فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی- برای نویسندگان
فرم تعهد نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فایل فرم تعهد نویسندگان: این فایل باید دانلود، تکمیل و به امضای نویسندگان مقاله برسد و سپس اسکن شود و فایل اسکن آن با فرمت PDF و یا JPG بهمراه فایل مقاله برای مجله ارسال گردد. برای دانلود فایل کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
http://sjnmp.muk.ac.ir/find.php?item=1.47.17.fa
برگشت به اصل مطلب