دوره 8، شماره 1 - ( تابستان 1401 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 64-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
2- کارشناس ارشد مراقبت‌های ویژه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
3- دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران. ، mohamadnejat.f@gmail.com
چکیده:   (1001 مشاهده)
زمینه و هدف: صلاحیت بالینی از ضرورت‌های مهم حرفه پرستاری بوده، لذا یافتن مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر بر صلاحیت بالینی و ارتقاء آن همیشه موردتوجه نظام‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی بوده است.  پژوهش حاضر باهدف تعیین ارتباط هوش اخلاقی با صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی شهرستان دزفول در سال 1400 انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه  مقطعی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 200 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی گنجویان دزفول در سال1400بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی Lennick & Kiel و پرسشنامه استاندارد صلاحیت بالینی پرستاران (CIRN) بود. داده‌ها در محیط نرم‌افزار SPSS ویرایش21 در سطح معنی‌داری p<0.05با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و آماره‌های تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین هوش اخلاقی(24/19±156/21) حاکی از خوب بودن سطح هوش اخلاقی آن‌ها بود. میانگین صلاحیت بالینی پرستاران(31/18±152/29) در سطح متوسط بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میان تمامی ابعاد هوش اخلاقی و ابعاد صلاحیت بالینی پرستاران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (r= 0.656, p<0.0001). نتایج آزمون رگرسیون نشان داد هوش اخلاقی در تبیین متغیر صلاحیت بالینی پرستاران (R2=0.430) سهیم می‌باشد.
نتیجه‌گیری: هوش اخلاقی در پیش‌بینی صلاحیت بالینی پرستاران نقش دارد بنابراین، به نظر می رسد با افزایش هوش اخلاقی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌توان نگرش صلاحیت بالینی پرستاران را تقویت نمود.
واژه‌های کلیدی: هوش اخلاقی، صلاحیت بالینی، پرستار
متن کامل [PDF 813 kb]   (956 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/10/15 | ویرایش نهایی: 1401/6/16 | پذیرش: 1401/6/12 | انتشار: 1401/6/12 | انتشار الکترونیک: 1401/6/12

فهرست منابع
1. Ravani Pour M, Vanaki Z, Afsar L, Azemian A. The standards of professionalism in nursing: the nursing instructors' experiences. Evidence Based Care. 2014;4(1):27-40. [Persian] [DOI:10.7748/ns2013.06.27.40.26.s35]
2. Bahreini M, Moattari M, Ahmadi F, Kaveh MH, Hayatdavoudy P, Mirzaei M. Comparison of head nurses and practicing nurses in nurse competence assessment. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011;16(3):227-34. [Persian]
3. Fukada M. Nursing competency: Definition, structure and development. Yonago acta medica. 2018;61(1):1-7. [DOI:10.33160/yam.2018.03.001]
4. Mokhtari Nouri J, Khademolhoseyni SM, Ebadi A. Effect of education of evidence-based nursing guidelines on the nurses' knowledge in the Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Pediatric Nursing. 2015;1(2):20-8. [Persian]
5. Fotohi P, Olyaie N, Salehi K. The dimensions of clinical competence of nurses working in critical care units and their relation with the underlying factors. Quarterly Journal of Nursing Management. 2019;8(2):1-9. [Persian]
6. Takase M. The relationship between the levels of nurses' competence and the length of their clinical experience: A tentative model for nursing competence development. Journal of clinical nursing. 2013;22(9-10):1400-10. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2012.04239.x]
7. Manouchehri H, Atashzadeh-Shoorideh F, Alavimajd H. Lived experiences nursing managers about the role of students' work in attaining clinical competency newly nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2018;7(1):29-40. [Persian] [DOI:10.29252/ijnv.7.1.29]
8. Khoeiniha F, Sheikhi M, Abad MsA, Asl AM. Nurses' clinical performance assessment in critical care units in teaching and non-teaching hospitals in Qazvin city: Based on Synergy Model. Journal of Health Promotion Management. 2016;5(3):28-36. [Persian]
9. Coventry TH, Maslin‐Prothero SE, Smith G. Organizational impact of nurse supply and workload on nurses continuing professional development opportunities: an integrative review. Journal of advanced nursing. 2015;71(12):2715-27. [DOI:10.1111/jan.12724]
10. Dehghany Z, Abaszadeh A, Moattari M, Bahreini M. Effective reflection on clinical competency of nursing students. 2013;12(1):63-70. [Persian]
11. Nesami M, Rafiee F, Parvizi S, Esmaeili R. Concept analysis of competency in nursing: Qualitative research. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2008;18(67):35- 42. [Persian]
12. Darabi F, Amolaei K, Asarzadegan M, SEYFI F, Razlansari H, Darestani K, et al. Frequency of nursing and midwifery errors in referred cases to the Iranian medical council and Imam Reza training hospital in Kermanshah. 2009;13(3):261-266. [Persian]
13. Imani b, zandyeh m, mahdiyoun a. The Effect of Emotional Intelligence on the Clinical Competency. Journal of Nursing Education. 2019;7(3):63-9. [Persian]
14. Khashei s, ziaeirad M. The realationship between moral intelligence and clinical competence of nursing students in the intership course. Nursing and Midwifery Journal. 2021;19(6):437-448. [Persian] [DOI:10.52547/unmf.19.6.437]
15. Nehrir B, Saeid Y, Ebadi A, Najafloo M, Khoshab H, Mahmoodi H, et al. A comparison of the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;7(6):59-68.
16. Bayattork R, Alikhah A, Alitaneh F, Mostafavian Z, Farajpour A. Moral intelligence and its relative demographic factors in medical and nursing students studying at Islamic Azad University of Mashhad. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2018;11(1):353-64.
17. Yousefi P, Heshmati H. Moral intelligence and its position in nursing profession. Development Strategies in Medical Education. 2015;2(2):65-73. [Persian]
18. Nouhi Bezanjani K, Manzari Tavakoli H, Salajeghe S, Sheikhi A. Authentic Leadership and Moral Intelligence of Nurses in Kerman University of Medical Sciences Hospitals. Journal of Payavard Salamat. 2019;13(1):13-23. [Persian]
19. Borba M. The step-by-step plan to building moral intelligence. Nurturing Kids Heart& Souls National Educator Award, National council of Selfesteem: Jossey-Bass. 2005;25(1):17-23.
20. Mohammadi S, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. Moral intelligence in nursing: a cross-sectional study in East of Iran. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(5): 57-66. [Persian]
21. LaSala CA. Moral accountability and integrity in nursing practice. Nursing Clinics. 2009;44(4):423-34. [DOI:10.1016/j.cnur.2009.07.006]
22. Arshiha MS, Talari KL, Noghani F, Sedghi Goyaghaj N, Taghavi Larijani T. The Relationship between moral intelligence and communication skills among nursing students. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2016;9(3):44-54.
23. Amini M, Rahimi M, Godali H, Montazer M. A study the Status of Moral Intelligence in Nurses across Kashan Hospitals in 2015. Education and Ethics in Nursing. 2015;4(1):59-66.
24. Updegraff S. Counteracting the high cost of low morale in the health care sector. The health care manager. 2013;32(3):287-9. [DOI:10.1097/HCM.0b013e31829d7931]
25. Relationship between Moral Intelligence and Emotional Intelligence with Ethical Behavior. Ethics in science and Technology. 2018;13(2):167-75.
26. Pallant J. SPSS Survival Manual: a Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Australia: Allen & Unwin Publication; 2007.
27. Lennick D, Kiel F. Linking strong moral principles to business success. Pennsylvania, Wharton School of the University of Pennsylvania. 2005;1(1)1-6.
28. Bahrami MA, Asami M, Fatehpanah A, Dehghani Tafti A, Ahmadi Tehrani G. Moral intelligence status of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5(6):81-95.
29. Liu M, Yin L, Ma E, Lo S, Zeng L. Competency inventory for registered nurses in Macao: instrument validation. Journal of advanced nursing. 2009;65(4):893-900. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04936.x]
30. Ghasemi E, Janani L, Dehghan Nayeri N, Negarandeh R. Psychometric properties of Persian version of the Competency Inventory for Registered Nurse (CIRN). Iran Journal of Nursing. 2014;27(87):1-13. [DOI:10.29252/ijn.27.87.1]
31. Khajavi Z, Vaezzadeh N, Mousavinasab SN, Azimi Lolaty H. Relationship between Ethical Intelligence and Professional Behavior in Nurses. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2020;30(185):86-95.
32. Sadeghi A, Adeli Z, Shamsaei F, Moghim-Beigi A. Relationship between nurses' moral intelligence and patient' satisfaction from nursing care. Quarterly Journal of Nersing Management. 2016;4(3):65-76.
33. raisi m, Ahmari Tehran H, Bakouei S, Jafarbegloo E, Momenuan S, Abedini Z. Evaluation of moral intelligence in nursing and midwifery students of Qom University of Medical Sciences. Education and Ethics in Nursing. 2016;5(3):9-16. [DOI:10.52547/ethicnurs.5.3.3]
34. 34 Mirlashari J, Qommi R, Nariman S, Bahrani N, Begjani J. Clinical competence and its related factors of nurses in neonatal intensive care units. Journal of caring sciences. 2016;5(4):317-324. [DOI:10.15171/jcs.2016.033]
35. Saadati SM, Emamisigaroudi A, Chehrzad MM, Kazem Nezhad Lili E. Pediatric Nursing Clinical Competency from the Viewpoints of Nurses and Headnurses. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2019;25(6) 875-83.
36. Goudarzian AH, Nesami MB, Sedghi P, Gholami M, Faraji M, Hatkehlouei MB. The effect of self-care education on emotional intelligence of Iranian nursing students: A quasi-experimental study. Journal of religion and health. 2019;58(2):589-98. [DOI:10.1007/s10943-017-0537-3]
37. 37 .Hajlo N, Ghaffari M, Movaghar M. Investigating the relationship between moral and social intelligence, and nurses' attitude to patient education. Journal of Medical Ethics & History of Medicine. 2015;8(1):67-78.
38. Ghaffari M. The Relationship Moral Intelligence and altruism with nurses Attitude to the rights of patients. Journal of Nursing Education. 2016;5(2):49-56.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.