دوره 2، شماره 4 - ( بهار 1396 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 56-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.2.4.56


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، vahabiahmad@gmail.com
3- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
چکیده:   (1083 مشاهده)
چکیده
مقدمه و هدف: محیط حاکم بر آموزش و یادگیری عاملی تعیین‌کننده و مؤثر بر ایجاد انگیزه در فراگیران برای یادگیری است. جو و محیط حاکم بر یادگیری و آموزش در هر عرصه یادگیری و آموزش می‌تواند متفاوت باشد به‌نحوی‌که به استانداردهای یادگیری نزدیک بوده و یا از آن دور باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین درک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محیط آموزشی بر اساس مدل DREEM در سال 1394 بود.
مواد و روش­ ها: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن‌ها، 300 نفر به صورت روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با تخصیص متناسب انتخاب‌شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه داندی بود. پرسشنامه دارای دو قسمت بود. بخش جمعیت‌شناسی شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی و دانشکده محل تحصیل دانشجو بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده گردید. برای توصیف داده­های جمع‌آوری‌شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از آزمون من ویتنی برای بررسی رابطه ادراک دانشجو از محیط آموزشی دانشگاه و متغیرهای دو حالته مثل جنس و از آزمون آماری کروسکال والیس برای بررسی رابطه بین ادراک دانشجو از محیط آموزشی دانشگاه و متغیرهای بیش از دو حالته مانند مقطع تحصیلی، دانشکده استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی دیدگاه دانشجویان در مورد محیط آموزشی دانشگاه برابر با 22/03±109/04 بود. کمترین و بیشترین نمره میانگین حیطه‌های مورد بررسی با 0/46±2/05 و 0/56±2/75 به ترتیب مربوط به ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی خودش و ادراک دانشجو از توانایی علمی خودش بود. بین دانشکده محل تحصیل دانشجو و دیدگاه دانشجویان در مورد محیط آموزشی، تفاوت آماری معنی‌دار بود (0/02=p). بین سایر متغیرهای مورد بررسی و دیدگاه دانشجویان در مورد محیط آموزشی دانشگاه، تفاوت آماری معنی‌داری، مشاهده نشد (0/05<p).
نتیجه ­گیری: اگرچه درصد اندکی از دانشجویان، محیط آموزشی دانشگاه را بسیار نامطلوب گزارش کرده بودند اما این درصد کم به‌مرورزمان، می‌تواند سبب نارضایتی بیشتر در آن‌ها شده و حتی ممکن است در پیشرفت تحصیلی آن‌ها اثرگذار باشد.
 
واژه‌های کلیدی: محیط آموزشی، مدل DREEM، دیدگاه، دانشجو، درک
متن کامل [PDF 325 kb]   (428 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۴/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۳/۷