دوره 3، شماره 4 - ( بهار 1397 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 14-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khaki S, Esmaeilpourzanjani S, Mashouf S. Nursing cares quality in nurses. SJNMP 2018; 3 (4) :1-14
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-139-fa.html
خاکی سوره، اسمعیل پورزنجانی سیمین، مشعوف سهیلا. کیفیت مراقبت‌های پرستاری در پرستاران. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1397; 3 (4) :1-14

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-139-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، skhaki170@gmail.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
چکیده:   (6806 مشاهده)
زمینه و هدف: کیفیت مهمترین مسئله در عرصه خدمات سلامت به ویژه مراقبت پرستاری است از آنجایی که هرگز نمی­ توان به سطح مطلق کیفیت دست یافت، بنابراین بررسی مداوم و مستمر آن همواره الزامی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت کیفیت مراقبت‌های پرستاری در کارکنان پرستاری اجرا گردید.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که با مشارکت 210 پرستار در دانشگاه شهید بهشتی با نمونه­ گیری در دسترس انجام گردید. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه ه­ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت کوال پکس با 72 سؤال در سه بعد روانی اجتماعی، فیزیکی و ارتباطی انجام شد. به منظور تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS 16 و نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته­ ها: میانگین سن پرستاران 33/53 سال بود. 20 درصد پرستاران مرد و 76/1 درصد نیز زن بودند. 84% پرستاران کیفیت مراقبت‌های پرستاری را در بعد روانی اجتماعی، 79% در بعد فیزیکی و 68/5% در بعد ارتباطی مطلوب ارزیابی کردند. همچنین بر اساس آزمون من ویتنی بین میزان کیفیت مراقبت‌های پرستاری با جنس رابطه معنی داری وجود داشت به طوری که کیفیت مراقبت‌های پرستاری، در پرستاران زن بهتر از پرستاران مرد  بود (0/01p=)
نتیجه­ گیری: وضعیت کیفیت مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه پرستاران مطلوب است اما تامین­ کننده انتظارات بیماران در برخی ابعاد مورد بررسی نمی­ باشد. لذا ارزیابی مجدد استانداردهای کیفیت مراقبت در سه بعد ساختار، فرایند و برآیند از دیدگاه پرستاران و بیماران، اتخاذ تدابیری جهت افزایش ارتباط درمانی مناسب بین پرستار و بیمار و توجه به نیازهای روانی و اجتماعی بیماران تا حد امکان می‌تواند سودمند واقع شود.
 
واژه‌های کلیدی: کیفیت مراقبت، پرستاران، پرستاری
متن کامل [PDF 407 kb]   (3690 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/5/15 | ویرایش نهایی: 1398/10/28 | پذیرش: 1397/5/20 | انتشار: 1398/8/2 | انتشار الکترونیک: 1398/8/2

