دوره 1، شماره 3 - ( زمستان 1394 )                   جلد 1 شماره 3 صفحات 33-45 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.1.3.5


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. ، vahabiahmad@gmail.com
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
3- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:   (1432 مشاهده)

مقدمه و هدف : دیدگاه و نظرات افراد در زمان های مختلف و بسته به شرایط تغییرپذیر است. یکی از دوران های زندگی انسان که بیشترین تغییرات در آن انجام می شود، دوران دانشجویی است. عوامل فراوانی می تواند سبب ایجاد تغییر در دیدگاه دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی شود. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، انجام گردید.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 110 نفر از دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در نیمسال اول 94-1393 مشغول به تحصیل بودند، به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای دو بخشی که دارای 18 سئوال اصلی در مورد نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی و سئوالات دموگرافیک بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار 21 SPSS و فرمول های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 85 نفر (3/77%) نمونه ها زن و بقیه مرد بودند. میانگین سنی آنها 75/1±69/21 سال بود. میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی به ترتیب 84/5±23/26 و  45/6±57/24 بود که بیانگر دیدگاه منفی آنها نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی است که با متغیرهای مورد بررسی رابطه آماری مشاهده نشد (05/0 ‹ p).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی منفی است. توجه مسئولین آموزشی دانشگاه به این مهم ضروری به نظر می رسد تا با برنامه ریزی های بهتر باعث ایجاد دلگرمی بیشتر در دانشجویان شوند.

متن کامل [PDF 518 kb]   (3483 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۱/۱۴ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۵/۱/۱۴