فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/7 | 
استان کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پرستاری و مامایی ، معاونت پژوهشی، دفتر مجله علمی، کدپستی ۱۳۴۴۶ـ۶۶۱۷۷.

پست الکترونیک:  sjnmp۲۰۲۲gmail.com
  
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find-1.57.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب