برای نویسندگان

به نام خدا

 
راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقالات

 
فصلنامه پرستاری،مامایی و پیراپزشکی به زبان فارسی – انگلیسی است که در زمینۀ پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و بهداشت منتشر می گردد و هدف آن افزایش آگاهی، آموزش و انتقال دست آوردهای علمی و پژوهشی به اعضای هیأت علمی، پرستاران، ماماها، پیراپزشکان و دانشجویان مقاطع مختلف علوم پزشکی می باشد.
 
توجه ۱: قبل از ارسال مقاله خود، به دقت راهنمای نگارش مقالات را مطالعه فرمایید، مقالاتی که با قالب مورد نظر مجله نگارش نشود ، در همان مرحله اول رد خواهد گردید و وارد فرایند داوری نخواهد گردید.
 
توجه ۲: فایل فرم تعهد نویسندگان: این فایل باید دانلود، تکمیل و به امضای نویسندگان مقاله برسد و سپس اسکن شود و فایل اسکن آن با فرمت PDF و یا JPG بهمراه فایل مقاله برای مجله ارسال گردد. برای دانلود فایل کلیک نمایید.

توجه ۳: پیرو نامه شماره ۳۳۲۹/د/۷۰۰ در تاریخ ۹۴/۸/۹، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است.
 
توجه ۴: بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۷، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.
 

روش نگارش و پذیرش مقالات بشرح ذیل می باشد:
مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که به یکی از اشکال زیر نگاشته شده باشند
  الف) مقالات پژوهشی اصیل ( Original Research Article ): این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل قسمت‌های عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، مواد و روش ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشند .
  ب) مقالات مروری ( Review Article ): این نوع مقالات باید براساس احاطه کامل نویسنده به موضوع و استفاده از حداقل ۲۰ منبع قابل قبول علمی تهیه شوند و شامل: عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهش‌های ارایه شده و نتیجه‌گیری باشند. نتیجه کلی همراه با پیشنهادهای سازنده نیز برای آینده بیان شود. (از ۲۰ منبع حداقل ۳منبع آن متعلق به نویسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد )
  ج) گزارش موردی ( Case Report ): این نوع مقالات بر اساس مشاهده یک مورد یا موارد خاص حرفه‌ای که نگاه و شناخت ویژه‌ای را ارایه کرده باشد باید نگاشته شوند و باید شامل عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و مستندات می‌باشند .
  د) مقالات کار گروهی ( Team Work ): این مقالات براساس کار مشترک و گروهی در مورد موضوع خاص حرفه‌ای به ویژه در سطح ملی (همکاری بین دانشگاه‌ها) و بین‌المللی است. پذیرش این نوع مقاله برای مجله در اولویت قرار دارد .
 1. عنوان مقاله: عنوان مقاله کوتاه (حداکثر ۱۵ کلمه)، حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد. در مطالعات کیفی نیز عنوان باید نشان دهنده پدیده مورد مطالعه و مبتنی بر تجربه باشد و با حروف ضخیم ( bold ) تایپ شود. ۲ – دارای عنوان مختصر برای هر صفحه (حداکثر ۵ کلمه) ‌باشد . ۳ - نام نویسنده ۱ / نویسندگان ۲ زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد. ۴ - مؤلف مسؤول ( Corresponding author ) با علامت * متمایز شود و در زیرنویس صفحه اول به این صورت ذکر گردد : ( * Corresponding author ) ۱ * مؤلف مسؤول ۵ - مشخصات کامل نویسنده ( گان) مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا مؤسسه تحقیقی مربوط به آنان است، در پاورقی صفحه اول؛ چکیده فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد. ۶ - در چکیده انگلیسی اصول نام‌نویسی لاتین رعایت گردد به این صورت که اول نام خانوادگی، سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی به صورت BSc, MSc, MD, Ph.D ذکر شود. ۷ - کد پستی، تلفن، نمابر و آدرس الکترونیک نویسنده مسؤول جلو مشخصه آن در پاورقی صفحه اول ذکر شود .
 2. ساختار مقاله اصیل : مقاله پژوهشی باید مشتمل برعنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی (هرکدام حداکثر تا ۲۵۰ کلمه) واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی (حداقل سه و حداکثر ۵ واژه)، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری (در صورت لزوم) و فهرست منابع (جداول و تصاویر) می باشد.
 3. خلاصه انگلیسی و فارسی : خلاصه مقاله حداکثر ۲۵۰ واژه تایپ شود. خلاصه شامل ۴ بخش زمینه و اهداف (Background & Aim) ، مواد و روش ها (Materials & Methods)، یافته ها (Results) و نتیجه گیری  (Conclusion)می باشد. اسامی و آدرس نویسندگان بعد از عنوان مقاله نوشته شود.
 4. واژه های کلیدی : واژه کلیدی (Key words) ۳ تا ۵ کلمه می باشد و باید براساس مش تنظیم شود.
 5. مقدمه:   مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع, توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی تفاوتی ندارند و ترتیب آنها شامل : ۱- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. ۲- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. ۳- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. ۴ - تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر ۵ - بیان اهداف یا سوالات یا فرضیه ها اصلی پژوهش
 6. مواد و روش ها :   یکی از بخش های مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوتهای روش شناسی مطالعات کمی و کیفی, نحوه نگارش این بخش بطور مجزا بیان می‌شوند .
  در مطالعات کمی، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره: ۱- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال/فرضیه و زمان و مکان, جامعه مطالعه, نمونه ها، ویژگی های ورود و خروج آنها از مطالعه، برآورد اندازه نمونه ها، روش نمونه گیری و نحوه و روند تخصیص آنها در گروههای مطالعه ۲- روش کار یا مراحل مداخله، ابزار اندازه گیری، اعتبار و پایایی آن، روند امتیاز بندی داده های حاصل از ابزار (کمی و کیفی) و ملاحظات اخلاقی ۳- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری، روش ها و آزمون های آماری
  در مطالعات کیفی، باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل در باره: ۱- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنها ۲- روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده ها، توضیح روش های بکار رفته در تعیین اعتبار ودقت داده ها (مقبولیت credibility ، تایید پذیری Confirmability ، قابلیت انتقال Transferability و قابلیت وابستگی Dependability ) و ملاحظات اخلاقی ۳- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش ها آنالیز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه .
۷. یافته ها : یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد. از آنجایی که نوع یافته های مطالعات کمی و کیفی متفاوت اند, نحوه نگارش این بخش نیز بطور مجزا بیان می‌شود
یافته ها در مطالعات کمی شامل: ۱- بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر(نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههای مطالعه) ۲- یافته های اصلی بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه کافی ارایه گردد. به طوریکه خواننده بتواند براحتی در مورد میزان دستیابی به اهداف قضاوت کند. ۳- داده ها و مفاهیم آماری مثل تعداد/ درصد و یا میانگین/انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند. نوع و تناسب آزمونها و سطح معنی داری آنها بیان شوند. ۴- داده ها و یافته هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد. ۵- جداول و نمودارها به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. تعداد آنها حداکثر ۵ مورد بوده و اندازه آنها از cm ۱۵×۱۰ بزرگ‌تر نباشد و نیازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها (نظیر * ، + ...) زیرنویس شوند .
  در مطالعات کیفی: ۱ - ابتداء براساس الگو ریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بیان شود. ۲- سپس طبقات, مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند. ۳- در آخر متناسب با سوال یا سوالات پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوریکه معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند .

۸. بحث :   بحث باید حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سوال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شود: ۱ - در مطالعات کمی این جمع بندی بدون بیان و تکرار یافته های عددی و آماری باشد. ۲- چگونگی ارتباط یافته های مطالعه حاضر با یافته های دیگر تحقیقات ( موافق و مخالف) انجام شده در ایران و جهان (با ذکر منابع) مقایسه و تحلیل ( نه فقط توصیف) گردد و دلایل رد و یا قبول آنها بحث گردد. ۳- یافته های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند. ۴- اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید. ۵ - از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود .
۹. نتیجه گیری
  نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا ۱ - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد ۲- موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. ۳ - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد .
۱۰. تشکر و قدر دانی: در یک صفحه مجزا تشکر و سپاسگزاری از افراد و موسسات را بیاورند.
۱- کمک هایی که شایسته تقدیر است، مثلاً حمایت کلی از سوی رئیس بخش، دانشکده، دانشگاه یا موسسه مربوطه
۲- تقدیر از کمک های فنی
۳- تقدیر برای کمک مالی و مواد و ابزار که باید ماهیت کمک در آن معلوم شود.
۴- روابط بین مولفین و شرکتها و موسسات ذکر شود، زیرا ممکن است باعث ایجاد تعارض منافع شود.
۵- منبع استخراج مقاله و کد اخلاق ذکر شود

۱۱. تضاد منافع ذکر شود
 1. نامه به سردبیر: مربوط به اظهار نظر و نقد علمی درمورد یکی از مقالات آخرین شماره مجله است که حداکثر ۴۰۰ کلمه (تقریباً ۳ صفحه) و حداکثر ۵-۳ رفرانس دارد. در صورتی که نویسنده اول تمایل به ادامه پاسخ به نقد علمی را داشته باشد همزمان پاسخ چاپ خواهد شد.
 2. گزارش مورد: در مقالات گزارش مورد باید موارد نادر و عوارض بسیار کمیاب مورد توجه قرارگیرند. این مقالات و نیز مقالات«گزارش موارد» باید شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مورد (موارد)، بحث و فهرست منابع باشند.
 3. مروری:  مقاله مروری باید جامع و کامل بوده و در تنظیم آن از حداقل ۳۰ منبع معتبر استفاده شده باشد. اجزای این نوع مقالات شامل مقدمه، عناوین مورد بررسی و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی می‌باشد. فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید باید صورت گیرد. چکیده این مقالات مروری در واقع شامل جمع‌بندی نهایی بررسی می‌باشد. حداقل سه منبع مرتبط از خود نویسنده آورده شود.
 4. گزارش کوتاه: مقالات گزارش کوتاه از ساختاری شبیه به مقالات پژوهشی برخوردار می‌باشد. با این تفاوت که یافته‌های پژوهش اندک بوده یا به دلایل دیگر محقق تمایل به شرح و بسط کامل آن را ندارد. این مقالات باید حداکثر در ۳ صفحه تنظیم شود. و یافته ها و بحث در هم ادغام شود.
 5. ارائه متن مقاله به مجله : نویسندگان مقاله باید بهمراه ارسال اصل مقاله در نامه‌ای جداگانه اصیل بودن مقاله و موضوع عدم ارسال آن جهت چاپ به نشریه فارسی و انگلیسی زبان دیگر را مورد تاکید قرار دهند. و همچنین قید شود که مقاله توسط همه مولفین خوانده شده و تایید گردیده است(متن نامه مذکور به صورت فایل در آدرس الکترونیکی مجله در دسترس می باشد).
 
 شرایط فنی مقاله :
۱- در صفحه عنوان مشخصات نویسندگان کامل درج گردد.
۲- مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات داخل به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد، همچنین رتبه علمی کل نویسندگان به درستی عنوان گردد و همه نویسندگان مقاله از ارسال و جاپ آن مطلع باشند. بنابراین لازم است نویسندگان محترم در نامه درخواست چاپ، این موارد را به وسیله امضاء متعهد گردند .
۳- تعداد صفحات مقاله (با در نظرگرفتن محل جداول، اشکال و منحنی‌ها)‌ از حدود ۱۰ صفحه تجاوز نکند.
۴- عنوان مقاله با فونت B Titr سایز۱۴، متن مقاله با فونت B Zar سایز ۱۳ ، عنوان B Zar Bold سایز ۱۳ ، عنوان جداول B Zar Bold سایز ۱۰ ، متن جداول B Zar  سایز ۱۰، منابع Times New Roman سایز ۱۲ نگارش شود.
 1.  مقاله پس از بررسی اولیه و دریافت نظر داوران (حداقل ۳ نفر)، در صورت نیاز به اصلاح به نویسنده عودت داده می‌شود. در صورت انجام اصلاحات و عودت آن در موعد مقرر، بررسی نهایی آن انجام می‌شود. در صورت عدم پذیرش به نویسنده اعلام می گردد. این مراحل حداکثر ۹۰ روز به طول می انجامد و نویسنده تا ۳ هفته فرصت دارد اصلاحیه مقاله را عودت دهد.
 2.  یک سری از آخرین نسخه مقاله ویرایش شده جهت چاپ برای نویسنده ارسال می گردد بعد از تأیید نویسنده از آخرین تغییرات، مقاله برای چاپ فرستاده می شود.
 3.  رعایت محدودیت های اخلاقی: در کارآزمایی های بالینی، اسامی بیماران و شماره تخت بیمارستان، مخصوصاً در تصاویر ذکر نشود، اخذ رضایت نامه از بیماران ذکر شود. مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخلاقی در پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی پیشرفته و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است.
 4.  چاپ و انتشار مقاله کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) یا هر یک از مراکز ثبت بین المللی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی می باشد.
 5.  تعارض در منافع : در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود. در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود.
 6.  واژه و یا عباراتی که به صورت علایم اختصاری به کار برده شده، در اولین استفاده به طور کامل در پرانتز ذکر گردند.
 7.  این مجله مقاله شما را به رایگان منتشر می نماید.
 8.  نشریه با حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان فعالیت می نماید.
 9.  بعد از چاپ مقاله دفتر مجله مدارک آن را تا شش ماه بایگانی و بعد از زمان مقرر معدوم می گردد.
 10.  چاپ و انتشار مطالب مجله پس از کسب اجازه از سردبیر با ذکر ماخذ مجاز می باشد. هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است.
 
منابع نویسی(References)

منابع مقاله به روش ونکوور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند . در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود . حداقل ۶۰ درصد منابع مربوط به ۵ سال اخیر باشند و به جز منبعی که اشاره ابزار خاصی دارد، منابع زیر سال ۲۰۱۰ نباشد.
 
  توجه: با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده استفاده گردد .
  نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد :
  ۱ - منابع به صورت مقاله :
  مثال:
Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh, Endemic Goiter in Province Hamadan: intake iodin salt after ۵ years, Pajohesh dar Pezeshki, ۱۹۹۸; ۲۲( ۲):۱۳۵-۱۴۵. (persian)
  ۲ - منابع فارسی به صورت کتاب :
  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (مؤلفین). عنوان کتاب، شماره چاپ، نام شهر، محل چاپ: اسم ناشر، سال انتشار .
  مثال : محمدی حسن، جلیلی حسین (مؤلفین)، تضمین کیفیت آزمایشگاهی، چاپ دوم تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵ .
  ۳ – منابع پایان‌نامه :
  نام خانوادگی نویسنده نام نویسنده. عنوان پژوهش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ( دکتری) رشته ، شهر: نام مرکز آموزشی، نام دانشگاه، سال .
  ۴ - منابع انگلیسی به صورت مقاله :
  نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات. نام نویسندگان تا شش نفر نوشته می‌شود و اگر تعداد بیش از شش نفر بود به دنبال آن کلمه et al ذکر می‌گردد .
  مثال :
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine. ۱۹۹۶; ۱۲۴ (۱۱): ۹۸۰-۳.
  ۵ - منابع انگلیسی به صورت کتاب :
  نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان ). عنوان کتاب. نوبت چاپ، شهر محل انتشار: اسم ناشر؛ سال انتشار .
  مثال :
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Albany (NY): Delmar Publishers; ۱۹۹۶ .
  - اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM , editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P. ۴۶۵-۷۸ .
  ۶ – استفاده از منابع اینترنتی )فارسی و انگلیسی:(
Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb ۲ ۲۰۰۳-۰۵-۲۰۰۳.
National Library of Medicine. (۲۰۰۰). Fact Sheet. Medical Subject Headings (MeSH). [on-line]. Available: http://www. nlm. nih. gov/pubs/factsheets/mesh.html. Accessed June ۷, ۲۰۰۰
توجه : برای مقالات ایندکس شده در Pub Med در انتهای هر رفرنس عدد PMID ذکر شود.
توجه : به هنگام نوشتن منبع از موارد بالا (اینترنت و ...) به نشانه‌ها (نقطه، ویرگول و ...) و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود.
 
 
نحوه ی ارسال مقالات:
مقالات بعد از ثبت نام در پایگاه از طریق سامانه ارسال گردد.
  فرآیند ارزیابی
- مقالات به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
- چنانچه مقاله ارسالی از ساختار مندرج در این دستورالعمل به طور کامل تبعیت ننماید قبل از داوری به نویسنده عودت داده خواهد شد تا پس از مطابقت متن مقاله با این ساختار، مجدداً ارسال و مورد بررسی قرار داده شود.
- پس از بررسی ساختاری مقاله ارسالی توسط سردبیر و طرح در جلسه هیأت تحریریه، داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن، توسط حداقل دو متخصص رشته مربوط به صورت داوری همتا )Peer Review ( انجام می پذیرد. هم چنین بررسی آماری مقالات توسط متخصص آمار صورت  می گیرد.
- مهلت ارسال مقالۀ اصلاح شده بعداز وصول نظر دادن ۲ تا ۳ هفته می باشد.
- مسئولیت علمی مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد بود.
- هیئت تحریریه در پذیرش یا رد مقاله آزاد خواهد بود.
 
 
فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
صاحب امتیاز: دانشکده های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی
سردبیر:  دکتر جمال صیدی
شماره شاپا: ISSN  ۲۴۷۶-۴۸۴۱
نشانی: سنندج ، خیابان پاسداران، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، دانشکده پرستاری و مامایی، کد پستی ۱۳۴۶۶-۶۶۱۷۷
تلفن: ۰۹۱۸۶۵۵۴۸۳۶
وب سایت: http://sjnmp.muk.ac.ir
پست الکترونیکی: sjnmp۲۰۲۲muk.ac.ir

 

دفعات مشاهده: 8775 بار   |   دفعات چاپ: 464 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   1 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN