فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بصورت فصلنامه در پاییز 1381 فعالیت خود را آغاز کرد و با کسب مجوز چاپ و نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به شماره ۳/۳۲۸/۴۲) جنبه رسمی به خود گرفت. این فصلنامه بصورت الکترونیکی در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد.  ارسال و چاپ مقالات به این مجله بصورت رایگان می باشد.

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
صاحب امتیاز: دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی

تامین کننده اعتبارات مالی: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مدیر مسئول:  دکتر سینا ولیئی
سردبیر: دکتر رضا قانعی قشلاق
مدیر اجرایی: آرام کریمیان
مشاور آمار: سحر دالوند، سید حسن نیک سیما
ویراستار انگلیسی: فرزاد محمودی

   ۲۴۷۶-۴۸۴۱ :(E-ISSNشماره شاپا 

مجوز چاپ وانتشار: ۳/۳۲۸/۴۲، تاریخ 81/07/29
ترتیب انتشار: فصلنامه
نشانی: کردستان، سنندج ، خیابان پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، دانشکده پرستاری و مامایی، کد پستی ۱۳۴۶۶-۶۶۱۷۷
تلفن: 09144050284
پست الکترونیکی: senajournal@muk.ac.ir و rezaghanei30@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب