دوره 8، شماره 2 - ( 9-1401 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 63-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
2- دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
3- کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران ، ss.zakaryaee@gmail.com
چکیده:   (877 مشاهده)
زمینه و هدف:  باتوجه به اینکه دیابت بارداری می تواند باعث مشکلات مادری و جنینی شود، لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر شاخص های فیزیولوژیک زنان باردار دیابتی بستری در بیمارستان بعثت سنندج انجام  شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود. جامعه موردمطالعه را کلیه زنان باردار دارای دیابت حاملگی، بستری در بخش بارداری های پرخطر بیمارستان بعثت سنندج تشکیل دادند. حجم نمونه در کل 92 نفر برآورد شد و نمونه‌ها به صورت مبتنی بر هدف انتخاب و سپس با استفاده از تخصیص تصادفی در دو گروه 46 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و بالینی، فرم ثبت شاخص¬های فیزیولوژیک بود. برای گروه مداخله علاوه بر مداخلات روتین، ماساژ استروک سطحی پشت به مدت 4 روز و هر روز 10 دقیقه در ساعت 6-4 عصر انجام شد. اما گروه کنترل فقط مراقبت¬های روتین را دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل، آنالیزواریانس انجام شد.p<0/05 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه قبل از مداخله از لحاظ مشخصات دموگرافیک، بالینی و شاخصهای فیزیولوزیک همگن بودند (p< 0/05). بعد از مداخله شاخص¬های فیزیولوژیک از جمله نبض (p< 0/001)، فشارخون سیستولیک (p< 0/001)، فشارخون دیاستولیک (p< 0/024)و همچنین تنفس (p< 0/001) درگروه مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشتند. اما بعد از مداخله بین دو گروه از نظر درجه حرارت بدن اختلاف معناداری دیده نشد(p< 0/001).
نتیجه‌گیری: در زنان مبتلا به دیابت باردرای بطور موثری می¬توان از ماساژ استروک سطحی پشت جهت بهبود شاخص¬های فیزیولوژیک استفاده کرد.
متن کامل [PDF 893 kb]   (479 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/5/25 | ویرایش نهایی: 1401/9/16 | پذیرش: 1401/9/16 | انتشار: 1401/9/16 | انتشار الکترونیک: 1401/9/16

فهرست منابع
1. Kleinwechter H, Schäfer-Graf U, Bührer C, Hoesli I, Kainer F, Kautzky-Willer A, et al. Gestational diabetes mellitus (GDM) diagnosis, theraPy and follow-uP care. ExP Clin Endocrinol Diabetes. 2014;122(07):395-405. [DOI:10.1055/s-0034-1366412]
2. Erratum. Classification and diagnosis of diabetes. In Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2016; 39(1):13-22. [DOI:10.2337/dc16-S005]
3. Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: global estimates of diabetes Prevalence for 2017 and Projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. 2018;138(1):271-81 [DOI:10.1016/j.diabres.2018.02.023]
4. Nguyen CL, Pham NM, Binns CW, et al. Prevalence of gestational diabetes mellitus in eastern and southeastern Asia: a systematic review and meta-analysis. J Diabetes Res. 2018; 2018(1):e6536974 [DOI:10.1155/2018/6536974]
5. American Diabetes A. Standards of medical care in diabetes-2011. Diabetes care. 2011;34(SuPPl 1):11-61. [DOI:10.2337/dc11-S011]
6. Etminan-Bakhsh M, Tadi S, Hatami M, Darabi R. Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus and Its Associated Risk Factors in Boo-Ali Hospital, Tehran. Galen Medical Journal 2020; 9(1): e1642.[Persian] [DOI:10.31661/gmj.v9i0.1642]
7. Tutino G, Tam W, Yang X, Chan J, Lao T, Ma C. Diabetes and Pregnancy: PersPectives from Asia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014; 31(1): 302-18. [DOI:10.1111/dme.12396]
8. Osorio-Yáñez C, Gelaye B, Qiu C, Bao W, Cardenas A, Enquobahrie DA, et al. Maternal intake of fried foods and risk of gestational diabetes mellitus. Annals of epidemiology 2017; 27(6): 384-90. [DOI:10.1016/j.annepidem.2017.05.006]
9. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom S, Hauth J, Rouse D, SPong C. Williams obstetrics. 24th ed. New York: McGraw Hill; 2018.
10. Villar J, Ismail L, Victora C, Ohuma E, Bertino E, Altman D et al. International standards for newborn weight, length, and head circumference by gestational age and sex: the Newborn Cross-Sectional Study of the INTERGROWTH-21st Project. The Lancet. 2014; 384(9946):857-868. [DOI:10.1016/S0140-6736(14)60932-6]
11. Nguyen C, Lee A, Minh Pham N, Hoang Nguyen P, Ha A, Khac Chu T ,et al. Prevalence and Pregnancy outcomes of gestational diabetes mellitus by different international diagnostic criteria: a ProsPective cohort study in Vietnam. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;33(21):3706-12. [DOI:10.1080/14767058.2019.1583733]
12. Sayehmiri F, Bakhtiyari S, Darvishi P, Sayehmiri K. Prevalence of gestational diabetes mellitus in Iran: a systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2013; 15(40):16-23. [Persian] [DOI:10.5812/ircmj.12581]
13. Smith KJ, Deschênes SS, Schmitz N. Investigating the longitudinal association between diabetes and anxiety: a systematic review and meta‐analysis. Diabet Med. 2018 ;35(6):677-93. [DOI:10.1111/dme.13606]
14. Smith MC, Stallings MA, Mariner S, Burrall M. Benefits of massage theraPy for hosPitalized Patients. A descriPtive and qualitative evaluation. Altern Ther Health Medi. 1999; 5(4): 64-71.
15. Taghizadeh P, HekmatPou D, Rahzani K, Kazerani H, Rafiei M. ComParing of the effect of reflexive and stroke massages on Physiologic indices in Patients with MI. J Clin Res in Paramed Sci .2013; 2(4):279-90.[Persian]
16. Abdelaziz S, Mohammed H. Effect of foot massage on PostoPerative Pain and vital signs in breast cancer Patient. J Nurs Edu Pract. 2014; 4(8):115-24.[Persian] [DOI:10.5430/jnep.v4n8p115]
17. Esteghamati A, Etemad K, KoohPayehzadeh J, Abbasi M, Meysamie A, Noshad S, et al. Trends in the Prevalence of diabetes and imPaired fasting glucose in association with obesity in Iran: 2005-2011. Diabetes res clin Pract. 2014;103(2):319-27.[In persian] [DOI:10.1016/j.diabres.2013.12.034]
18. Abbasi Z, Abedian Z, Fadayi A, Esmaeil H. Effect of massage on physiologic responses on primiparous women. Horizon Med Sci. 2007; 13(1): 28-33.[Persian]
19. IDF Diabetes Atlas GrouP. UPdate of mortality attributable to diabetes for the IDF Diabetes Atlas: Estimates for the year 2013. Diabetes Res Clin Pract. 2015; 109(3):461-65. [DOI:10.1016/j.diabres.2015.05.037]
20. Saeedi P, Petersohn I, SalPea P, Malanda B, Karuranga S, Unwin N et al. Global and regional diabetes Prevalence estimates for 2019 and Projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Res Clin Pract. 2019; 157(1): e107843. [Persian] [DOI:10.1016/j.diabres.2019.107843]
21. Guan L, Collet JP, Yuskiv N, SkiPPen P, Brant R, Kissoon N. The effect of massage theraPy on autonomic activity in critically ill children. Evide Based ComPlement Alternat Med. 2014; (2014):1-8. [DOI:10.1155/2014/656750]
22. Zhong H, Wang C, Wan Z, Lei J. The Possible mechanisms of massage theraPy. Biomed Res. 2019; 30(6).917-26.
23. Bazrafshan MR, Ghorbani Z. Effect of massage stroke technique on anxiety level back Primigravid women. Hayat. 2010; 16(1): 34-40. [Persian]
24. Padayachee C, Coombes JS. Exercise guidelines for gestational diabetes mellitus. World J Diabetes. 2015 25; 6(8):1033-44. [DOI:10.4239/wjd.v6.i8.1033]
25. Field T, Diego M, Hernandez-Reif M, Medina L, Delgado J, Hernandez A. Yoga and massage theraPy reduce Prenatal dePression and Prematurity. J Bodyw Mov Ther. 2012; 16(2): 204-9. [DOI:10.1016/j.jbmt.2011.08.002]
26. Hasanvand SH, Najafi S, Forozy M, Mohammad Alizade S, Haghdoost A. The effect of back massage on blood Pressure and radial Pulse in Patients with Primary hyPertensive referred to specialty and subspecialty cardiac clinic of Khoramabad Shohada Ashayer hosPital. Yafte. 2011; 12(3):63-69. [Persian].
27. Mok E, Woo CP. The effects of slow-stroke back massage on anxiety and shoulder Pain in elderly stroke Patients. ComPlement Ther Nurs Midwifery. 2004; 10(4):209-16. [DOI:10.1016/j.ctnm.2004.05.006]
28. Nikmah U, Machmudah M. MgSO4 and slow stroke back massage theraPy on blood Pressure of severe Pre EeclamPsia Pregnant women. Asian Nurs Res. 2019; 1(1):37-42. [DOI:10.26714/seanr.1.1.2019.37-42]
29. WeeraPong P, Hume P, Kolt G. The mechanisms of massage and effects on Performance, muscle recovery and Injury Prevention. SPorts Med. 2005; 35(3):235-56. [DOI:10.2165/00007256-200535030-00004]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.