دوره 7، شماره 2 - ( 9-1400 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 33-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Markani A K, Ghahremanzadeh R, Nasrollahzadeh L, Khorami Markani A. The effect of spirituality-based educational intervention on spiritual well-being and spiritual development of nursing students.. SJNMP. 2021; 7 (2) :23-33
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-421-fa.html
مختاری لیلا، قهرمان زاده رضوان، نصرالله زاده لیلا، خرمی مارکانی عبدالله. تاثیر مداخله آموزشی معنویت محور بر سلامت معنوی و تکامل معنوی دانشجویان پرستاری. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1400; 7 (2) :33-23

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-421-fa.html


1- دانشکده علوم پزشکی خوی
2- دانشکده علوم پزشکی خوی ، khorami.abdolah@gmail.com
چکیده:   (561 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: سلامت معنوی سبب یکپارچگی ابعاد دیگر سلامتی انسان می‌شود. دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده باید از سلامت معنوی خودآگاه شده و در جهت رشد و تکامل معنوی خود تلاش نمایند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی معنویت محور بر سلامت معنوی و تکامل معنوی دانشجویان پرستاری انجام گردید.
مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1395 انجام گردید 50 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی خوی به صورت تصادفی انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای گروه آزمون برنامه مداخله به صورت چهار جلسه آموزشی دو ساعته برگزار شد ولی در گروه شاهد هیچ مداخله‌ای انجام نگردید. داده­ها با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی و تکامل معنوی جمع‌آوری و توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و آزمون‌های استنباطی از جمله تی مستقل و تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در صورت 0/05 P<، از نظر آماری معنی‌دار تلقی گردید.
یافته‌ها: متوسط سن دانشجویان1/89±21/48 بود. بین گروه آزمون و شاهد قبل از اجرای مداخله آموزشی، در زمینه تکامل معنوی و سلامت معنوی، اختلاف معنی­دار آماری مشاهده نشد. بعد از اجرا، در میانگین نمره تکامل معنوی بین دو گروه، تفاوت آماری معنی‌دار وجود داشت (0/005 p=) ولی در میانگین نمره سلامت معنوی بین دو گروه، از نظر آماری تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد  (0/05 p>).
نتیجه‌گیری: اجرای برنامه مداخله آموزشی معنویت محور توانست رشد و تکامل معنوی دانشجویان پرستاری را افزایش دهد. لذا پیشنهاد می­شود برنامه­های آموزشی معنویت محور در کوریکولوم دوره کارشناسی طراحی و اجرا گردد.
 
متن کامل [PDF 1180 kb]   (259 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/4/20 | ویرایش نهایی: 1400/9/21 | پذیرش: 1400/6/31 | انتشار: 1400/9/17 | انتشار الکترونیک: 1400/9/17

فهرست منابع
1. King U. Spirituality. A new handbook of living religions. First edition, 2017:667-81. [DOI:10.1002/9781405166614.ch18]
2. Sajadi M, Niazi N, Khosravi S, Yaghobi A, Rezaei M, Koenig HG. Effect of spiritual counseling on spiritual well-being in Iranian women with cancer: A randomized clinical trial. Complementary therapies in clinical practice. 2018; 30(2):79-84. [DOI:10.1016/j.ctcp.2017.12.011]
3. Shirzad F, Dadfar M, Kazemzadeh Atoofi M. Spirituality in Iran: from theory to clinical practice. Mental Health, Religion & Culture. 2020; 23(7):653-56. [DOI:10.1080/13674676.2019.1674796]
4. VanderWeele TJ, Balboni TA, Koh HK. Health and spirituality. JAMA. 2017;318(6):519-20. [DOI:10.1001/jama.2017.8136]
5. Giumbelli E, Toniol R. What is spirituality for? New relations between religion, health and public spaces. Secularisms in a Postsecular Age?: Springer; 2017. p. 147-67. [DOI:10.1007/978-3-319-43726-2_7]
6. Oman D. Why religion and spirituality matter for public health: Evidence, implications, and resources: Springer; 2018; p:147-168.. [DOI:10.1007/978-3-319-73966-3]
7. Gross Z, Rutland SD. Spirituality, Health and Wellbeing. Special Religious Education in Australia and its Value to Contemporary Society. 2020;32(3):127. [DOI:10.1007/978-3-030-67969-9_6]
8. Panzini RG, Mosqueiro BP, Zimpel RR, Bandeira DR, Rocha NS, Fleck MP. Quality-of-life and spirituality. International Review of Psychiatry. 2017;29(3):263-82. [DOI:10.1080/09540261.2017.1285553]
9. Joelle M, Coelho A. Adding a new dimension to the spirituality at work concept: Scale development and the impacts on individual performance. Management Decision. 2019;85(5):982-96. [DOI:10.1108/MD-05-2017-0505]
10. Khorami Markani A, Mokhtari L, Habibpour Z, Ghafari S, Zeinali E, Sakhaei S, et al. The role of spiritual health on health system staffs' job satsfaction The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017;15(5):329-38. [Persian]
11. Hawthorne DM, Gordon SC. The invisibility of spiritual nursing care in clinical practice. Journal of Holistic Nursing. 2020;38(1):147-55. [DOI:10.1177/0898010119889704]
12. Ali G, Snowden M, Wattis J, Rogers M. Spirituality in Nursing education: Knowledge and practice gaps. 2018;5(1-3):27-49.
13. Timmins F, Caldeira S. Understanding spirituality and spiritual care in nursing. Nursing Standard. 2017;31(22): 50-57. [DOI:10.7748/ns.2017.e10311]
14. Abou Chaar E, Hallit S, Hajj A, Aaraj R, Kattan J, Jabbour H, et al. Evaluating the impact of spirituality on the quality of life, anxiety, and depression among patients with cancer: an observational transversal study. Supportive Care in Cancer. 2018;26(8):2581-90. [DOI:10.1007/s00520-018-4089-1]
15. Ghorbani N, Watson P, Gharibi HR, Chen ZJ. Model of Muslim religious spirituality: Impact of Muslim experiential religiousness on religious orientations and psychological adjustment among Iranian Muslims. Archive for the Psychology of Religion. 2018;40(2-3):117-40. [DOI:10.1163/15736121-12341354]
16. Ganasegeran K, Abdulrahman SA, Al-Dubai SAR, Tham SW, Perumal M. Spirituality needs in chronic pain patients: a cross-sectional study in a general hospital in Malaysia. Journal of religion and health. 2020;59(3):1201-16. [DOI:10.1007/s10943-018-0730-z]
17. Toivonen K, Charalambous A, Suhonen R. Supporting spirituality in the care of older people living with dementia: a hermeneutic phenomenological inquiry into nurses' experiences. Scandinavian journal of caring sciences. 2018;32(2):880-88. [DOI:10.1111/scs.12519]
18. Kalkim A, Midilli TS, Daghan S. Nursing students' perceptions of spirituality and spiritual care and their spiritual care competencies: a correlational research study. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2018;20(3):286-95. [DOI:10.1097/NJH.0000000000000446]
19. Jokar M, Kavi E, Faramarzian Z, Seifi Z, Bazrafshan MR. Nursing Students And Nurses Attitude Toward Spirituality And Spiritual Care. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2019;17(2):120-30. [Persian]
20. Wigley W. Carrying Hope; Pre-Registration Nursing Students' Understanding and Awareness of Their Spiritual Needs from Their Experiences in Practice: A Grounded Theory Study. Religions. 2017;8(12):272. [DOI:10.3390/rel8120272]
21. Babamohamadi H, Ahmadpanah M-S, Ghorbani R. Attitudes toward spirituality and spiritual care among Iranian nurses and nursing students: A cross-sectional study. Journal of religion and health. 2018;57(4):1304-14. [DOI:10.1007/s10943-017-0485-y]
22. Amiri H. The Effect of spiritual care empowerment program on clinical practice based on the integration of spirituality-religion in nurses of zarand hospitals in 2021: (Doctoral dissertation, Faculty of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran). 2021. [Persian]
23. Hu Y, Jiao M, Li F. Effectiveness of spiritual care training to enhance spiritual health and spiritual care competency among oncology nurses. BMC palliative care. 2019;18(1):1-8. [DOI:10.1186/s12904-019-0489-3]
24. Roming S, Howard K. Coping with stress in college: an examination of spirituality, social support, and quality of life. Mental Health, Religion & Culture. 2019;22(8):832-43. [DOI:10.1080/13674676.2019.1674794]
25. Yun K, Kim S-h, Awasu CR. Stress and impact of spirituality as a mediator of coping methods among social work college students. Journal of Human Behavior in the Social Environment. 2019;29(1):125-36. [DOI:10.1080/10911359.2018.1491918]
26. Sharifi Aref A, Tavousi M. Effect of Spiritual-Based Educational Intervention on the Mental Health of Student Health Ambassadors. J Educ Community Health. 2020;7(3):177-86. [Persian] [DOI:10.29252/jech.7.3.177]
27. Khalifi T, Seyedfatemi N, Mardani-Hamooleh M, Haghani H. The effect of spiritual education on spiritual health of nursing students: a quasi-experimental study. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2018;11(1):152-64. [Persian]
28. Hsiao Y, Chien L, Wu L, Chiang C, Huang S. Spiritual health, clinical practice stress, depressive tendency and health promoting behaviours among nursing students. Journal of advanced nursing. 2010;66(7):1612-22. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2010.05328.x]
29. Yilmaz M, Gurler H. The efficacy of integrating spirituality into undergraduate nursing curricula. Nursing Ethics. 2014;21(8):929-45. [DOI:10.1177/0969733014521096]
30. Hsiao Y-C, Chiang H-Y, Lee H-C, Chen S-H. The effects of a spiritual learning program on improving spiritual health and clinical practice stress among nursing students. Journal of nursing research. 2012;20(4):281-90. [DOI:10.1097/jnr.0b013e318273642f]
31. Khorami Markani A, Yaghmaei F, khodayari Fard M, Alavi Majd H. Designing and Psychometrics properties of Nurses' Spiritual well-being Scale. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2012;12(1):113-23. [Persian]
32. Baldacchino D. Spiritual care education of health care professionals. Religions. 2015;6(2):594-613. [DOI:10.3390/rel6020594]
33. Khorami Markani A, Yaghmaei F, Izadi A. Spirituality and spiritual care education in nursing: A challenge to curriculum planning. Scientific and Research Journal of Shahid Beheshti University. 2011;20(68):41-49.
34. Daghan S. Nursing students' perceptions of spirituality and spiritual care; an example of Turkey. Journal of religion and health. 2018;57(1):420-30. [DOI:10.1007/s10943-017-0416-y]
35. Mitchell DL, Bennett MJ, Manfrin-Ledet L. Spiritual development of nursing students: Developing competence to provide spiritual care to patients at the end of life. Journal of Nursing education. 2006;45(9):365-70. [DOI:10.3928/01484834-20060901-06]
36. Ross L, Van Leeuwen R, Baldacchino D, Giske T, McSherry W, Narayanasamy A, et al. Student nurses perceptions of spirituality and competence in delivering spiritual care: a European pilot study. Nurse Education Today. 2014;34(5):697-702. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.09.014]
37. Frouzandeh N, Aein F, Noorian C. Introducing a spiritual care training course and determining its effectiveness on nursing students' self-efficacy in providing spiritual care for the patients. Journal of education and health promotion. 2015;4(1):1-5.
38. Lopez V, Leigh MC, Fischer I, Larkin D. Perceptions of spirituality in Australian undergraduate nursing students: A pre-and post-test study. Nursing Practice Today. 2015;2(1):10-15.
39. Vlasblom JP, van der Steen JT, Knol DL, Jochemsen H. Effects of a spiritual care training for nurses. Nurse Education Today. 2011;31(8):790-96. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.11.010]
40. Hong S. Effects of a spiritual care education program based on the action learning on spiritual needs, spiritual well-being and spiritual care competence of nursing students. The Journal of the Korea Contents Association. 2016;16(1):285-94. [DOI:10.5392/JKCA.2016.16.01.285]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN