فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- قالب ویژه مقالات
قالب ویژه مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/10 | 
نویسندگان گرامی می توانند مقاله خود بر اساس توضیحات مندرج در راهنمای نویسندگان تنظیم و سابمیت کنند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find-1.131.40.fa.html
برگشت به اصل مطلب