فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- هیات تحریریه
اعضا هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت داوران: اعضای هیئت علمی دانشکده های پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب