دوره 7، شماره 2 - ( 9-1400 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 95-85 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز ،ایران
2- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، rokhafroz@ajums.ac.ir
3- دانشگاه علوم پزشکی آبادان ،آبادان،ایران
چکیده:   (493 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه زمان عنصری مهم در مداخلات درمانی است. پرستاران در کنار وظیفه مراقبت، مدیریت زمان را نیز بر عهده دارند که نقشی مهمی در کیفیت مراقبت‌های پرستاری و رضایت بیماران دارد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط مدیریت زمان با کیفیت مراقبت‌های پرستاری و رضایت‌مندی بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی استان خوزستان در سال 1399 انجام گرفت. 
 مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 880  نفر( 576 بیمار و 304 پرستار) به روش نمونه ­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان ، پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت پرستاری و پرسشنامه رضایتمندی بیماران از مراقبت‌های پرستاری بود. داده‌ها با کمک  نرم‌افزار SPSS-23 و آمارهای توصیفی و استنباطی(توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل شدند. 
یافته‌ها: میانگین سن پرستاران(7/21 ± 39/33 ) و بیماران ( 13/13 ± 36/14) سال بود. ارتباط معنی‌داری  میان  مدیریت زمان و  کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران و مدیریت زمان و کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه بیماران و کیفیت مراقبت پرستاری و میزان رضایت بیماران از کیفیت مراقبت‌های پرستاری به د ست آمد (0/001p <). ارتباط معنی‌داری  میان مدیریت زمان  و میزان رضایت بیماران یافت نشد(0/253=p).  
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری و میزان رضایتی که بیماران از عملکرد پرستاران داشتند، پیشنهاد می‌گردد  عملکرد پرستاران و رضایت بیماران توسط مدیران با نگاه دقیق تر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
متن کامل [PDF 1367 kb]   (296 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/2/17 | ویرایش نهایی: 1400/9/18 | پذیرش: 1400/4/20 | انتشار: 1400/9/17 | انتشار الکترونیک: 1400/9/17

فهرست منابع
1. Taslimi MS, Sherafat A, Ershadifar A. An evaluation of a managing director's performance in an organization in terms of time. Iranian Journal of Management Studies. 2014; 7(2):223-42. [Persian]
2. Talebi M, Ahmadi F, Kazemnejad A. Design and Psychometric Properties of a Tool for Assessing the Clinical Nurses' Time Management Competency. Avicenna J Nurs Midwifery care. 2019; 27 (4):231-41. [Persian] [DOI:10.30699/ajnmc.27.4.231]
3. Gardiner P. Professional development time management (Knowledge for practice). Nurs Times. 1994; 90(28).
4. Häfner A, Stock A, Oberst V. Decreasing students' stress through time management training: an intervention study. European Journal of Psychology of Education. 2015; 30(1):81-94. [DOI:10.1007/s10212-014-0229-2]
5. Heydari F, TabariR. Identify direct and indirect nursing care time in amedical and surgical ward. Comprehensive Nursing and Midwifery. 2014; 25(75): 1-9. [Persian]
6. Ferenc J. Time well spent? Assessing nursing-supply chainactivities. Mater Manag Health Care 2010; 19(2):12-16.
7. Pahlavanzadeh S, Asgari Z, Alimohammadi N. Effects of stress management program on the quality of nursing care and intensive care unit nurses . Iran J Nurs Midwifery Res. 2016; 21(3):213-18. [DOI:10.4103/1735-9066.180376]
8. Aghebati N, Mohammadi E, Ahmadi F. The concept of nursing in holistic theories: an integrative review. Evidence base care journal. 2012; 2(2):67-84. [Persian]
9. Datobar H, Khafri S, Jahani MA, Naderi R. Patient's satisfaction of emergency department affiliated hospital of babol university of medical sciences in 2013-14. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2016; 18(4): 56-62. [Persian]
10. Ackley BJ, Ladwig GB, Msn R, Makic MBF, Martinez-Kratz M, Zanotti M. Nursing Diagnosis Handbook E-Book: An Evidence-Based Guide to Planning Care: Mosby 2019; p. 40-43.
11. Lu H, Zhao Y, While AJIjons. Job satisfaction among hospital nurses: a literature review. International Journal of Nursing Studies. 2019; 94(1):21-31. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2019.01.011]
12. Farouki Far MKS, MostafaZadehBora M, Alijanpour S. The importance of patient education: the attitude of nurses in the hospitals of Babol. Med Educ Babol Dev Center 2015; 3(1): 59-65. [Persian]
13. Handzo GFAM, Wintz SK. National Consensus Project's Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care: Why is This Important to Chaplains?. Journal of health care chaplaincy. 2019; 26(1):1-4. [DOI:10.1080/08854726.2019.1582212]
14. Asgari Z, Pahlavanzadeh S, Alimohammadi N, Alijanpour SH. Quality of Holistic Nursing Care from Critical Care Nurses' Point of View.J Crit Care Nurs. 2019; 12(1): 9-14. [Persian]
15. Edvardsson D, Watt E, Pearce F. Patient experiences of caring and person-centredness are associated with perceived nursing care quality. J Adv Nurs. 2017;73(1): 217-27. [DOI:10.1111/jan.13105]
16. Linda HA, Walter S, Kutney-Lee A. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. 2012; 344(1): e1717 [DOI:10.1136/bmj.e1717]
17. You Lm, Aiken LH, Sloane DM, Liu K, He G-p, Hu Y, et al. Hospital nursing, care quality, and patient satisfaction: cross-sectional surveys of nurses and patients in hospitals in China and Europe. International. Journal of nursing studies. 2013;50(2):154-61. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.05.003]
18. Ghaljeh M, Khatpour M, Ghasemi A.The Relationship between Quality of Nursing Care and Patient Satisfaction in Hospitals Affiliated to Zahedan University of Medical Sciences in 2013. J Hakim Seyed Esmail Jurjani. 2015;3(3) 1-10. [Persian]
19. Bahadori M, Raadabadi M, Salesi M, Ameryoun A, Hojati Dana A, Teymourzadeh E. The Study of Time Management Skills among Military and Civilian Hospitals' Managers. J Mil Med. 2016; 18(1):347-53. [Persian]
20. Khodam H Kolagari S.Impact of workshop training of time management skills on its application by head nurses. Iranian Journal of Nursing Research. 2010; 4(13):63-9. [Persian]
21. Yau SY, Xiao XY, Lee LY, Tsang AY, Wong SL, Wong KF. Job stress among nurses in China. Applied Nursing Research. 2012; 25(1):60-64. [DOI:10.1016/j.apnr.2011.07.001]
22. Nasri Sh, Pazargadi M, Zagheri Tafreshi M, Nassiri N.The Correlation of Head Nurses'Time Management with Nurses' Job Satisfaction in Medical & Surgical Wards of Hospitals in Arak Medical Sciences University 2012. Advances in Nursing & Midwifery. 2013; 22(79): 1-7. [Persian]
23. Ziapour A, Khatony A, Jafari F, Kianipour N.Evaluation of time management behaviors and its related factors in the senior nurse managers, Kermanshah-Iran. Glob J Health Sci. 2015; 7(2):366-73. [Persian] [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p366]
24. Ebrahimi H, Hosseinzadeh R, Zaghari Tefreshi M,Hosseinzadeh S. Time management behaviors of head nurses and staff nurses employed in Tehran Social Security Hospitals, Iran in 2011. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014; 19(2): 193-98. [Persian]
25. Farokhzadian J, Miri S, Doostkami M, Rezahosseini Z, Shahrbabaki PM. Promoting the psychosocial and communication aspects of nursing care quality using time management skills training. J Edu Health Promot. 2020; 9(1):361-68. [DOI:10.4103/jehp.jehp_549_20]
26. Ghurchiani F, Barati Martati A, Abolghasem Gorji H, Khatami Firoozabadi AM, Haghani H, Goldoost Marandi F. Ritual observance of ethicsand patient care nurses in teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Medical Ethics. 2013; 7(23): 63-79. [Persian]
27. Khaki S ,Esmaeilpourzanjani S ,Mashouf S .Nursing cares quality in nurses. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2018; 3(4):1-14 . [Persian] [DOI:10.29252/sjnmp.3.4.1]
28. Moghaddasian S, Abdollah-Zadeh F, Rahmani A, Salehain M, Firouzian A.A. Satisfaction With Nursing Care And Related Factors In Hospitalized Cancer Patients In Shahid Ghazi Hospital In Tabriz. Journal of Urmia Nursing & Midwifery Faculty. 2013;11(7): 498-506. [Persian]
29. Ahmed T, Assefa N, Demisie A, Kenay A. Levels of adult patients' satisfaction with nursing care in selected public hospitals in Ethiopia. Int J Health Sci .2014; 8(4):371-79. [DOI:10.12816/0023994]
30. Jolaei S, Haji Babaei F, Jafar-Jalal E, Bohrani N. Evaluation of Patient Satisfaction with Nursing Care Provided in Treatment and Educational Centers. Hayat 2011; 17(1): 35-44.
31. Asgari Z, Pahlavanzadeh S, Alimohammadi N, Alijanpour SH. 2019Quality of Holistic Nursing Care from Critical Care Nurses' Point of View.J Crit Care Nurs. 2019; 12(1): 9-14. [Persian]
32. Desjardinw F, Cardinal L, Belzile E, McCusker J. Reorganizing nursing work on surgical units: a time-and-motion study. Nurse Leadersh. 2010; 21(3):26-38. [DOI:10.12927/cjnl.2008.20057]
33. Thaiprasert L. Nursing Time Spent on Moderately IlledPatient in Medical Ward Chiang Kham Hospital. MSc nursing thesis. Thailand: Graduate School Chiang Mai University 2009.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.