دوره 9، شماره 1 - ( 6-1402 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 26-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadri Damirchi E, Fathy Karkaragh F, Taheri H. Prediction of Corona anxiety based on resilience and cognitive regulation of emotion with regard to the mediating role of coping strategies in people with experience of Corona. SJNMP 2023; 9 (1) :11-26
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-553-fa.html
صدری دمیرچی اسماعیل، فتحی کرکرق فرشید، طاهری حسن. پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با توجه به نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در افراد دارای تجربه ابتلاء به کرونا. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1402; 9 (1) :11-26

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-553-fa.html


1- دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، e.sadri@uma.ac.ir
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
3- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده:   (413 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری کووید-19 علاوه‌ بر سلامت جسمی، تهدیدی برای سلامت روان نیز محسوب میشود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با توجه به نقش میانجی‌ راهبردهای مقابله‌ای در افراد دارای تجربه ابتلاء به کرونا انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل 500 نفر از بیماران دارای تجربه ابتلاء به کرونا در سال 1400 و 1401 که با بهبودی نسبی از بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل ترخیص شده‌اند ‌بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، مقیاس تاب‌آوری و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این راستا از دو نرم‌افزار آماری SPSS-23 و ایموس استفاده شد.
یافته‌‌ها: نتایج نشان داد که تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری می‌تواند به تبیین و پیش‌بینی اضطراب کرونا به واسطه نقش میانجی‌ راهبردهای مقابله‌ای بپردازد (0/01>p) بر اساس یافته‌ها تنظیم شناختی هیجان رابطه معنی‌داری با اضطراب کرونا دارد (0/01>p). همچنین مشخص شد که بین راهبردهای مقابله‌ای و اضطراب کرونا رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (0/01>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهشی می‌توان نتیجه گرفت که تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری قابلیت پیش‌بینی اضطراب کرونا را با توجه به نقش میانجی‌ راهبردهای مقابله‌ای در جامعه‌ی آماری مورد مطالعه دارند‌.

 
متن کامل [PDF 469 kb]   (103 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/3/31 | ویرایش نهایی: 1402/7/2 | پذیرش: 1402/6/30 | انتشار: 1402/6/30 | انتشار الکترونیک: 1402/6/30

فهرست منابع
1. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) weekly epidemiological update and weekly operational update. 2020.
2. Lee SA, Jobe MC, Mathis AA, Gibbons JA. Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of Anxiety Disorders. 2020;74:102268. [DOI:10.1016/j.janxdis.2020.102268]
3. Taylor S. The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease. Newcastle upon Tyne, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing;2019.
4. Petzold MB, Bendau A, Plag J, Pyrkosch L, Mascarell Maricic L, Betzler F, et al. Risk, resilience, psychological distress, and anxiety at the beginning of the COVID-19 pandemic in Germany. Brain and Behavior. 2020;10(9):e01745. [DOI:10.1002/brb3.1745]
5. Riaz M, Abid M, Bano Z. Psychological problems in general population during covid-19 pandemic in Pakistan: Role of cognitive emotion regulation. Annals of Medicine. 2021;53(1):189-196. [DOI:10.1080/07853890.2020.1853216]
6. Ganji M. Psychological pathology based on DSM-5. Vol 1. Tehran: Savalan Press;2015. [Persian]
7. Lee S. A, & Crunk E. A. Fear and psychopathology during the COVID -19 crisis: neuroticism, hypochondriasis, reassurance-seeking, and coronaphobia as fear factors. OMEGA-Journal of Death and Dying. 2020; 0030222820949350. [DOI:10.1177/0030222820949350]
8. Asmundson GJG, Taylor S. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak. Journal of Anxiety Disorders . 2020; 70:102-196. [DOI:10.1016/j.janxdis.2020.102196]
9. Amirfakhraei A, Masoumifard M, Esmaeilishad B, DashtBozorgi Z, Darvish Baseri L. Prediction of Corona virus Anxiety based on Health Concern, Psychological Hardiness, and Positive Meta-emotion in Diabetic Patients. J Diabetes Nurs. 2020; 8 (2) :1072-1083. [Persian]
10. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh H. Preliminary validation of the Corona disease anxiety scale (CDAS) in the Iranian sample. Journal of Health Psychology. 2020; 8(4): 163-75. [Persian]
11. Liu Y, Wei M, Guo L, Guo Y, Zhu Y, He Y. Association between illness perception and health behavior among stroke patients: The mediation effect of coping style. J Adv Nurs. 2021; 77(5): 2307-2318. [DOI:10.1111/jan.14761]
12. Agbaria Q, Mokh A. A. Coping with Stress During the Coronavirus Outbreak: the Contribution of Big Five Personality Traits and Social Support. Int J Ment Health Addiction 2022; 20, 1854-1872. [DOI:10.1007/s11469-021-00486-2]
13. Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Szemik S. Selected psychological aspects and medication Lee SA, Crunk EA. Fear and psychopathology during the COVID-19 crisis: Neuroticism, hypochondriasis, reassurance-seeking, and coronaphobia as fear factors. OMEGA Journal of Death and Dying. 2020:30222820949350.
14. Endler ND, Parker JDA. Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology. 1990; 58(5): 844-854. [DOI:10.1037/0022-3514.58.5.844]
15. Mosheva M, Hertz-Palmor N, Dorman Ilan S, Matalon N, Pessach IM, Afek A, et al. Anxiety, pandemic-related stress and resilience among physicians during the COVID-19 pandemic. Depression and Anxiety. 2020;37(10):965-971. [DOI:10.1002/da.23085]
16. Eyni S, Ebadi M, Torabi N. Developing a model of corona anxiety in students based on optimism and resilience: The mediating role of the perceived social support. Counseling Culture and Psychotherapy. 2020;11(43):1-32. [Persian]
17. Nik bakht A, Nik bakht A, Zarei E. Presenting Corona Anxiety Model Based on Locus of control, Emotion Regulation Strategies, Perceived Social Support and Disease Anxiety with the Mediating Role of Cognitive-Behavioral Avoidance. RBS 2022; 19 (4) :647-661. [Persian] [DOI:10.52547/rbs.19.4.647]
18. Ran L, Wang W, Ai M, Kong Y, Chen J, Kuang L. Psychological resilience, depression, anxiety, and somatization symptoms in response to COVID-19: A study of the general population in China at the peak of its epidemic. Social Science & Medicine. 2020;262:113261. [DOI:10.1016/j.socscimed.2020.113261]
19. Strauss AY, Kivity Y, Huppert JD. Emotion regulation strategies in cognitive behavioral therapy for panic disorder. Behav Ther. 2019;50(3):659-71. [DOI:10.1016/j.beth.2018.10.005]
20. Cai W, Pan Y, Zhang S, Wei C, Dong W, Deng G. Relationship between cognitive emotion regulation, social support, resilience and acute stress responses in Chinese soldiers: Exploring multiple mediation model. Psychiatry Res. 2017; 256:71-8. [DOI:10.1016/j.psychres.2017.06.018]
21. Smith K, Mason T, Anderson NL, Lavender JM. Unpacking cognitive emotion regulation in eating disorder psychopathology: The differential relationships between rumination, thought suppression, and eating disorder symptoms among men and women. Eat Behav. 2019; 32:95-100. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2019.01.003]
22. FathyKarkaragh F, Taheri H, Gozalova S. Investigating The Perfecting Role of the Attachment in the Corona Anxiety to Primary Schools Students of Ardabil city. Journal of Family Relations Studies, 2021; l(1): 39-46.
23. Daniali M, Eskandari E. Predicting coronavirus anxiety based on resilience, cognitive emotion regulation strategies, and cyberchondria. Advances in Cognitive Sciences. 2022; 23 (4): 61-71. [Persian]
24. Akbari Chermahini S, Molaei Yasavoli M. Predicting COVID-19 Anxiety Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies and Demographic Components. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 2020; 10(1): 169-182. [Persian]
25. Connor K. M, Davidson J. R. T. Development of a New Resilience Scale: The Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anxiety. 2003; 18: 76- 82. [DOI:10.1002/da.10113]
26. Bagheri Sheykhangafshe F, Hajialiani V, Hasani J. The Role of Emotion Regulation Strategies in Mental Health During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. JMIS 2022; 8 (2) :196-207. [Persian]
27. Panayiotou G, Panteli M, Leonidou C. Coping with the invisible enemy: The role of emotion regulation and awareness in quality of life during the COVID-19 pandemic. J Contextual Behav Sci. 2021; 19:17-27. [DOI:10.1016/j.jcbs.2020.11.002]
28. Attaran A. Investigation of personality types and coping strategies and source of control of mothers of blind and deaf students and mothers of normal students. Master's thesis. Azad University. Central Tehran Branch. 2012. [Persian]
29. Garnefski N, Kraaij V, & Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences. 2001; 30: 1311-1327. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00113-6]
30. Brehl AK, Schene A, Kohn N, Fernández G. Maladaptive emotion regulation strategies in a vulnerable population predict increased anxiety during the Covid-19 pandemic: A pseudo-prospective study. J Affect Disord Rep. 2021; 4:100113. [DOI:10.1016/j.jadr.2021.100113]
31. FathyKarkaragh F, Mahdiani Z, Taheri H, Habibi. D, FazlAli.H, AboMohammadi.S, Tayaran. M. Investigating And Analyzing The Modulating Role Of Corona Anxiety In The Relationship Between Cognitive Regulation Of Emotion And Psychological Disorders Of Students With Special Needs. Journal of Positive School Psychology. 2022; 6 (8): 7782-7795.
32. Fischhoff B. Speaking of Psychology: Coronavirus Anxiety. 2020. https://www.apa.org/research/action/speaking-of-psychology/coronavirus-anxiety. [DOI:10.1037/e500942020-001]
33. Roy D, Tripathy S, Kar SK, Sharma N, Verma SK, Kaushal V. Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatr. 2020; 51: 1-7. [DOI:10.1016/j.ajp.2020.102083]
34. Ezazi Bojnourdi E, Ghadampour S, Moradi Shakib A, Ghazbanzadeh R. Predicting corona anxiety based on cognitive emotion regulation strategies, health hardiness and death anxiety in diabetic patients. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2020;8(2):34-44. [Persian]
35. Milioni M, Alessandri G, Eisenberg N, Castellani V, Zuffianò A, Vecchione M, et al. Reciprocal Relations Between Emotional SelfEfficacy Beliefs and Ego-Resiliency Across Time. J Pers. 2015;83(5):552-63. [DOI:10.1111/jopy.12131]
36. Tyra AT, Ginty AT, John-Henderson NA. Emotion regulation strategies predict PTSS during the covid-19 pandemic in an American Indian Population. Int J Behav Med. 2021; 28(6):808-12. [DOI:10.1007/s12529-021-09964-2]
37. Kalhori M. Predicting Corona Anxiety Based on Coping Strategies, Psychological Hardiness and Turbulence Tolerance in Nurses and Treatment Staff in Kermanshah in 2020-2021. Paramedical Sciences and Military Health. 2021; 16 (2) :25-33. [Persian]
38. Pirnia B, Mosazadeh H, Lotfi B, Pirnia F, Pirnia K, Malekanmehr P. Psychological Status of Opioid Treatment Service Staff in Tehran, the Epicenter of COVID-19 Outbreak in Iran: A Longitudinal Cohort Study. J Res Dev Nurs Midw 2021; 18 (1) :44-48. [Persian] [DOI:10.52547/jgbfnm.18.1.44]
39. Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D, Hollingsworth TD. (2020), How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? The Lancet. 2020; 10228: 931-4. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30567-5]
40. Zimmermann, P., & Iwanski, A. Emotion regulation from early adolescence to emerging adulthood and middle adulthood: Age differences, gender differences, and emotion-specific developmental variations. International Journal of Behavioral Development, 2014. 38(2), 182-194. [DOI:10.1177/0165025413515405]
41. Galea, S., Merchant, R. M., & Lurie, N. The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: the need for prevention and early intervention. JAMA Internal Medicine, 2020.180(6), 817-818. [DOI:10.1001/jamainternmed.2020.1562]
42. Urry, H. L., & Gross, J. J. Emotion regulation in older age. Current Directions in Psychological Science, 2010. 19(6), 352-357. [DOI:10.1177/0963721410388395]
43. Dovbysh, D. V., & Kiseleva, M. G. Cognitive Emotion Regulation, Anxiety, and Depression in Patients Hospitalized with COVID-19. Psychology in Russia State of the Art, 2020.13. [DOI:10.11621/pir.2020.0409]
44. Diedrich, A., Hofmann, S. G., Cuijpers, P., & Berking, M. Self-compassion enhances the efficacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder. Behaviour Research and Therapy, 2016. 82, 1-10. [DOI:10.1016/j.brat.2016.04.003]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN