Strategies with Positive Attitude to Addiction among University Students. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. 2014; 4(11): 323-329. [Persian]. [DOI:10.5958/2249-7315.2014.01054.5]
22. Kiani N, Arefi M. The Path Analysis Model of Relations between Family Cohesion and Flexibility, Resilience, and Mental Health of University Students. Journal of Family Counseling & Psychotherapy. 2015; 5(3): 22-49. [Persian].
23. Asghari F, Saadat S, Atefi Karajvandani S, Janalizadeh Kokaneh S. The Relationship between Academic Self-Efficacy and Psychological Well-Being, Family Cohesion, and Spiritual Health among Students of Kharazmi University. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 14(7): 581-593. [Persian].
24. Salimi H, Najarpourian S, Mohammadi K, Mehralitabr Firozjaie A. Prediction of Marital Adjustment Based on Decision Making and Problem Solving, Family Solidarity, Coping Strategies, Communication Skills, and Religious Beliefs (Factors Family Process). Journal of Health Breeze. 2014; 3(1): 56-63. [Persian].