دوره 9، شماره 2 - ( 9-1402 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 122-112 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bagheri S R, Rezaei Z, Mohammadi L, Heidari A, Alimohammadi E. Evaluation of factors associated with survival of patients with glioblastoma multiform: a 10-year retrospective study in Kermanshah. SJNMP 2023; 9 (2) :112-122
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-571-fa.html
باقری سید رضا، رضایی زهرا، محمدی لیلا، حیدری عقیق، علیمحمدی احسان. بررسی عوامل موثر بر بقاء بیماران مبتلا به گلیوبلاستومای مالتی‌فرم: یک مطالعه گذشته‌نگر 10 ساله در کرمانشاه. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1402; 9 (2) :112-122

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-571-fa.html


1- گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران
2- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران
3- واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
4- گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران
5- گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران ، hafez125@gmail.com
چکیده:   (601 مشاهده)
زمینه و هدف: گلیوبلاستوما مولتی‌فرما بدخیم‌ترین و تهاجمی‌ترین تومور مغزی اولیه در بزرگسالان است که  پیش‌آگهی ضعیفی دارد و طول عمر بیماران بعد از تشخیص کوتاه می‌باشد.  مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با بقاء بیماران با گلیوبلاستوما مولتی فورمادر شهر کرمانشاه طراحی و اجراء شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کوهورت گذشته نگر تمام بیماران با تشخیص گلیوبلاستوما مولتی فورما که طی بازه زمانی 97- 1387 در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمانشاه تحت عمل جراحی قرارگرفته بودند، موردبررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات یک چک لیست شامل متغیرهای دموگرافیک، بالینی و پاتولوژیک بوده که با مراجعه به بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌ها از پرونده بیماران استخراج گردید. در این مطالعه بیماران از زمان جراحی تا  مرگ تحت پیگیری قرار گرفتند. داده‌های مربوطه پس از جمع‌آوری در نرم‌افزار stata-14 وارد سپس برای بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران از مدل رگرسیونی کاکس (Cox regression model) استفاده و سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.  
یافته‌ها: در کل 153 بیمار مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فورما در طی این بازه زمانی 10 ساله تشخیص داده شدند. میانگین و انحراف معیار سن افراد مورد بررسی 9/22± 56/32سال و 60/8%  از آن‌ها مرد بودند. میانگین و انحراف معیار بقاء بیماران 6/84± 18/13 ماه بود. نتایج مدل چند متغیره رگرسیونی کاکس نشان داد هیچ‌کدام از متغیرهای سن، جنس، محل تومور، اندازه نکروز، میزان برداشت تومور حین جراحی و عمل مجدد در عود با بقای این بیماران در ارتباط نبودند (05/0P>) و فقط متغیرهای نوع تومور ، پاتولوژی تومور و مصرف تموزولوماید  (TMZ)مرتبط با میزان بقا در این بیماران بودند(0/05P<).
نتیجه­گیری:  نتایج مطالعه حاضر نشان داد نوع تومور، پاتولوژی تومور و مصرف تموزولوماید  (TMZ)مهم‌ترین عوامل مرتبط با میزان بقاء در بیماران با گلیوبلاستوما مولتی فورما می‌باشند، لذا توجه به این فاکتورها در بهبود مدیریت این بیماران می‌تواند کمک کننده باشد.
متن کامل [PDF 644 kb]   (142 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/7/16 | ویرایش نهایی: 1402/10/3 | پذیرش: 1402/9/7 | انتشار: 1402/9/10 | انتشار الکترونیک: 1402/9/10

فهرست منابع
1. Alifieris C, Trafalis DT. Glioblastoma multiforme: Pathogenesis and treatment. Pharmacology & therapeutics. 2015;152:63-82. [DOI:10.1016/j.pharmthera.2015.05.005]
2. Anjum K, Shagufta BI, Abbas SQ, Patel S, Khan I, Shah SAA, et al. Current status and future therapeutic perspectives of glioblastoma multiforme (GBM) therapy: A review. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017;92:681-9. [DOI:10.1016/j.biopha.2017.05.125]
3. Batash R, Asna N, Schaffer P, Francis N, Schaffer M. Glioblastoma multiforme, diagnosis and treatment; recent literature review. Current medicinal chemistry. 2017; 24(27): 3002-9. [DOI:10.2174/0929867324666170516123206]
4. Carlsson SK, Brothers SP, Wahlestedt C. Emerging treatment strategies for glioblastoma multiforme. EMBO molecular medicine. 2014;6(11):1359-70. [DOI:10.15252/emmm.201302627]
5. Crespo I, Vital AL, Gonzalez-Tablas M, del Carmen Patino M, Otero A, Lopes MC, et al. Molecular and genomic alterations in glioblastoma multiforme. The American journal of pathology. 2015;185(7):1820-33. [DOI:10.1016/j.ajpath.2015.02.023]
6. Grech N, Dalli T, Mizzi S, Meilak L, Calleja N, Zrinzo A. Rising incidence of glioblastoma multiforme in a well-defined population. Cureus. 2020;12(5). [DOI:10.7759/cureus.8195]
7. Hanif F, Muzaffar K, Perveen K, Malhi SM, Simjee SU. Glioblastoma multiforme: a review of its epidemiology and pathogenesis through clinical presentation and treatment. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2017;18(1):3.
8. Huang B, Li X, Li Y, Zhang J, Zong Z, Zhang H. Current immunotherapies for glioblastoma multiforme. Frontiers in immunology. 2021;11:603911. [DOI:10.3389/fimmu.2020.603911]
9. Kanderi T, Gupta V. Glioblastoma multiforme. StatPearls [Internet]: StatPearls Publishing; 2022.
10. Lee SY. Temozolomide resistance in glioblastoma multiforme. Genes & diseases. 2016;3(3):198-210. [DOI:10.1016/j.gendis.2016.04.007]
11. Muir M, Gopakumar S, Traylor J, Lee S, Rao G. Glioblastoma multiforme: novel therapeutic targets. Expert Opinion on Therapeutic Targets. 2020;24(7):605-14. [DOI:10.1080/14728222.2020.1762568]
12. Ozdemir-Kaynak E, Qutub AA, Yesil-Celiktas O. Advances in glioblastoma multiforme treatment: new models for nanoparticle therapy. Frontiers in physiology. 2018;9:170. [DOI:10.3389/fphys.2018.00170]
13. Wu W, Klockow JL, Zhang M, Lafortune F, Chang E, Jin L, et al. Glioblastoma multiforme (GBM): An overview of current therapies and mechanisms of resistance. Pharmacological Research. 2021;171:105780. [DOI:10.1016/j.phrs.2021.105780]
14. Smoll NR, Schaller K, Gautschi OP. Long-term survival of patients with glioblastoma multiforme (GBM). Journal of Clinical Neuroscience. 2013; 20(5):670-75. [DOI:10.1016/j.jocn.2012.05.040]
15. Stoyanov GS, Dzhenkov D, Ghenev P, Iliev B, Enchev Y, Tonchev AB. Cell biology of glioblastoma multiforme: from basic science to diagnosis and treatment. Medical Oncology. 2018;35:1-10. [DOI:10.1007/s12032-018-1083-x]
16. Swartz AM, Li Q-J, Sampson JH. Rindopepimut: a promising immunotherapeutic for the treatment of glioblastoma multiforme. Immunotherapy. 2014;6(6):679-90. [DOI:10.2217/imt.14.21]
17. Taylor OG, Brzozowski JS, Skelding KA. Glioblastoma multiforme: an overview of emerging therapeutic targets. Frontiers in oncology. 2019;9:963. [DOI:10.3389/fonc.2019.00963]
18. Urbańska K, Sokołowska J, Szmidt M, Sysa P. Glioblastoma multiforme-an overview. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia. 2014;18(5):307-12. [DOI:10.5114/wo.2014.40559]
19. Van Linde ME, Brahm CG, de Witt Hamer PC, Reijneveld JC, Bruynzeel AM, Vandertop WP, et al. Treatment outcome of patients with recurrent glioblastoma multiforme: a retrospective multicenter analysis. Journal of neuro-oncology. 2017;135:183-92. [DOI:10.1007/s11060-017-2564-z]
20. Witthayanuwat S, Pesee M, Supaadirek C, Supakalin N, Thamronganantasakul K, Krusun S. Survival analysis of glioblastoma multiforme. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2018;19(9):2613.
21. Awad AW, Karsy M, Sanai N, Spetzler R, Zhang Y, Xu Y, et al. Impact of removed tumor volume and location on patient outcome in glioblastoma. J Neurooncol. 2017; 135(1): 161-71. [DOI:10.1007/s11060-017-2562-1]
22. Graus F, Bruna J, Pardo J, Escudero D, Vilas D, Barceló I, et al. Patterns of care and outcome for patients with glioblastoma diagnosed during 2008-2010 in Spain. Neuro-oncology. 2013;15(6):797-805. [DOI:10.1093/neuonc/not013]
23. Gately L, Collins A, Murphy M, Dowling A. Age alone is not a predictor for survival in glioblastoma. Journal of neuro-oncology. 2016;129:479-85. [DOI:10.1007/s11060-016-2194-x]
24. Timmermans M, Sonke G, Van de Vijver K, Van der Aa M, Kruitwagen R. No improvement in long-term survival for epithelial ovarian cancer patients: A population-based study between 1989 and 2014 in the Netherlands. European journal of cancer. 2018;88:31-7. [DOI:10.1016/j.ejca.2017.10.030]
25. Thon N, Thorsteinsdottir J, Eigenbrod S, Schüller U, Lutz J, Kreth S, et al. Outcome in unresectable glioblastoma: MGMT promoter methylation makes the difference. Journal of neurology. 2017;264:350-8. [DOI:10.1007/s00415-016-8355-1]
26. Ortega A, Sarmiento JM, Ly D, Nuño M, Mukherjee D, Black KL, et al. Multiple resections and survival of recurrent glioblastoma patients in the temozolomide era. J Clin Neurosci. 2016;24: 105-11. [DOI:10.1016/j.jocn.2015.05.047]
27. Giordano FA, Brehmer S, Mürle B, Welzel G, Sperk E, Keller A, et al. Intraoperative radiotherapy in newly diagnosed glioblastoma (INTRAGO): an open-label, dose-escalation phase I/II trial. Neurosurgery. 2019;84(1):41-9. [DOI:10.1093/neuros/nyy018]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN