دوره 2، شماره 1 - ( تابستان 1395 )                   جلد 2 شماره 1 صفحات 48-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- علمی دانشکده پیراپزشکی و کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی کردستان،
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (2176 مشاهده)

مقدمه و هدف: شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را نسبت به شغل و شیوه­ای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می­دهد، مشخص می­کند. تحقیق حاضر به منظور پیش­بینی عملکرد شغلی و تاب­آوری بر اساس ویژگیهای شخصیتی بر روی کارکنان شاغل در شهرداری­های کرمانشاه انجام شده است.

مواد و روشها: جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان شهرداری منطقه 1، منطقه 2، منطقه 3 شهر کرمانشاه در سال 1393 به تعداد 550 نفر می­باشد. نمونه این پژوهش شامل 225 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO) کاستا و مک­کری (1985)، پرسشنامه تاب­آوری کونور و دیویدسون (2003) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1989) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای آماری SPSS16 و LISRL و آزمونهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و T مستقل انجام شد.

یافته­ها: نتایج نشان داد متغیرهای برونزا سازگاری و برونگرایی با ضریب رگرسیونی به ترتیب 15/0 و 19/0، به طور مستقیم اثر معنی­داری بر عملکرد شغلی دارند. همچنین بین تاب­آوری و عملکرد شغلی کارکنان همبستگی مثبت معنی­دار وجود داشت و بین عملکرد شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت معنی­داری به دست نیامد.

بحث و نتیجه­گیری: به منظور بهبود عملکرد نیروی انسانی به نقش عوامل شخصیتی و تاب­آوری در معادلات نیروی انسانی توجه بیشتری صورت بگیرد.

متن کامل [PDF 196 kb]   (4402 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/8/18 | ویرایش نهایی: 1398/4/9 | پذیرش: 1395/8/18 | انتشار: 1395/8/18 | انتشار الکترونیک: 1395/8/18