دوره 8، شماره 1 - ( تابستان 1401 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 14-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

rahimzadegan S, Basharpour S, Mikaeili N, Narimani M. Predicting psychological adjustment to the Disease in cancer patients based on self-compassion and health locus of control. SJNMP 2022; 8 (1) :1-14
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-487-fa.html
رحیم زادگان شیوا، بشرپور سجاد، میکائیلی نیلوفر، نریمانی محمد. پیش‌بینی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سلامت. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1401; 8 (1) :1-14

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-487-fa.html


1- دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، basharpoor_sajad@uma.ac.ir
3- گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1295 مشاهده)
زمینه و هدف: سرطان، تهدیدی برای زندگی فرد است که ابتلا به آن می‌تواند باعث ایجاد مشکلات روان‌شناختی شده و سازگاری روانی با بیماری را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش بینی سازگاری روانی با بیماری در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس دلسوزی به خود و کانون کنترل سلامت انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه بیماران 18 تا65  سال مبتلا به سرطان سینه، خون، معده و روده مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان¬های امید و امام خمینی شهرستان ارومیه در نیمه اول سال 1400 بود که به روش نمونه¬گیری در دسترس، تعداد 250 نفر (121زن و 129 مرد) انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل فرم کوتاه پرسشنامه سازگاری روانی با سرطان، مقیاس دلسوزی به خود و فرم C مقیاس چندوجهی کانون کنترل سلامت بود. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه  استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که دلسوزی به خود  با  سازگاری روانی با بیماری (0/01>P) و کانون کنترل سلامت با سازگاری روانی با بیماری (0/05>P) رابطه مثبت معنی دار دارند، به طوری که دلسوزی به خود با ضریب بتای 0.572 در سطح 0/01> P ، به‌طور مثبت و کانون کنترل سلامت با ضریب بتای0.231در سطح 0/05 > P  به‌طور مثبت، سازگاری روانی با بیماری را پیش‌بینی می-کنند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که دلسوزی به خود بالا و داشتن کانون درونی کنترل سلامت، باعث افزایش سازگاری روانی با بیماری سرطان می شود. لذا ارتقاء دلسوزی به خود و آموزش نگرش مسئولانه و داشتن حس کنترل بر روند سلامتی و درمان، می تواند باعث سازگاری با بیماری و بهبود روند درمان در این بیماران شود.
 
متن کامل [PDF 798 kb]   (870 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/3/7 | ویرایش نهایی: 1401/6/13 | پذیرش: 1401/6/12 | انتشار: 1401/6/12 | انتشار الکترونیک: 1401/6/12

فهرست منابع
1. Azimzadeh N, Bayazi, MH, Shakerinasab M. The Relationship between Islamic Coping Methods and Psychological Well-Being with Adaptation and Pain Tolerance in Patients with Breast Cancer. J Hea Psyc. 2020; 9(33): 145-60. [Persian]
2. Paredes AC, Pereira MG. Spirituality, distress and posttraumatic growth in breast cancer patients. J Relig Health. 2018; 57(1):1606-1612. [DOI:10.1007/s10943-017-0452-7]
3. International agency for research on cancer. (2018). Available from: http://www.pezeshk.us/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/23020
4. Meadows RJ, Nolan TS, Paxton RJ. 2019. Spiritual health locus of control and life satisfaction among African American breast cancer survivors. J Psyc Onco. 2019; 20: 1-16. doi:10.1080/07347332.2019.1692988. [DOI:10.1080/07347332.2019.1692988]
5. Antoni MH, Diaz A, Taub C, Fisher H, Carver CS, Lippman M, and Blomberg BB. Brief stress management interventions after surgery improve psychological adaptation and immune cell signaling in breast cancer patients. J Behav Immunity. 2019; 76(1): 67-76. [DOI:10.1016/j.bbi.2018.11.189]
6. Duman M, Durgun Ozan Y, Doğan Yüksekol Ö. Relationship between the religious attitudes of women with gynecologic cancer and mental adjustment to cancer. Palliat Supp Care. 2020;19(1): 62-8. [DOI:10.1017/S1478951520000619]
7. Neff KD. Self-compassion: an alternative conceptualizationof a healthy attitude toward oneself. J Self Iden. 2003; 2(4):85-101. [DOI:10.1080/15298860309032]
8. Arambasic J, Sherman KA, and Elder E. Attachment styles, self-compassion and psychological adjustment in long-term breast cancer survivors. J Psyc-Onco. 2019; 28(1): 1134-41. [DOI:10.1002/pon.5068]
9. Tavares LR, Vagos P, and Xavier A, The role of self-compassion in the psychological (mal) adjustment of older adults: a scoping review. Intern Psychogeriatrics. 2020; 22(1): 1-14. [DOI:10.1017/S1041610220001222]
10. Marton G, Pizzoli SFM, Vergani L, Mazzocco K, Monzani D, Bailo L, Pancani L, and Pravettoni G. Patients' health locus of control and preferences about the role that they want to play in the medical decision-making process. Psychology, J Heal Medic. 2021; 26(1): 260-66. [DOI:10.1080/13548506.2020.1748211]
11. Gibek K, and Sacha T. Comparison of health locus of control in oncological and non-oncological patients. Contem Onco. 2019; 23(2):115-20. [DOI:10.5114/wo.2019.85638]
12. Jafari M, Basharpoor S, Amiri N. Role of Anger and Health Locus of Control in Predicting Adjustment to Cancer. J Guil Uni Med Sci. 2019; 27(108):45-53. [Persian]
13. Nouri Delouei MR, and Kashani B. Targeted cancer treatment: A review article. J Teh Uni Med Scie. 2018; 76(4): 231-40.
14. Watson M, Greer S, Young J, Inayat Q, Burgess C, and Robertson B. Development of a questionnaire measure of adjustment to cancer: the MAC scale. Psycho Medic. 1988; 18(1): 203-209. [DOI:10.1017/S0033291700002026]
15. Patou M, Moradi A, Allahyari A A, Payandeh M. psychometric properties of the version of the Mini-Mental Adjustment to Cancer Scale (Mini-MAC) in patients with cancer. RPH. 2015; 9 (1):3-3. [Persian] [DOI:10.1037/t52297-000]
16. Wren AA, Somers TJ, Wright MA, Goetz MC, Leary MR, Fras AM, Huh BK, Rogers LL, Keefe FJ. Self-compassion in patients with persistent musculoskeletal pain: relationship of self-compassion to adjustment to persistent pain. Pain Sym Manage. 2012;43(4):759-70. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2011.04.014]
17. Khosravi S, Sadeghi M, & Yabandeh M. Psychometric Properties of Self-Compassion Scale (SCS). Psycho meth models. 2014; 4(13):47-59. [Persian]
18. Wallston KA, Wallston BS, and DeVellis R. Development of the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) Scales. Health Educ Monog. 1978; 6(1):160-70. [DOI:10.1177/109019817800600107]
19. Mani A, Ahsant N, Nakhl Parvar N, Asadi Pooya AA. The Investigation of the Properties of Form C Psychometrics from the Multidimensional Scale of the Locus of Health Control on Normal Adults. J Sadra Med Sci. 2019; 7(1):48-57. [Persian]
20. Gibek K, and Sacha T.Comparison of health locus of control in oncological and non-oncological patients. contem oncology. 2019; 23(2): 115-20. [DOI:10.5114/wo.2019.85638]
21. Shaun MB, and James RM; Physical Health, Self- Reliance, and Emotional Control as Moderators of the Relationship between Locus of Control and Mental Health among Men Treated for Prostate Cancer. Behav Med. 2006;29(6):561-72. [DOI:10.1007/s10865-006-9076-1]
22. Soltani Asl Heris S, Babapour Kheiraldin J, Poursharifi H, Bakhshipour Roodsari A, and Ghasemi A. The Mediating Role of Perceived Social Support and Locus of Control in the Relationship between Educational Level and Psychological Adjustment in Mothers of Pediatric Cancer Children. Rese Behav Sciences. 2020; 18(1):1-10. [Persian]
23. Wilski M, Brola W, and Tomczak M. Health locus of control and mental health in patients with multiple sclerosis: Mediating effect of coping strategies. Rese Nurs Health. 2019; 42(4): 296-305. [DOI:10.1002/nur.21955]
24. Aghamlaei T, Darsareh F, F Pourahmad Gerbandi F, and Ghanbarnejad A. The relationship between the health control center and health-promoting behaviors in high school students in Bandar Abbas. Preven medic. 2015 2(1):1-9. [Persian]
25. Boyle CC, Stanton AL, Ganz PA, Crespi CM, Bower JE. Improvements in emotion regulation following mindfulness meditation: Effects on depressive symptoms and perceived stress in younger breast cancer survivors. J Cons ClinicPsycho. 2017; 85(4): 397-402. [DOI:10.1037/ccp0000186]
26. Farokhi S, Rezaei F, and Gholamrezaei S. The effectiveness of cognitive self-compassion training on experiential avoidance and cognitive fusion in patients with chronic pain. J Positive Psych. 2017; 4(12):40-30. [Persian]
27. Karimpour Vazifehkhorani A, Bakhshipour Roodsari A, Kamali Ghasemabadi H, Etemadi Chardah N. Effectiveness of reward-based task on affective levels of depressed individuals. Iran J Psych Clin Psych. 2018; 24(1):6-15. [Persian] [DOI:10.29252/nirp.ijpcp.24.1.6]
28. Mousavi S, Goodarzi M, and Taghavi, SM. Prediction of Post Traumatic Growth based on Gratitude and Perceived Social Support in Women with Blood Cancer. J HealPsych. 2020; 8(30): 39-53. [Persian]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN