دوره 2، شماره 3 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 49-57 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/sjnmp.2.3.6


XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (1644 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از مشکلات عمده تهدیدکننده سلامت در جوامع شناخته می­شود. چاقی و اضافه وزن با فاکتورهای بیولوژیکی، عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی، تغذیه­ای و.... در ارتباط است. فعالیت بدنی از عوامل مهم در کیفیت زندگی مرتبط با سلامت محسوب می­شود. هدف از این مطالعه تعیین شاخص توده بدنی و ارتباط آن با فعالیت بدنی و برخی خصوصیات دموگرافیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان می­باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 171 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به روش تصادفی سیتماتیک انتخاب شدند. پرسشنامه­ای شامل ویژگیهای دموگرافیک و میزان فعالیت بدنی توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل گردید. قد و وزن دانشجویان اندازه­گیری شد و همچنین شاخص توده بدنی آنها محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS 18 استفاده گردید. ارتباط بین داده­ها با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، تی مستقل و مجذور کای مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته­ها: از کل افراد مورد پژوهش 2/46 درصد مرد و 8/53 درصد زن بودند. میانگین شاخص توده بدنی در دانشجویان 14/3±46/22 بود و3/57 درصد آنان شاخص توده بدنی طبیعی داشتند. بررسی فعالیت بدنی واحدهای مورد پژوهش نشان داد که فقط 3/33 درصد فعال و 7/66 درصد غیر فعال بودند. نتایج ارتباط معناداری را میان BMI و  فعالیت بدنی و خصوصیات دموگرافیک آنها نشان نداد (05/0p>).
نتیجه­گیری: نتایج نشانگر نرمال بودن شاخص توده بدنی در اکثریت دانشجویان بود ولی با توجه به اهمیت فعالیت بدنی و نتایج این مطالعه که نشانگر فعالیت ناکافی در دانشجویان بوده، لازم است با برنامه­ریزی صحیح و مستمر در خصوص اصلاح سبک زندگی اقدام شود.
 
متن کامل [PDF 159 kb]   (1840 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/10/9 | ویرایش نهایی: 1398/4/16 | پذیرش: 1396/10/9 | انتشار: 1396/10/9 | انتشار الکترونیک: 1396/10/9