دوره 2، شماره 3 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 10-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.2.3.2


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (1865 مشاهده)
مقدمه و هدف: آموزش بالینی بخش اساسی و مهم آموزش پرستاری است. استفاده از روشهای نوین آموزش و ارزشیابی اخیرا" مورد توجه  قرار گرفته است. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر آموزش و ارزشیابی به روش پورت­فولیو و روش مرسوم بر ادراکات دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی انجام شد.
مواد و روشها: این یک مطالعه نیمه تجربی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان ترم هفتم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 96-95 بر اساس برنامه­ریزی دانشکده 41 نفر از دانشجویان در  شش گروه بصورت تصادفی ساده انتخاب و هر سه گروه مجددا بصورت تصادفی در دو گروه پورت­فولیو و مرسوم از میان شش گروه تحت آموزش قرار گرفتند. در پایان دوره ادراکات دانشجویان نسبت به دو روش آموزشی از محیط آموزش بالینی با استفاده از پرسشنامه استاندارد دریم  مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده­ها توسط نرم فزار 20  SPSSبا استفاده از آزمونهای تی مستقل  انجام گرفت.
یافته­ها: نتایج مطالعه نشان داد در دو حیطه یادگیری و فضای حاکم بر محیط آموزشی، میانگین نمرات در گروه پورت­فولیو بیشتراز گروه مرسوم  و اختلاف آنها معنی­دار بوده است. (05/0>P). اما اختلاف میانگین دو گروه در سایر حیطه­ها معنی­دار نبوده است. میانگین کلی نمرات ادراکات دانشجویان در گروه پورت­فولیو بیش از گروه  مرسوم بوده و اختلاف آماری معنی­دار داشت (05/0>P).
نتیجه­گیری: نتایج مطالعه موثرتر بودن روش پورت­فولیو را نسبت به روش مرسوم را از محیط آموزش بالینی بعنوان یک ابزار آموزشی نشان می­دهد. مشارکت دانشجویان در امر دستیابی به اهداف بالینی در عرصه کارآموزیها  در روش پورت­فولیو می­تواند موجب بهبود یادگیری، کاهش شکاف تئوری و بالین و ارتقا رضایت آنان گردد.
 
متن کامل [PDF 153 kb]   (612 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/9/8 | ویرایش نهایی: 1398/4/16 | پذیرش: 1396/9/8 | انتشار: 1396/9/8 | انتشار الکترونیک: 1396/9/8