دوره 8، شماره 3 - ( 11-1401 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 113-101 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
2- مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
3- گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
5- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
6- گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (نویسنده مسئول). ، f.zaheri1968@gmail.com
چکیده:   (686 مشاهده)
زمینه و هدف: رضایت از زایمان ارزیابی یک زن از تجربه زایمان خود است که می‌تواند تحت تاثیر عواملی همچون استرس درک شده قرار بگیرد. هدف این مطالعه تعیین میزان رضایت‌مندی از زایمان و ارتباط آن با استرس‌درک شده در مادران بستری در بیمارستان شهرکرد در سال 1400 بود.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی 200 زن باردار دارای معیارهای ورود به مطالعه بستری در بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات فرم مشخصات دموگرافیک و مامایی، مقیاس استرس ادراک شده کوهن و مقیاس بازبینی شده رضایت از زایمان (BSS-RI) بود. در ابتدا مشارکت کنندگان در مطالعه بصورت در دسترس انتخاب و پس از اخذ رضایت آگاهانه کتبی وارد مطالعه شدند؛ سپس فرم مشخصات دموگرافیک مامایی و استرس درک شده در لیبر از طریق مصاحبه و همچنین با مراجعه به پرونده مددجو تکمیل شد. در مرحله بعد، پرسشنامه رضایت از زایمان، 12 تا 24 ساعت پس از زایمان واژینال و در سزارین اورژانس تا زمان ترخیص توسط مددجو تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی­داری 05/0


یافته­ها: براساس نتایج؛ میانگین نمره رضایتمندی از زایمان و استرس درک شده به ترتیب (2/08±6/80) و  (4/35±17/20) بود؛ همچنین میانگین نمره دو بعد رضایتمندی از زایمان یعنی فشار روحی تجربه شده در بارداری و کیفیت مراقبت به‌ترتیب 1/84± 4/08 و1/33±2/72بود، ضمن آنکه بین استرس ادراک شده (0/256=P) و مشخصات دموگرافیک و مامایی (0/05>P) با رضایتمندی از زایمان ارتباط آماری معنی‌دار مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: توجه به دو بعد ابزار رضایتمندی از زایمان و تلاش در جهت افزایش میانگین نمره آن‌ها می‌تواند بر افزایش رضایتمندی کلی از زایمان تاثیر مثبت داشته باشد. یکی از راه‌های دستیابی به این هدف برگزاری کارگاه‌های مرتبط همچون مهارت‌های ارتباطی، مدیریت استرس و کارگاه‌های بالینی مرتبط با رشته برای پرسنل مامایی و مراقبین بهداشتی درمانی مادران باردار می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: رضایتمندی، استرس درک شده، تولد
متن کامل [PDF 718 kb]   (477 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/11/23 | ویرایش نهایی: 1401/12/20 | پذیرش: 1401/11/10 | انتشار: 1401/11/10 | انتشار الکترونیک: 1401/11/10

فهرست منابع
1. Gebuza G, Kaźmierczak M, Mieczkowska E, Gierszewska M, Banaszkiewicz M. Adequacy of social support and satisfaction with life during childbirth. Pol Ann Med. 2016;23(2):135-40. [DOI:10.1016/j.poamed.2016.01.004]
2. Oliveira DdC, Mandú ENT. Women with high-risk pregnancy: experiences and perceptions of needs and care. Escola Anna Nery. 2015;19(1):93-101. [DOI:10.5935/1414-8145.20150013]
3. Preis H, Lobel M, Benyamini Y. Between Expectancy and Experience: Testing a Model of Childbirth Satisfaction. Psychol Women Q. 2019;43(1):105-17. [DOI:10.1177/0361684318779537]
4. Bitew K, Ayichiluhm M, Yimam K. Maternal satisfaction on delivery service and its associated factors among mothers who gave birth in public health facilities of Debre Markos Town, Northwest Ethiopia. BioMed Res Int. 2015;2015(1):1-6. [DOI:10.1155/2015/460767]
5. 5 .Lumadi T, Buch E. Patients' satisfaction with midwifery services in a regional hospital and its referring clinics in the Limpopo Province of South Africa. Afr J Nurs Midwifery. 2011;13(2):14-28.
6. Asres G. Satisfaction and associated factors among mothers delivered at Asrade Zewude memorial primary hospital, Bure, west Gojjam, Amhara, Ethiopia: a cross sectional study. Prim Health Care. 2018;1(1):39-49. [DOI:10.5296/jpmr.v4i1.12716]
7. Ghanbari-Homayi S, Fardiazar Z, Meedya S, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Asghari-Jafarabadi M, Mohammadi E, et al. Predictors of traumatic birth experience among a group of Iranian primipara women: a cross sectional study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19:182-91. [DOI:10.1186/s12884-019-2333-4]
8. 8 .Hinic K. Predictors of breastfeeding confidence in the early postpartum period. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2016;45(5):649-60. [DOI:10.1016/j.jogn.2016.04.010]
9. Bell AF, Andersson E. The birth experience and women's postnatal depression: a systematic review. Midwifery. 2016;39(1):112-23. [DOI:10.1016/j.midw.2016.04.014]
10. Al-kubaisi MK, Radeef AS, Ismail H. The Correlation of Maternal Childbirth Experience Satisfaction with Postnatal Depression, Anxiety and Stress Scoring. Int J Inn Res Med Sci. 2019;4(07):435-40. [DOI:10.23958/ijirms/vol04-i07/694]
11. Tani F, Castagna V. Maternal social support, quality of birth experience, and post-partum depression in primiparous women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017;30(6):689-92. [DOI:10.1080/14767058.2016.1182980]
12. Howarth AM, Swain N, Treharne GJ. Taking personal responsibility for well-being increases birth satisfaction of first time mothers. J Health Psychol. 2011;16(8):1221-30. [DOI:10.1177/1359105311403521]
13. 13 .Howarth A, Swain N, Treharne G. First-time New Zealand mothers' experience of birth: importance of relationship and support. J Appl Soc Psychol. 2011;45:6-11.
14. DorathyDevakirubai.T, Rebirth D, Mable S, Yadav B, Benjamin EE. Birth satisfaction of womendeliveredat CMC, Vellore. Nurs Health Sci. 2020;9(3):45-51.
15. Hamm RF, Srinivas SK, Levine LD. Risk factors and racial disparities related to low maternal birth satisfaction with labor induction: a prospective, cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):1-9. [DOI:10.1186/s12884-019-2658-z]
16. Hinic K. Understanding and Promoting Birth Satisfaction in New Mothers. MCN Am J Matern Child Nurs. 2017;42(4):210-5. [DOI:10.1097/NMC.0000000000000345]
17. Hashemi z. Relationship between perceived social support and stress before and after cesarean in pregnant women. J Fasa Univ Med. 2020;10(1):1951-9. [Persian].
18. Lisowska I, Lewicka M, Sulima M, Topyła W, Ruta D, Wdowiak A. Assessment of the severity of the stress levels of women in childbirth. PJPH. 2018;128(1):5-8. [DOI:10.2478/pjph-2018-0001]
19. Nast I, Bolten M, Meinlschmidt G, Hellhammer DH. How to measure prenatal stress? A systematic review of psychometric instruments to assess psychosocial stress during pregnancy. Paediatr Perinat Epidemiol. 2013;27(4):313-22. [DOI:10.1111/ppe.12051]
20. Abedi M, Rasoli J, Rabiepour S, Saboory E. The relationship between stress in pregnancy, and pregnancy outcomes: a longitudinal study. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017;14(12):969-81. [Persian].
21. Littleton HL, Breitkopf CR, Berenson AB. Correlates of anxiety symptoms during pregnancy and association with perinatal outcomes: a meta-analysis. Am J obst Gynecol. 2007;196(5):424-32. [DOI:10.1016/j.ajog.2007.03.042]
22. Nilsson C, Olafsdottir OA, Lundgren I, Berg M, Dellenborg L. Midwives' care on a labour ward prior to the introduction of a midwifery model of care: a field of tension. Int J Qual Stud Health Well-being. 2019;14(1):1-14. [DOI:10.1080/17482631.2019.1593037]
23. Alderdice F, Lynn F. Stress in pregnancy: identifying and supporting women. B J M. 2009;17(9):552-9. [DOI:10.12968/bjom.2009.17.9.43787]
24. Browner W, Newman T, Hulley S. Designing clinical research: an epidemiologic approach. 4th ed. Philadelphia, PA. Lippincott Williams & Wilkins. 2017:65-94.
25. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. JHSB. 1983;2224(2):385-96. [DOI:10.2307/2136404]
26. Cohen S, Janicki‐Deverts D. Who's stressed? Distributions of psychological stress in the United States in probability samples from 1983, 2006, and 2009 1. J Appl Soc Psychol. 2012;42(6):1320-34. [DOI:10.1111/j.1559-1816.2012.00900.x]
27. Maroufizadeh S, Zareiyan A, Sigari N. Psychometric properties of the 14, 10 and 4-item "Perceived Stress Scale" among asthmatic patients in Iran. Payesh Health Mon. 2014;13(4):457-65. [In Persian].
28. Martin CR, Hollins Martin C, Redshaw M. The birth satisfaction scale-revised Indicator (BSS-RI). BMC Pregnancy and Childbirth. 2017;17(1):1-9. [DOI:10.1186/s12884-017-1459-5]
29. Romero-Gonzalez B, Peralta-Ramirez MI, Caparros-Gonzalez RA, Cambil-Ledesma A, Hollins Martin CJ, Martin CR. Spanish validation and factor structure of the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R). Midwifery. 2019;70:31-7. [DOI:10.1016/j.midw.2018.12.009]
30. Hinic K. Understanding and promoting birth satisfaction in new mothers. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing. 2017;42(4):210-5. [DOI:10.1097/NMC.0000000000000345]
31. Omani-Samani R, Hollins Martin CJ, Martin CR, Maroufizadeh S, Ghaheri A, Navid B. The Birth Satisfaction Scale-Revised Indicator (BSS-RI): a validation study in Iranian mothers. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;7(1):1-5.
32. Jafari E, Mohebbi P, Mazloomzadeh S. Factors related to women's childbirth satisfaction in physiologic and routine childbirth groups. IJNMR. 2017;22(3):219-24. [Persian].
33. Ferrer MBC, Jordana MC, Meseguer CB, García CC, Roche MEM. Comparative study analysing women's childbirth satisfaction and obstetric outcomes across two different models of maternity care. BMJ Open. 2016;6(8):1-10. [DOI:10.1136/bmjopen-2016-011362]
34. Abedzadeh-Kalahroudi M, Karimian Z, Nasiri S, Khorshidifard MS. Anxiety and perceived stress of pregnant women towards Covid-19 disease and its related factors in Kashan (2020). Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2021;24(5):8-18 [Persian]
35. Pluess M, Bolten M, Pirke K-M, Hellhammer D. Maternal trait anxiety, emotional distress, and salivary cortisol in pregnancy. Biol Psychol. 2010;83(3):169-75. [DOI:10.1016/j.biopsycho.2009.12.005]
36. Naghizadeh S. Comparison of pregnancy self-care, perceived social support and perceived stress in low-risk and high-risk groups. Journal of Health and Care. 2019;21(1):16-25. [Persian] [DOI:10.29252/jhc.21.1.16]
37. Lazarus RS, Folkman S. Cognitive theories of stress and the issue of circularity. In M.H. Appley, Trumbull, R.(Eds) Dynamics of stress: psychological, and social perspectives. New York: Springer; 1986. [DOI:10.1007/978-1-4684-5122-1_4]
38. Alipour Z, Lamyian M, Hajizadeh E. Anxiety during pregnancy: a risk factor for neonatal physical outcome? Nursing And Midwifery Journal. 2011;9(1):30-8. [Persian].
39. Epel ES, Crosswell AD, Mayer SE, Prather AA, Slavich GM, Puterman E, et al. More than a feeling: A unified view of stress measurement for population science. Frontiers in neuroendocrinology. 2018;49:146-69. [DOI:10.1016/j.yfrne.2018.03.001]
40. Ting RS-K, Yong Y-YA, Tan M-M, Yap C-K. Cultural responses to COVID-19 pandemic: Religions, illness perception, and perceived stress. Frontiers in psychology. 2021;12. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.634863]
41. Pun VC, Manjourides J, Suh HH. Association of neighborhood greenness with self-perceived stress, depression and anxiety symptoms in older US adults. Environmental Health. 2018;17(1):1-11. [DOI:10.1186/s12940-018-0381-2]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.