دوره 7، شماره 1 - ( تابستان 1400 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 36-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- آموزگار آموزش و پرورش ، مهاباد، ایران
2- گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران ، mojganmehr20@yahoo.com
3- دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران
4- دانشگاه فرهنگیان ارومیه ، مهاباد، ایران
چکیده:   (779 مشاهده)
زمینه و هدف: تعهد سازمانی یکی از عوامل مهم مواجه کارکنان در شرایط بحرانی است. هدف از این پژوهش، پیش‌بینی تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان امام خمینی مهاباد بر اساس مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای و استرس شغلی در پاندمی کرونا است.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری، تمام پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر مهاباد در سال 1399 بودند. 140 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، پرسشنامه اخلاق حرفه­ای و پرسشنامه استرس شغلی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 19 انجام پذیرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه،  ضریب همبستگی بین اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی مثبت  و معنی‌دار بود (0/001=P). ضریب همبستگی بین استرس شغلی با تعهد سازمانی منفی و معنی‌دار  بود (0/001=P). مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده (Beta) برای اخلاق حرفه‌ای (0/01p<، 0/639=β) و استرس شغلی (0/01p<،  0/338-=β) به دست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه، بین اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی ارتباط مستقیم و بین استرس شغلی با تعهد سازمانی پرستاران ارتباط معکوسی وجود داشت که بیانگر آن است که اخلاق حرفه‌ای به‌ شکل مثبت و استرس شغلی به شکل منفی و معنی‌داری، تعهد سازمانی پرستاران را  پیش‌بینی می‌کند.  لذا توصیه می­گردد جهت افزایش تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان امام خمینی مهاباد در پاندمی کرونا تمهیداتی برای رعایت اصول اخلاقی و کاهش استرس شغلی آنان اندیشیده شود.
متن کامل [PDF 760 kb]   (500 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/9/22 | ویرایش نهایی: 1400/6/20 | پذیرش: 1400/2/23 | انتشار: 1400/6/13 | انتشار الکترونیک: 1400/6/13

فهرست منابع
1. Saffari M. Nurses 'Experiences on Self-Protection when caring for COVID-19 patients. J Mil Med. 2020; 22 (6): 570-579. [Persian]
2. Sepahvand R, Momeni Mofrad M, Taghipour S. Identifying and prioritizing the psychological consequences of the Covid 19 virus in nurse. J Hosp. 2020; 19 (2): 25-32. [Persian]
3. Esmaelzadeh F, Abbaszadeh A, Borhani F, Peyrovi H. Ethical sensitivity in nursing ethical leadership: a content analysis of Iranian nurses experiences. Open Nurs J. 2017; 11(1): 1- 13. [DOI:10.2174/1874434601711010001]
4. Carlos V, Mendes L, Lourenco L. The influence of TQM on organizational commitment, organizational citizenship behaviors, and individual performance. Transylvanian Rev Adm Sci. 2014; 111-30.
5. Leach LS. Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. J Nurs Adm. 2005; 35(5): 228-37. [DOI:10.1097/00005110-200505000-00006]
6. Pazargadi M, Jahangir F. Organizational commitment and its related factors. J Adv Nurs Midwifery. 2006; 16 (54): 3-13. [Persian]
7. Cho YJ, Lewis GB. Turnover intention and turnover behavior: Implications for retaining federal employees. Rev Public Pers Adm. 2012; 32(1): 4-23. [DOI:10.1177/0734371X11408701]
8. Staufenbiel T, König CJ. A model for the effects of job insecurity on performance, turnover intention, and absenteeism. J Occup Organ Psychol. 2010; 83(1): 101-17. [DOI:10.1348/096317908X401912]
9. Teng CI, Dai YT, Lotus Shyu YI, Wong MK, Chu TL, Tsai YH. Professional commitment, patient safety, and patient ‐ perceived care quality. J Nurs Scholarsh. 2009; 41(3): 301-9. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2009.01289.x]
10. Liou SR. An analysis of the concept of organizational commitment. Nurs Forum. 2008; 43:116-25 [DOI:10.1111/j.1744-6198.2008.00103.x]
11. Horton K, Taschudin V, Forget A. The value of nursing: a literature review. Nurse Ethics. 2007; 14(6): 716-40. [DOI:10.1177/0969733007082112]
12. Sheikhzakaryaie N, Atashzadeh-Shoorideh F. The relationship between professional ethics and organizational commitment of faculty members in Kurdistan University of Medical Sciences. Adv Nurs Midwifery. 2016; 25(91): 21-30. [Persian]
13. Damshenasm MH, Kalani N, Javadpour Sh, Molaei F, Rahmanian F, Hosseini Y, Rastegarian A. Moral distress and desire to quit: A cross-sectional descriptive study of nurses working in teaching hospitals of Jahrom in 2016. J Educ Ethics Nurs. 2020; 9(1and 2): 10-17. [Persian]
14. Niazazari K, Enayati T, Behnamfar R, Kahroodi Z. Relationship between professional ethics and job commitment. Iran J Nurs. 2014; 27(87): 34-42. [Persian] [DOI:10.29252/ijn.27.87.34]
15. Yaghoubi M, Yarmohammadian M. Organizational commitment and job stress at Isfahan university of Medical Sciences teaching hospitals managers. J Health Adm. 2008; 11(33): 63-68. [Persian]
16. Doyle C. Work and organizational psychology: An introduction with attitude.1ed. London. Routledge. 2002. [DOI:10.4324/9780203163573]
17. Yaghoubi M, Karimi S, Javadi M, Hassanzadeh A. A survey on relationship between job stress and three dimensions of organization commitment among nursing managers. Avicenna J Nurs Midwifery Care. 2010; 18(1): 5-15. [Persian]
18. Bratt MM, Broome M, Kelber S, Lostocco L. Influence of stress and nursing leadership on job satisfaction of pediatric intensive care unit nurses. Am J Crit Care. 2000; 9(5):307-17 [DOI:10.4037/ajcc2000.9.5.307]
19. Sabet A, Jabbari O, Alipour S, Sabet MR. Investigating the Relationship between Stress Management and Nurses' Organizational Commitment in Covid-19 Crisis, with the Mediating Role of Communication Skills Training. Modern medical information.2020; 6(2): 1-10. [Persian] [DOI:10.29252/jmis.6.2.1]
20. Nayeri ND, Taghavi T, Shali M. Ethical challenges in the care of emerging diseases: A systematic literature review. Bioeth J. 2017; 7(26): 85-96. [Persian]
21. Aghalari Z, Dahms HU, Jafarian S, Gholinia H. Evaluation of organizational and social commitments and related factors during the coronavirus pandemic of healthcare workers in northern Iran. Global Health. 2021; 17(12):1-9. [DOI:10.1186/s12992-020-00658-0]
22. Mohammadimehr M, Zargar Balaye Jame S, Sheikhi S, Rahmati D. The Relationship between Professional Behavior and Organizational Commitment of Nurses in Ilam Province of Iran. J Payavard Salamat. 2017; 11(3): 35-43. [Persian]
23. Salehi M, Dadgar Z. The relationship between professional ethics and organizational Commitment from the viewpoint of nurses in Imam Khomeini hospital in Sari. J Bioethic. 2016; 6 (20): 33-46. [Persian]
24. Hatami M. Determining the stress of working and non-working mothers in terms of mother-child characteristics and the effect of stress relief therapy on its reduction. (Dissertation). Tehran: Allameh Tabatabaei University of Tehran. 1999.
25. Allen NJ, Meyer JP. Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. J Vocat Behav. 1996; 49 3): 252-76. [DOI:10.1006/jvbe.1996.0043]
26. Khodadadei N, Salehi S. Relationship between organizational commitment and nurses' clinical competency. J Nurs Manag. 2018; 7(1): 18-28. [Persian] [DOI:10.29252/ijnv.7.1.18]
27. Kadousire A. Exploring the Structure of Ethical Attributions as a Component of the Consumer Decision Model: The Vicarious Versus Personal Perspective. J Bus Ethics. 2009; 10(6): 285-93. [DOI:10.1007/BF00382967]
28. Mohajeran B. Structural modeling of relationship between professional ethics and spirituality at work with social responsibility among nurses in the public hospitals in Kermanshah city. J Nurs. Manag. 2014; 3(2): 20-29. [Persian]
29. Saadattalab A, Jafari M. Mediator Role of spiritual happiness in the relationship between social capital and social support with resiliency in employees against, Covid-19 epidemic diseases in the period of Social distance. J Res Psychol Health. 2020; 14(1): 115-29. [Persian]
30. Mo Y, Deng L, Zhang L, Lang Q, Liao C, Wang N, et al. Work stress among Chinese nurses to support Wuhan in fighting against COVID ‐ 19 epidemic. J Nurs Manag. 2020; 28(5): 1002-1009. [DOI:10.1111/jonm.13014]
31. Lavasani M, Keyvanzade M, Arjmand N. Spirituality, job stress, organizational commitment, and job satisfaction among nurses in Tehran. J Contemp Psychol. 2008; 3(2): 61-73. [Persian]
32. Hajloo N, Sobhi Gharamalaki N, Emami F. [Investigating the relationship between organizational creativity, job stress and achievement motivation with nurses' organizational commitment]. J Psychol Stud. 2012; 8(3): 12-32. [Persian]
33. Chu CI, Lee MS, Hsu HM. The impact of social support and job stress on public health nurses' organizational citizenship behaviors in rural Taiwan. Public Health Nurs. 2006; 23(6): 496-505. [DOI:10.1111/j.1525-1446.2006.00599.x]
34. Bahmani A. The effect of shift work in coronary conditions on employee burnout with mediating role of coronary stress. J Nurs Manag (IJNV). 2020; 9(4): 20-26. [Persian]
35. Soleimani N, Abbaszadeh N, Niaz Azari B. The relationship between work ethic and job satisfaction and job stress of employees in the Technical and Vocational Education Organization of Tehran. J New Approach Edu Adm. 2012; 3(1-9): 21-38. [Persian]
36. Yousef DA. Organizational commitment as a mediator of the relationship between Islamic work ethic and attitudes toward organizational change. Hum Relat. 2000; 53(4): 513-37. [DOI:10.1177/0018726700534003]
37. Torkaman M, Heydari N, Torabizadeh C. Nurses' perspectives regarding the relationship between professional ethics and organizational commitment in healthcare organizations. J Med Ethics Hist Med. 2020; 13)17(:1-10. [Persian] [DOI:10.18502/jmehm.v13i17.4658]
38. Nabizadeh Gharghozar Z, Atashzadeh Shoorideh F, Khazaei N, Alavi-Majd H. Assessing organizational commitment in clinical nurses. J Nurs. Manag.2013; 2(2):41-48. [Persian]
39. Bell M, Sheridan A. How organisational commitment influences nurses' intention to stay in nursing throughout their career. Int J Nurs Stud Adv. 2020; 2:100007:1-13. [DOI:10.1016/j.ijnsa.2020.100007]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.