فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر سلام وطن دوست، استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus   Google Scholar         ORCID                   CV
Email: vatandost۱۳۶۶gmail.com
دکتر رضا قانعی قشلاق ، استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus     Google Scholar      ResearcherID    ORCID      CV
Email: rezaghanei۳۰yahoo.com
دکتر عباس عبادی، استاد گروه پرستاری دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران
Scopus   Google Scholar         ORCID                   CV
Email: ebadi۱۳۴۷yahoo.com
دکتر شعله شاه غیبی، استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus       Google Scholar      ResearcherID      ORCID        CV
Email: shahgheibiyahoo.com
دکتر فریبا فرهادی فر، استاد گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus        Google Scholar        ResearcherID       ORCID       CV
Email: sima-homayahoo.om
دکتر کریم ناصری ، استاد گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus        Google Scholar      ResearcherID     ORCID        CV
Email: nasseri_kmuk.ac.ir
دکتر فردین فتحی ، استاد آناتومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران 
Scopus         Google Scholar      ResearcherID    ORCID   ResearchGate     CV
 Email: farfathgmail.com
دکتر روناک شاهوی ، دانشیار گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
دکتر محمد فتحی، استادیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus       Google Scholar      ResearcherID     ORCID       CV
Email: fathi_sananyahoo.com
دکتر سینا ولیئی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران 
Scopus        Google Scholar        ResearcherID     ORCID      CV  
Email: valiairazi.tums.ac.ir
دکتر سیامک درخشان، استادیار پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایر
Scopus           Google Scholar        ResearcherID    ORCID        CV
Email: siamakderakhshanyahoo.com
دکتر دائم روشنی، استاد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus         Google Scholar          ResearcherID    ORCID        CV
Email: daemroshanigmail.com
دکتر جمال صیدی، دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
Scopus        Google Scholar         ResearcherID    ORCID         CV
Email: jamalseidimuk. ac. ir
  
دکتر کورش سایه میری، استاد گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
Scopus        Google Scholar         ResearcherID    ORCID         CV
Email: sayehmirirazi.tums.ac.ir
 دکتر فروغ رفیعی، استاد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، تهران، ایران
Scopus            Google Scholar        ResearcherID       ORCID     CV
E
mail: 
foroughrafiiyahoo.com 

 
زهرا خطیر نامنی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
Email: Khatirzahragmail.com

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب