فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- فرم تعهد نویسندگان
فرم تعهد نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/10 | 
فایل فرم تعهد نویسندگان: این فایل باید دانلود، تکمیل و به امضای نویسندگان مقاله برسد و سپس اسکن شود و فایل اسکن آن با فرمت PDF و یا JPG بهمراه فایل مقاله برای مجله ارسال گردد. برای دانلود فایل کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find-1.130.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب