دوره 5، شماره 1 - ( تابستان 1398 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 94-105 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، mortezashamsizadeh@gmail.com
چکیده:   (1256 مشاهده)
زمینه و هدف: سابقه و هدف: در سالهای اخیر سرطان پستان به‌عنوان شایع‌ترین سرطان در میان زنان است و میانگین سن سرطان رو به کاهش است. ماموگرافی که اصلیترین روش غربالگری است در این بیماران حساسیت کمی دارد. هدف از این مطالعه یافتن و بررسی زنان جوان مبتلا به سرطان پستان بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی از 2160 مراجعه‌کننده در بازه زمانی پاییز 94 تا پاییز 97 به مرکز تصویربرداری مهر همدان، بر اساس معیارهای ورود، 220 بیمار 30-20 ساله وارد مطالعه شدند. نمونه‌گیری در این مطالعه به صورت در دسترس بود، به این صورت که تمامی بیمارانی که مراجعه می‌کردند با توجه به معیارهای ورود وارد مطالعه می‌شدند. بیمارانی که توده مشکوک داشتند جهت ارزیابی بیشتر و بیوپسی ارجاع شدند و نتایج قطعی پس از پاتولوژی اعلام شد. آنالیز دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی، به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 21 صورت گرفت. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 25 بیمار در مجموع توده مشکوک در سونوگرافی داشتند که از این بین 16 بیمار (64%) تشخیص قطعی با پاتولوژی داشتند. کمترین و بیشترین سن ابتلا به ترتیب، 23 و 30 سال بود. متوسط سن بیماران 27/5 سال بوده و نیمی از بیماران مجرد بودند. 3 بیمار سابقهی فامیلی مثبت داشتند. شایع‌ترین نوع پاتولوژی invasive ductal carcinoma و اغلب گرید 3 بود. 100% بیماران با توده قابل‌لمس مراجعه کرده بودند، قطر توده بین 7 تا 74 میلی‌متر بود و در 50% موارد لنف نود درگیر بود. در طی 2 سال، 4 بیمار (25%) در فاصله زمانی دوره شیردهی نوزاد خود، فوت نمودند. محل توده، درجه تمایز و نوع پاتولوژی ارتباط معناداری با داشتن سرطان پستان داشت (0/001p=).
نتیجه‌گیری: با توجه به بروز قابل‌توجه سرطان پستان در گروههای زیر 30 سال و کشف سرطان از حدود 40 درصد بیماران موردمطالعه در دوره شیردهی، لزوم توجه بسیار زیاد به تودههای کشف‌شده از دوره شیردهی در پستان حس می‌شود. هم‌چنین بررسی سریع توده و غربالگری از سنین پایین، از اهمیت بالایی برخوردار است.
متن کامل [PDF 608 kb]   (266 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/8/14 | ویرایش نهایی: 1398/6/13 | پذیرش: 1397/10/1 | انتشار: 1398/8/2 | انتشار الکترونیک: 1398/8/2

فهرست منابع
1. DeSantis CE, Ma J, Goding Sauer A, Newman LA, Jemal A. Breast cancer statistics, 2017, racial disparity in mortality by state. CA: a cancer journal for clinicians. 2017;67(6):439-48. [DOI:10.3322/caac.21412]
2. Rheinbay E, Parasuraman P, Grimsby J, Tiao G, Engreitz JM, Kim J, et al. Recurrent and functional regulatory mutations in breast cancer. Nature. 2017;547(7661):55-60. [DOI:10.1038/nature22992]
3. Inoue M, Nakagomi H, Nakada H, Furuya K, Ikegame K, Watanabe H, et al. Specific sites of metastases in invasive lobular carcinoma: a retrospective cohort study of metastatic breast cancer. Breast Cancer. 2017;24(5):667-72. [DOI:10.1007/s12282-017-0753-4]
4. Wang C, Kar S, Lai X, Cai W, Arfuso F, Sethi G, et al. Triple negative breast cancer in Asia: An insider's view. Cancer treatment reviews. 2017. [DOI:10.1016/j.ctrv.2017.10.014]
5. Nafissi N, Khayamzadeh M, Zeinali Z, Mohammadi G, Hosseini M, Akbari M. Breast Cancer in Iran, from Epidemiology, Clinicopathological and Biomarker Feature. Advances in Bioresearch. 2017;8(2).
6. SeyyedHosseini S, Asemi A, Shabani A, CheshmehSohrabi M. An infodemiology study on breast cancer in Iran: Health information supply versus health information demand in PubMed and Google Trends. The Electronic Library. 2018;36(2):258-69. [DOI:10.1108/EL-03-2017-0062]
7. Brinton LA, Brogan DR, Coates RJ, Swanson CA, Potischman N, Stanford JL. Breast cancer risk among women under 55 years of age by joint effects of usage of oral contraceptives and hormone replacement therapy. Menopause. 2018;25(11):1195-200. [DOI:10.1097/GME.0000000000001217]
8. Otaghvar HA, Hosseini M, Tizmaghz A, Shabestanipour G, Noori H. A review on metastatic breast cancer in Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015;5(6):429-33. [DOI:10.1016/j.apjtb.2015.02.001]
9. Jazayeri SB, Saadat S, Ramezani R, Kaviani A. Incidence of primary breast cancer in Iran: Ten-year national cancer registry data report. Cancer epidemiology. 2015;39(4):519-27. [DOI:10.1016/j.canep.2015.04.016]
10. Abachizadeh K, Moradi-Kouchi A, Ghanbari-Motlagh A, Kousha A, Shekarriz-Foumani R, Erfani A. Breast Cancer in Iran: levels, Variations and Correlates. Community Health (Salāmat-i ijtimāī). 2018;5(1):11-21.
11. Nafissi N, Khayamzadeh M, Zeinali Z, Pazooki D, Hosseini M, Akbari ME. Epidemiology and Histopathology of Breast Cancer in Iran versus Other Middle Eastern Countries. Middle East Journal of Cancer. 2018;9(3):243-51.
12. Mojarrab S, Rafei A, Akhondzadeh S, Jeddian A, Jafarpour M, Zendehdel K. Diseases and Health Outcomes Registry Systems in IR Iran: Successful Initiative to Improve Public Health Programs, Quality of Care, and Biomedical Research. Archives of Iranian Medicine (AIM). 2017;20(11).
13. Lubin F, Wax Y, Modan B. Role of Fat, Animal Protein, and Dietary Fiber in Breast Cancer Etiology: A Case-Control Study 2. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 1986;77(3):605-12. [DOI:10.1093/jnci/77.3.605]
14. DiSaia PJ, Creasman WT, Mannel RS, McMeekin DS, Mutch DG. Clinical Gynecologic Oncology E-Book: Elsevier Health Sciences; 2017.
15. Vakili M, Pirdehghan A, Adimi M, Sadeghian M, Akhondi M. Epidemiology and trend of cancer in Yazd, a central province of Iran, 2005-2009. Journal of research in health sciences. 2014;14(3):210-3.
16. Hodgson D, van Leeuwen F, Ng A, Morton L, Henderson TO, editors. Breast Cancer After Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancer: It's Not Just About Chest Radiation. American Society of Clinical Oncology educational book American Society of Clinical Oncology Meeting; 2017. [DOI:10.1200/EDBK_175668]
17. Henriksen EL, Carlsen JF, Vejborg IM, Nielsen MB, Lauridsen CA. The efficacy of using computer-aided detection (CAD) for detection of breast cancer in mammography screening: a systematic review. Acta Radiologica. 2018:0284185118770917. [DOI:10.1177/0284185118770917]
18. Helewa M, Levesque P, Provencher D, Lea R, Rosolowich V, Shapiro H. Breast cancer, pregnancy, and breastfeeding. Journal of obstetrics and gynaecology Canada: JOGC= Journal d'obstetrique et gynecologie du Canada: JOGC. 2002;24(2):164-80; quiz 81-4.
19. Chen Y, Chou S-HS, Blaschke EM, Specht MC, Lehman CD. Value of Mammography for Women 30-39 Years Old Presenting With Breast Symptoms. American Journal of Roentgenology. 2018:1-9. [DOI:10.2214/AJR.18.19591]
20. Qin J, White MC, Sabatino SA, Febo-Vázquez I. Mammography use among women aged 18-39 years in the United States. Breast cancer research and treatment. 2018;168(3):687-93. [DOI:10.1007/s10549-017-4625-6]
21. DeSantis CE, Jemal A. Re: Black-White Breast Cancer Incidence Trends: Effects of Ethnicity. JNCI: Journal of the National Cancer Institute. 2018. [DOI:10.1093/jnci/djy162]
22. Bhikoo R, Srinivasa S, Yu T-C, Moss D, Hill AG. Systematic review of breast cancer biology in developing countries (part 2): asian subcontinent and South East Asia. Cancers. 2011;3(2):2382-401. [DOI:10.3390/cancers3022382]
23. Johnson RH, Anders CK, Litton JK, Ruddy KJ, Bleyer A. Breast cancer in adolescents and young adults. Pediatric blood & cancer. 2018;65(12):e27397. [DOI:10.1002/pbc.27397]
24. Arkoob K, Al-Nsour M, Al-Nemry O, Al-Hajawi B. Epidemiology of breast cancer in women in Jordan: patient characteristics and survival analysis. Eastern Mediterranean Health Journal. 2010;16(10):1032. [DOI:10.26719/2010.16.10.1032]
25. Faradmal J, Roshanaei G, Mafi M, Sadighi-Pashaki A, Karami M. Application of Censored Quantile Regression to Determine Overall Survival Related Factors in Breast Cancer. Journal of research in health sciences. 2016;16(1):36-40.
26. Rosenberg SM, Ruddy KJ, Tamimi RM, Gelber S, Schapira L, Come S, et al. BRCA1 and BRCA2 mutation testing in young women with breast cancer. JAMA oncology. 2016;2(6):730-6. [DOI:10.1001/jamaoncol.2015.5941]
27. Deapen D. Breast implants and breast cancer: a review of incidence, detection, mortality, and survival. Plastic and reconstructive surgery. 2007;120(7):70S-80S. [DOI:10.1097/01.prs.0000286577.70026.5d]
28. Miglioretti DL, Rutter CM, Geller BM, Cutter G, Barlow WE, Rosenberg R, et al. Effect of breast augmentation on the accuracy of mammography and cancer characteristics. Jama. 2004;291(4):442-50. [DOI:10.1001/jama.291.4.442]
29. Final Recommendation Statement: Breast Cancer: Screening. 2016.
30. Hall E, Kotsopoulos J, Finch A, Thompson I, Rosen B, Murphy J, et al. Impact of prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy on bone health in BRCA mutation carriers: A prospective cohort study. American Society of Clinical Oncology; 2018. [DOI:10.1200/JCO.2018.36.15_suppl.1566]
31. Browne JE, Cannon LM, McDermott R, Ryan M, Fagan AJ. Pilot investigation into the use of an anthropomorphic breast sonography phantom as a training and assessment tool. Ultrasound in medicine & biology. 2017;43(11):2733-40. [DOI:10.1016/j.ultrasmedbio.2017.07.015]
32. Destounis S, Arieno A, Morgan R. New York State Breast Density Mandate: Follow‐up Data With Screening Sonography. Journal of Ultrasound in Medicine. 2017;36(12):2511-7. [DOI:10.1002/jum.14294]
33. Dinas K, Moschaki V, Grammanikou K, Zepiridis L, Pratilas G, Sotiriadis A, et al. Breast self-examination in Greek midwives and midwifery students. Neoplasma. 2018;65(6):980. [DOI:10.4149/neo_2018_171112N729]
34. Ghahremani L, Mousavi Z, Kaveh MH, Ghaem H. Self-Care Education Programs Based on a Trans-Theoretical Model in Women Referring to Health Centers: Breast Self-Examination Behavior in Iran. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2016;17(12):5133.
35. Bouya S, Balouchi A, Ahmadidarehsima S, Badakhsh M. Knowledge and Source of Information About Early Detection Techniques of Breast Cancer Among Women in Iran: A Systematic Review. Journal of cancer prevention. 2018;23(1):51. [DOI:10.15430/JCP.2018.23.1.51]
36. Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition. 2017;36(1):11-48. [DOI:10.1016/j.clnu.2016.07.015]
37. Coughlin SS, Besenyi GM, Bowen D, De Leo G. Development of the Physical activity and Your Nutrition for Cancer (PYNC) smartphone app for preventing breast cancer in women. mHealth. 2017;3. [DOI:10.21037/mhealth.2017.02.02]
38. McGee J, Giannakeas V, Karlan B, Lubinski J, Gronwald J, Rosen B, et al. Risk of breast cancer after a diagnosis of ovarian cancer in BRCA mutation carriers: Is preventive mastectomy warranted? Gynecologic oncology. 2017;145(2):346-51. [DOI:10.1016/j.ygyno.2017.02.032]
39. Corter AL, Quan ML, Wright FL, Kennedy ED, Simunovic MR, Shao J, et al. Scoping clinicians' perspectives on pre-treatment multidisciplinary care for young women with breast cancer. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 2018;11:547 [DOI:10.2147/JMDH.S173735]