فهرست منابع
1. Zamanzadeh V, Moghadasian S, Valizadeh L, Haghighi Khoshkho N. Compare of nurses and patient perspective about the quality of nursing care provided in educational hospitals in Tabriz. Journal of Caring Sciences 2006; 2: 4 - 12.
2. Navulur Rb. Integrated quality improvement program in patient care. Nursing & Health Science 1999; 1(4): 249-256. [DOI:10.1046/j.1442-2018.1999.00028.x]
3. Ahmadi F, Nobahar M, Alhani F, Falahi Khoshknab M. Perspectives of retired nurses on factors that affect quality of nursing care.Hayat 2011; 17(1): 24-34.
4. Marquis BL, Huston CJ. Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application. Lippincott Williams & Wilkins. 2009.
5. Foley ME. Nurses: assuring quality care for all populations. Leonard Davis Institute of health economics, university of Pennsylvania, American Nurses Association. 2001.
6. Zaeimi Pour Kermanshahi M, Vanaki Z, Haji Zadeh E. The effect of manager nurses' management skills retraining on empowerment of nursing staff. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 2005; 13(50): 14-21.
7. Brundtland GH. Strategic directions for strengthening nursing and midwifery services. Geneva: World Health Organization; 2002.
8. Pazargadi M. Zaghari M. Abedi Z. Quality of nursing care of nurses view: a quality study. Journal of Shahid Beheshti University 2007; 31(2): 147-153. [Persian].
9. Chow F L W, Suen L K P. Clinical staff as mentors in pre-registration undergraduate nursing education: students perceptions of the mentors roles and responsibilities. Journal of Nurse Education Today. 2001; 21: 350-358. [DOI:10.1054/nedt.2001.0569]
10. Williams AM. The delivery of quality nursing care: a grounded theory study of the nurse's perspective. J Adv Nurs. 1998 Apr; 27(4): 808-16. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1998.00590.x]
11. Swansburg RC, Swansburg RJ. Introductory management and leadership for nurse. 2nd ed. Sudbury: Jones & Bartlett Publishers; 1999.
12. Ovretveit J. Quality evaluation and indicator comparison in health care. International Journal of
13. Health Planning and Management 2004; 16(3): 229-241. [DOI:10.1007/s00481-004-0316-z]
14. Brooten D, Youngblut JM, Kutcher J, Bobo C. Quality and the nursing workforce: APNs, patient outcomes and health care costs. Nursing outlook 2004; 52(1): 45-52. [DOI:10.1016/j.outlook.2003.10.009]
15. Mohajjel Aghdam A, Hassankhani H, Zamanzadeh H, Khameneh S, Moghaddam S.Nurses' Performance on Iranian Nursing Code of Ethics from Patients' Perspective. Iran Journal of Nursing 2013; 26 (84):1 - 11.[Persian]
16. Neishabory M, Raeisdana N, Ghorbani R, Sadeghi T. Nurses' and patients' viewpoints regarding quality of nursing care in the teaching hospitals of Semnan University of Medical Sciences, 2009. Koomesh 2010; 12(2): 134-143.
17. Shannon SE, Mitchell PH. Cian KC. Patients, Nurses, and physicians have differing views of quality of critical care. Journal of Nursing Scholarship 2002; 34: 173-179. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2002.00173.x]
18. Haghighi Khoshkho N. The quality of nursing care from nurses and patients viewpoints in the Teaching hospitals of Tabriz university of Medical Sciences. [MA thesis]. Tabriz: Tabriz University of Medical Sciences; 2004.
19. Jafari manesh H, Ranjbaran M, Vakilian K, Tajik R, Almasi-Hashiani A. Nursing's code of ethics: a survey of respecting the code among nursing students. Iranian journal of medical ethics and history of medicine 2014; 6 (6): 45-55.
20. Redfern SJ, Norman IJ, Tomalin D, Oliver S. Assessing quality of nursing care. Quality in Health Care 1993; 2(2): 124. [DOI:10.1136/qshc.2.2.124]
21. Dabirian A, Zolfaghari H, Saidi ZA, Alavi-Majd H. Views of AIDS patients regarding nursing care quality in healthcare centers affiliated to Shaheed Beheshti and Tehran Universities of Medical Sciences. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery 2008; 18(61): 40 - 45.
22. Rastian ML. The effect of nursing process applying on nursing care quality of patients in Shahid Beheshti hospital of Yasouj university of Medical Sciences [MA thesis]. Yasouj: Yasouj University of Medical Sciences; 2012.
23. Ebrahimi H, Namdar H, Vahidi.Quality of nursing care in psychiatric wards of university hospitals in northwest of iran from the perceptions of nurses. Journal of Caring Sciences (JCS) 2012; 1(2): 79-84.
24. Akbari Kaji M, Farmahani Farahani B. the effect of nursing process education on nursing care quality of schizophrenic patients. Journal of Kashan University of Medical Sciences (FEYZ) 2011; 15(1): 32-37.
25. Paryad A, Masooleshadman R, Kazemnejad A. Evaluating of head nurses perspectives in quality of care in healthcare centers in Rasht. Holistic Nursing and Midwifery Journal 2001; 10 (36 -37): 30 - 38.
26. Dehghani A. Kermanshahi SM. Evaluating of compliance with professional ethical standards in nursing practice from Nursing Staff's Viewpoints in in Tehran University of Medical Sciences. Modern care journal 2013; 9 (3): 208-216.
27. Dehghani A, Ordoubadi N, Shamsizadeh M, Parviniyan Nasab A, Talebi M. Perspective of patients about compliance with standards of professional ethics in nursing practice. Journal of Nursing Education2014; 3 (2): 76-84.
28. Panjvini S. Evaluation of nursing staff communicates with patients in public wards of educational hospitals in Sanandaj city. Journal of School of Nursing and Midwifery 2002; 1(2): 1- 8.
29. Parsa-Yekta Z, Sharifi-Neiestanak N, Mehran A, Imani-Pour M. Quasi experimental research on anxiety and satisfaction of patients undergoing open cardiac surgery having intubation. Hayat 2002; 8(3): 5-12.
30. Deccache A, Aujoulat I. A European perspective: common developments, differences and challenges in patient education. Patient Educ Couns. 2001; 44(1): 7-14. [DOI:10.1016/S0738-3991(01)00096-9]
31. Mazaheri E, Mohammadi MA. [Review status and barriers of patient education of perspective of personal and students of Ardabil University of Medical Sciences report research plan of unit management and information of Ardabil University of medical sciences], 2004. [Persian] [cited 2014 May 29] available from: http://eprints.arums.ac.ir/381/
32. Ghurchiani F. Barati Martati A. Abolghasem Gorji H. Khatami FiroozabadiAM. Haghani H. Goldoost Marandi F. Ritual observance of ethicsand patient care nurses in teaching hospitals of Tehran University of MedicalSciences.Medical Ethics 2013;7(23): 63-79.[Persian]
33. Babamahmoodi F, Meftahi M, Khademloo M, Hesamzadeh A. Observation of patient's right charter in Mazandaran teaching hospitals: patients view. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2011; 4(4): 37-44.
34. Gunther M, Alligood MR. (2002). A discipline specific determination of high quality nursing care. Journal of Advanced Nursing, 38(4), 353-359. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2002.02201.x]
35. Sokhanvar R. The effect knowledge of nursing ethics in clinical decision-makings and applying the perspective of working nurses in Shiraz University of Medical Sciences. [MS Dissertation] Shiraz: Shiraz University of Medical
36. Sciences, Faculty of Nursing & Midwifery; 1997. [Persian]
37. Meurier C, Vincent C, Parmar D. Learning from errors in nursing practice. J Adv Nurs 1997; 26(1):111-9 [DOI:10.1046/j.1365-2648.1997.1997026111.x]
38. Tefaq M R, Nikbakht Nasrabadi A, Mehran A, Din Mohammad N. Evaluation of professional ethics in the implementation of drug orders by nurses. J Nurs and Midwifery.Tehran University of Medical Sciences1383: 10 (4): 77-86. [persian]
39. Wilson-Barnett J. Ethical dilemmas in nursing. J Med ethics. 1986; 12(3): 123-135. [DOI:10.1136/jme.12.3.123]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN