دوره 4، شماره 4 - ( بهار 1398 )                   جلد 4 شماره 4 صفحات 29-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mazhariazad F, Taghadosi M, Erami E. Challenges of Nurse-Patient Communication in Iran: A Review Study. SJNMP 2019; 4 (4) :15-29
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-181-fa.html
مظهری آزاد فرشته، تقدسی محسن، ارمی الهه. چالش‌های برقراری ارتباط پرستار و بیمار در ایران: یک مطالعه مروری . فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1398; 4 (4) :15-29

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-181-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
2- دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، Taghadosi_m@kaums.ac.ir
3- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
چکیده:   (6764 مشاهده)
زمینه و هدف: ارتباط بین پرستار و بیمار یکی از عوامل مهم در ارائه مراقبتهای پرستاری با کیفیت است؛ بنابراین شناسایی موانع ارتباط مؤثر پرستار و بیمار ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی و مرور چالش های برقراری ارتباط پرستاران و بیماران ایرانی انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مروری پایگاه های اطلاعاتیMagiran ،SID ،PubMed  Web of Science, Scopus, و Google Scholar جستجو گردید. مقالات چاپ شده ایرانی با استفاده از کلید واژه هاnurses ،patients, Clients  و communication  جستجو گردید.
یافته ها: از 14 مقاله مورد بررسی10 مطالعه کمی و 4 مطالعه کیفی بودند. 4 مقاله در مجلات خارجی و 10 مقاله در مجلات داخلی به چاپ رسیده بود. نتایج نشان دادکه اختلاف و توافق نظرهایی بین دیدگاه پرستاران و بیماران در تعیین موانع ایجاد ارتباط مؤثر وجود دارد. چالش برقراری ارتباط پرستار با بیمار در چهار حیطه عوامل فردی و اجتماعی، ویژگیهای شغلی، شرایط بالینی بیمار و عوامل محیطی دسته¬بندی گردید.
 نتیجه گیری: از آن جا که برقراری ارتباط، جنبه مهمی از مراقبتهای پرستاری را تشکیل می دهد، ضروری است که چالش-های ذکر شده توسط مدیران مراقبتهای بهداشتی مورد توجه قرار گیرد و برای رفع آنها برنامه ریزی گردد. بدیهی است که بهبود وضعیت ارتباط بین پرستار و بیمار موجب ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران می شود و در تشخیص، درمان و بهبود کیفیت مراقبتهای پرستاری مؤثر خواهد بود.
 
واژه‌های کلیدی: ارتباط، بیمار، پرستار
متن کامل [PDF 814 kb]   (7390 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/7/28 | ویرایش نهایی: 1398/4/9 | پذیرش: 1397/10/6 | انتشار: 1398/8/2 | انتشار الکترونیک: 1398/8/2

فهرست منابع
1. Sethi D, Rani Mk. Communication Barrier in Health Care Setting as Perceived by Nurses and Patient. Inter J Nurs Edu. 2017;9(4):30-35. [DOI:10.5958/0974-9357.2017.00092.7]
2. Fleischer S, Berg A, Zimmermann M, Wüste K, Behrens J. Nurse-Patient Interaction and Communication: A Systematic Literature Review. Public Health J. 2009;17(5):339-53. [DOI:10.1007/s10389-008-0238-1]
3. Sheldon Lk, Barrett R, Ellington L. Difficult Communication in Nursing. Nurs Scholarship J. 2006;38(2):141-47. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2006.00091.x]
4. Shafipour V, Mohammad E, Ahmadi F. Barriers to Nurse-Patient Communication in Cardiac Surgery Wards: A Qualitative Study. Global Health Sci J. 2014;6(6):234- 44. [DOI:10.5539/gjhs.v6n6p234]
5. Ghiyasvandian S, Zakerimoghadam M, Peyravi H. Nurse as a Facilitator to Professional Communication: A Qualitative Study. Global J Health Sci. 2015;7(2):294-303. [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p294]
6. Gibson-Mee S. Communication Skills to Improve Clients' Experiences of Hospital. Learn Disabil Pract (Through 2013). 2011;14(9):28-35. [DOI:10.7748/ldp2011.11.14.9.28.c8808]
7. Sheldon Lk. Communication for Nurses: Talking with Patients. 3th Edition ed: Jones & Bartlett Learning; 2009.
8. Sadeghi Shermeh M, Amiri H, Karimi Zarchi A, Bahari F, Binesh A. Effectiveness of Communication Training as a Solution to the Communication Skills of Nurses. Iranian J Milit Med. 2013;14(4):269-75. [Persian]
9. Rostami H, Mirzaei A, Golchin M. Evaluation of Communication Skills of Nurses from Hospitalized Patients'perspective. Urmia Nurs Midwifery Fac J. 2012;10(1):27-34. [Persian]
10. Hemmati Maslakpak M, Sheikhi N, Baghaie R, Sheikhbaklu M. Study the Performance of Nurses Communication with Patients in Special Education and Non-Teaching Hospital, Urmia. Urmia Nurs Midwifery Fac J. 2012;10(2):286-94. [Persian]
11. Loghmani L, Borhani F, Abbaszadeh A. Factors Affecting the Nurse-Patients' Family Communication in Intensive Care Unit of Kerman: A Qualitative Study. Caring Sci J. 2014;3(1):67-82.
12. Downey D, Happ MB. The Need for Nurse Training to Promote Improved Patient-Provider Communication for Patients with Complex Communication Needs. Perspect Augmen Altern Commun. 2013;22(2):112-19. [DOI:10.1044/aac22.2.112]
13. Riley JB. Communication in Nursing. 8th Edition ed. Edition T, Editor: Elsevier Health Sciences; 2017.
14. Mohammadi I, Mozafari M, Jamshid Beigi E. Barriers to Effective Nurse-Patient Communication from Perspective of Nurses Employed in Educational Hospitals of Ilam. Neyshabur Univ Med Sci J. 2014;2(3):20-27. [Persian]
15. Anoosheh M, Zarkhah S, Faghihzadeh S, Vaismoradi M. Nurse-Patient Communication Barriers in Iranian Nursing. Inter Nurs Rev. 2009;56(2):243-49. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2008.00697.x]
16. Matin M, Parvin N, Raeisi S, Deris F, Raeisi MH. The Study of the Relationship Between Nurses and Patients in Hajar Hospital Wards of Shahrekord in 2010. Clin Nurs Midwifery J. 2012;1(2):1-8. [Persian]
17. Ramezanli S, Jahromi ZB. Barriers of Nurse-Patient's Effective Communication from Nurse's Viewpoint. Edu Ethics Nurs J. 2014;2(4):1-6. [Persian]
18. Jahromi MK, Ramezanli S. Evaluation of Barriers Contributing in the Demonstration of an Effective Nurse-Patient Communication in Educational Hospitals of Jahrom, 2014. Global J Health Sci. 2014;6(6):54-60. [DOI:10.5539/gjhs.v6n6p54]
19. Fakhr‐Movahedi A, Salsali M, Negharandeh R, Rahnavard Z. A Qualitative Content Analysis of Nurse-Patient Communication in Iranian Nursing. Inter Nurs Rev. 2011; 58(2):171-80. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2010.00861.x]
20. Farnia F, Abaszadeh A, Borhani F. Barriers to Developing the Nurse-Patient Relationship in Operation Room: A Qualitative Content Analysis. Qual Res Health Sci J. 2013;2(1):76-89. [Persian]
21. Norouzinia R, Aghabarari M, Shiri M, Karimi M, Samami E. Communication Barriers Perceived by Nurses and Patients. Global J Health Sci. 2016;8(6):65-74. [DOI:10.5539/gjhs.v8n6p65]
22. Rassouli M, Zamanzadeh V, Abbaszadeh A, Nikanafar A, Alavi-Majd H, Mirza Ahmadi F, et al. Patient-Centered Communication Barriers: Experiences of Patients with Cancer, Their Family Members and Nurses. Urmia Nurs Midwifery Fac J. 2014;11(10):753-64. [Persian]
23. Pejhmankhah S, Farajzadeh Z, Nakhae M, Saadatjoo S, Kianfar S. Effective Factors in Communication with Patients and Bbarriers from Nurses' Perspective Val-e-asr Hospital-Birjand. Mod Care J. 2009;5(1):46-51.
24. Celik H, Lagro‐Janssen T, Klinge I, Van Der Weijden T, Widdershoven G. Maintaining Gender Sensitivity in the Family Practice: Facilitators and Barriers. Eval Clin Pract J. 2009;15(6):1220-25. [DOI:10.1111/j.1365-2753.2009.01128.x]
25. Tay LH, Ang E, Hegney D. Nurses' Perceptions of the Barriers in Effective Communication with Inpatient Cancer Adults in Singapore. Clin Nurs J. 2012;21(17‐18):2647-58. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2011.03977.x]
26. Im E-O, Chee W, Guevara E, Lim H-J, Liu Y, Shin H. Gender and Ethnic Differences in Cancer Patients' Needs for Help: An Internet Survey. Inter J Nurs Stud. 2008;45(8):1192-204. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2007.09.006]
27. Baraz PS, Shariati AA, Alijani RH, Moein MS. Assessing Barriers of Nurse-Patient's Effective Communication in Educational Hospitals of Ahwaz. Nurs Res. 2010;5(16):45-52.
28. Aghabarari M, Mohammadi I, Varvani FA. Barriers to Application of Communicative Skills by Nurses in Nurse - Patient Interaction: Nurses and Patients'perspective. Iran J Nurs (Ijn). 2009;22(61):19-31. [Persian]
29. Aghamolaei T, Hasani L. Communication Barriers among Nurses and Elderly Patients. Bimonthly J Hormozgan Univ Med Sci. 2011;14(4):312-18. [Persian]
30. Park E-K, Song M. Communication Barriers Perceived by Older Patients and Nurses. Inter J Nurs Stud. 2005;42(2):159-66. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.06.006]
31. Bridges J, Nicholson C, Maben J, Pope C, Flatley M, Wilkinson C, et al. Capacity for Care: Meta‐Ethnography of Acute Care Nurses' Experiences of the Nurse‐Patient Relationship. Adv Nurs J. 2013;69(4):760-72. [DOI:10.1111/jan.12050]
32. Okougha M, Tilki M. Experience of Overseas Nurses: The Potential for Misunderstanding. British J Nurs. 2010;19(2):102-106. [DOI:10.12968/bjon.2010.19.2.46293]
33. Saeedi Geraghani H, Nuhi E. Investigation Barriers to Educating and Establishing Communication with Patient from Nurses Perspective of in the Hospitals of Jiroft City in the Year 2015. Nurs Edu J. 2017;6(3):1-7. [DOI:10.21859/jne-06031]
34. Hashemi M, Garshad A. Assesment Job Stress it in Nursing Personal in a Selected Teaching Hospital of North Khorasan University of Medical Sciences 2008. North Khorasan Univ Med Sci J. 2012;4(1):95-102. [Persian] [DOI:10.29252/jnkums.4.1.95]
35. Maguire P, Faulkner A, Booth K, Elliott C, Hillier V. Helping Cancer Patients Disclose their Concerns. Eur J Cancer. 1996;32(1):78-81. [DOI:10.1016/0959-8049(95)00527-7]
36. Chan EA, Jones A, Fung S, Wu SC. Nurses' Perception of Time Availability in Patient Communication in Hong Kong. Clin Nurs J. 2012;21(7‐8):1168-77. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2011.03841.x]
37. Cleary M, Edwards C, Meehan T. Factors Influencing Nurse-Patient Interaction in the Acute Psychiatric Setting: an Exploratory Investigation. Australian New Zealand J Men Health Nurs. 1999;8(3):109-16. [DOI:10.1046/j.1440-0979.1999.00141.x]
38. Tunc T, Kutanis RO. Role Conflict, Role Ambiguity, and Burnout in Nurses and Physicians at a University Hospital in Turkey. Nurs & Health Sci. 2009;11(4):410-16. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2009.00475.x]
39. Lotzkar M, Bottorff JL. An Observational Study of the Development of a Nurse-Patient Relationship. Clin Nurs Res. 2001;10(3):275-94. [DOI:10.1177/c10n3r5]
40. Usher K, Monkley D. Effective Communication in an Intensive Care Setting: Nurses' Stories. Contemp Nurse. 2001;10(1-2):91-101. [DOI:10.5172/conu.10.1-2.91]
41. Kruijver IP, Kerkstra A, Bensing JM, Van De Wiel HB. Nurse-Patient Communication in Cancer Care: A Review of the Literature. Cancer Nurs. 2000;23(1):20-31. [DOI:10.1097/00002820-200002000-00004]
42. Bolster D, Manias E. Person-Centred Interactions between Nurses and Patients During Medication Activities in an Acute Hospital Setting: Qualitative Observation and Interview Study. Inter J Nurs Stud. 2010;47(2):154-65. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021]
43. Loghmani L, Borhani F, Abbaszadeh A. Factors Affecting the Nurse-Patients' Family Communication in Intensive Care Unit of Kerman: A Qualitative Study. Caring Sci J. 2014;3(1):67-82.
44. Cioffi RJ. Communicating with Culturally and Linguistically Diverse Patients in an Acute Care Setting: Nurses' Experiences. Inter J Nurs Stud. 2003;40(3):299-306. [DOI:10.1016/S0020-7489(02)00089-5]
45. Bartlett JG, Gerding DN. Clinical Recognition and Diagnosis of Clostridium Difficile Infection. Clin Infec Dis. 2008;46(1):12-18. [DOI:10.1086/521863]
46. Mendes IAC, Trevizan MA, Nogueira MS, Sawada NO. Humanizing Nurse-Patient Communication: A Challenge and a Commitment. 1999.
47. Manongi RN, Nasuwa FR, Mwangi R, Reyburn H, Poulsen A, Chandler CI. Conflicting Priorities: Evaluation of an Intervention to Improve Nurse-Parent Relationships on a Tanzanian Paediatric Ward. Hum Resour Health. 2009;7(1):50-64. [DOI:10.1186/1478-4491-7-50]
48. Wilkinson S. Factors which Influence How Nurses Communicate with Cancer Patients. Adv Nurs J. 1991;16(6):677-88. [DOI:10.1111/j.1365-2648.1991.tb01726.x]
49. Gysels M, Richardson A, Higginson IJ. Communication Training for Health Professionals who Care for Patients with Cancer: A Systematic Review of Effectiveness. Support Care Cancer. 2004;12(10):692-700. [DOI:10.1007/s00520-004-0666-6]
50. Heaven C, Clegg J, Maguire P. Transfer of Communication Skills Training from Workshop to Workplace: The Impact of Clinical Supervision. Patient Edu Couns. 2006;60(3):313-25. [DOI:10.1016/j.pec.2005.08.008]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN