دوره 8، شماره 2 - ( 9-1401 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 91-77 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
2- گروه مامایی، مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
3- گروه مامایی ، مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
5- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران ، far.khanpour@gmail.com
چکیده:   (596 مشاهده)
زمینه و هدف:  اضطراب و افسردگی در دوران بارداری شایع است اما اغلب نادیده گرفته شده و درمان نمی‌شوند و همین مسئله مشکلات زیادی را در دوران بارداری و بعد از آن برای مادر و نوزاد به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در مادران  باردار مراجعه کننده به درمانگاه‌های شهرسنندج در سال 1396انجام گردید.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی(مقطعی) می‌باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه خانم‌های باردار مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های سطح  شهر سنندج در سال 1396 بود  و در همین راستا 580 مادر باردار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر و افسردگی بک را تکمیل نمودند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-18 و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و کای اسکوئر انجام شد.
یافته‌ها:  شیوع اضطراب آشکار و پنهان در  زنان باردار به ترتیب 4/23 و 9/27 درصد و میزان افسردگی متوسط تا شدید برابر با 3/15 درصد بود. بین سن با افسردگی و اضطراب همبستگی معنادار مشاهده شد(p<0/05).
نتیجه‌گیری: با توجه به  نتایج پژوهش که شیوع  بالای اضطراب و افسردگی در مادران باردار را نشان داد، آموزش و ایجاد بسترهای مناسب برای دریافت درمان‌های روان‌شناختی برای مادران باردار ضروری می‌باشد. 
واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی، زنان باردار
متن کامل [PDF 711 kb]   (561 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/5/25 | ویرایش نهایی: 1401/9/16 | پذیرش: 1401/9/16 | انتشار: 1401/9/16 | انتشار الکترونیک: 1401/9/16

فهرست منابع
1. Kane HS, Dunkel Schetter C, Glynn LM, Hobel CJ, Sandman CA. Pregnancy anxiety and prenatal cortisol ajectories. Biological Psychology. 2014;100(1): 13-19 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2014.04.003]
2. Vaghaderi S. Anxiety in pregnant women. Department of clinical psychology. Kordistan, Sanandaj, Islamic Azad University Publications.1387. [Persian]
3. Gong Y, Zhou H, Zhang Y, Zhu X, Wang Z, BeibeiShen, Xian J, Ding Y. Validation of the 7-item Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7) as a screening tool for anxiety among pregnant Chinese women. Journal of Affective Disorders. 2021; 282(1 ): 98-10 [DOI:10.1016/j.jad.2020.12.129]
4. Zhou C, Weng J, Tan F, Wu S, Ma J, Zhang B, Yuan Q. Pregnancy-related anxiety among Chinese pregnant women in mid-late pregnancy under the two-child policy and its significant correlates. Journal of Affective Disorders. 2020; 276(1):272-78. [DOI:10.1016/j.jad.2020.07.099]
5. Xian T, Zhuo L, Dihui H, Xiaoni Z. Influencing factors for prenatal Stress, anxiety and depression in early pregnancy among women in Chongqing, China. Journal of Affective Disorders. 2019;253(1):292-302 [DOI:10.1016/j.jad.2019.05.003]
6. Zareipour MA, Sadaghianifar A, Amirzehni J, Parsnezhad M, Rahnema MA. Exploring of Depression, Anxiety and Stress in Pregnant Women Referred to Health Centers of Urmia.Rahavard salamat. 1396; 2(3):20-30. [Persian]
7. Chuanxiao Li, Huo L, Wang R, Qi L ,Wang W, Zhou X, Zhou Y , Zhang X. The prevalence and risk factors of depression in prenatal and postnatal women in China with the outbreak of Corona Virus Disease 2019. Journal of Affective Disorders. 2019;282(1):1203-9. [DOI:10.1016/j.jad.2021.01.019]
8. Molgora S, Fenaroli V, ElviraPrino L, Rollè L, Sechi C , Trovato L, Vismara L, Volpi B, Brustia P, Lucarelli L, Tambelli R, Saita E. Fear of childbirth in primiparous Italian pregnant women: The role of anxiety, depression, and couple adjustment. Women and Birth. 2018;31(2):117-23. [DOI:10.1016/j.wombi.2017.06.022]
9. Vahideh MH, Monika G, Alexandra M, Vargad K, Hashemiane M, Várnagy Á. Prenatal health-related quality of life assessment among Hungarian pregnant women using PROMIS-43. Clinical Epidemiology and Global Health 9. 2021; 237-44. [DOI:10.1016/j.cegh.2020.09.005]
10. Harrison V, Michelle L.M, Jones K. Perceived social support and prenatal wellbeing; The mediating effects of loneliness and repetitive negative thinking on anxiety and depression during the COVID-19 pandemic. Women and Birth. 2021; 35(3):232-241. [DOI:10.1016/j.wombi.2020.12.014]
11. Navarrete L, NietoMa L. Intimate partner violence and perinatal depression and anxiety: Social support as moderator among Mexican women. Sexual & Reproductive Healthcare. 2021;27(1):100569. [DOI:10.1016/j.srhc.2020.100569]
12. Gourounti k, Anagnostopoulos F, Lykeridou K, Griva F, Vaslamatzis G. Prevalence of women's worries, anxiety, and depression during pregnancy in a public hospital setting in Greece. 2013;40(4):581-83.
13. Xuemei MA, Ying W, Hua H, Xuguang Grant T, Yunhui Z, Huijing S. The impact of resilience on prenatal anxiety and depression among pregnant women in Shanghai. Journal of Affective Disorders. 2019;250(1):57-64. [DOI:10.1016/j.jad.2019.02.058]
14. Liao M, Fang F, Liu G, Zhang Y, Deng C, Zhang X. Influencing factors and correlation of anxiety, psychological stress sources, and psychological capital among women pregnant with a second child in Guangdong and Shandong Province. Journal of Affective Disorders. 2020;264(1):115-22. [DOI:10.1016/j.jad.2019.11.148]
15. Salih Joelsson L, Tydén T, Anggren KW, Georgakis MK, Stern J, Berglund A, Skalkidou A. Anxiety and depression symptoms among sub-fertile women, women pregnant after infertility treatment, and naturally pregnant women. European Psychiatry.2017;45(1):212-19. [DOI:10.1016/j.eurpsy.2017.07.004]
16. Verbeek T, Arjadi R, Vendrik J, Burger H, Berger M.Y. Anxiety and depression during pregnancy in Central America: a cross-sectional study among pregnant women in the developing country Nicaragua. BMC Psychiatry. 2015;15(1):292-98 [DOI:10.1186/s12888-015-0671-y]
17. Granmayeh M, Akhundzad A, Haqqani H, Rezaeipour A. The effect of education on the use of non-pharmacological methods to reduce labor pain. Journal of School of Nursing and Midwifery Tehran University of Medical Sciences (Hayat). 2006;12(2):13-21. [Persian]
18. DelAram M, Sultanpour F. The effect of counseling in the third trimester of pregnancy on the level of anxiety in primiparous women at the beginning of labor. Zahedan Journal of Medical Research. 2012;14(2):115-25. [Persian]
19. Narimani M, Seyed Musavi Kh. effectiveness of mindfulness based cognitive therapy on anxiety,stress and depression of pregnant youths. A randomized clinical trial. 2014;115(12):50-60.
20. Taheri F, Yousefi A. The effect of coping therapy on anxiety in pregnant women. Master Thesis. Ministry of Public Research and Technology 1389, Payame Noor University of Tehran. [Persian]
21. Kane HS, Dunkel Schetter C, Glynn LM, Hobel CJ, Sandman CA. Pregnancy anxiety and prenatal cortisol ajectories. Biological Psychology. 2014;100(1):13-19 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2014.04.003]
22. Taheri F, Yousefi A. The effect of coping therapy on anxiety in pregnant women. Master Thesis. Ministry of Public Research and Technology 1389, Payame Noor University of Tehran. [Persian]
23. Saatchi M, Kamkari K, Asgarian M. Psychological tests.Tehran: Edited. 2012. [Persian]
24. Azkhosh, M. Application of psychological tests and clinical diagnosis, Tehran: Ravan Publications. 2008;25(1):226-24. [Persian]
25. Shah Hosseini Z, Abedian K, Azimi H. Investigating the relationship between pregnancy anxiety and preterm delivery. Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2008; 16(63):85-92. [Persian]
26. Pazandeh F, Tomians J, Afshar F, Velayati N. Prevalence of depression and its related factors in pregnant women referred to teaching hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran. Feyz Magazine. 1375;21(66). [Persian]
27. Ahmadzadeh Gh, Sadeghizadeh A, Amanat S, Omrani Fard, Afshar H. Prevalence of depression in pregnant women and its relationship with some socio-economic factors. Hormozgan Medical Journal. 1385;10(4): 324-29. [Persian]
28. Shaunak A, Pradeep R. Jadhv, Nimisha N. Srivastava Depression during pregnancy: Prevalence and obstetric risk factors among pregnant women attending a tertiary care hospital in Navi Mumbai. Ind Psychiatry J. 2013;22(1):37-40. [DOI:10.4103/0972-6748.123615]
29. Lebel C, Kinnon AM ,Bagshawe M,Tomfohr-Madsen L,Giesbrecht G. Elevated depression and anxiety symptoms among pregnant individuals during the COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders. 2020;277(1):5-13. [DOI:10.1016/j.jad.2020.07.126]
30. Samantha M.G, Katrina A.S, Lorna A.S, Richard J.A. Penkethb, Ian R.J, Anna B.J, Rosalind M.J. Seasonal variation in salivary cortisol but not symptoms of depression and trait anxiety in pregnant women undergoing an elective caesarean section. Psychoneuroendocrinology. 2019; 108(91):14-19. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2019.05.029]
31. Verbeek T, Arjadi R, Vendrik J.J, Burger H, Berger M.Y. Anxiety and depression during pregnancy in Central America: a cross-sectional study among pregnant women in the developing country Nicaragua. BMC Psychiatry. 2015;15(1):292-98. [DOI:10.1186/s12888-015-0671-y]
32. Shaunak A, Pradeep R. Jadhv, Nimisha N. Srivastava Depression during pregnancy: Prevalence and obstetric risk factors among pregnant women attending a tertiary care hospital in Navi Mumbai. Ind Psychiatry J. 2013;22(1):37-40. [DOI:10.4103/0972-6748.123615]
33. Ajinkya S, Jadhav PR, Srivastava NN. Depression during pregnancy:Prevalence and obstetric risk factors among pregnant women attending a tertiary care hospital in Navi Mumbai. Ind Psychiatry J. 2013;22(1):37-40. [DOI:10.4103/0972-6748.123615]
34. Akçalı A.P, Aydın N, Yazıcı E, Aksoy A.N, Kirkan T.S, Daloglu G.A. Prevalence of depressive disorders and related factors in women in the first trimester of their pregnancies in Erzurum, Turkey. Int J Soc Psychiatry. 2014;60(8):809-17. [DOI:10.1177/0020764014524738]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.