دوره 6، شماره 2 - ( پاییز 1399 )                   جلد 6 شماره 2 صفحات 68-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khademi ashkzari M, Jamaati ardakani R, Kaghazgaran F. Evaluation of the Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Relationship between Positive and Negative Emotions with Death Anxiety and Chronic Fatigue in Nurses. SJNMP 2020; 6 (2) :54-68
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-331-fa.html
خادمی اشکذری ملوک، جماعتی اردکانی راضیه، کاغذگران فاطمه. بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با اضطراب مرگ و خستگی مزمن در پرستاران. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1399; 6 (2) :54-68

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-331-fa.html


1- دانشگاه الزهراء ، mkhademi@alzahra.ac.ir
2- دانشگاه اردکان
چکیده:   (2605 مشاهده)
زمینه و هدف: اضطراب مرگ و خستگی مزمن از جمله مسائل مهم در کارکنان امور مراقبت و سلامت از جمله پرستاران میباشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با اضطراب مرگ و خستگی مزمن در پرستاران بود.
مواد و روش ها: جامعه این پژوهش شامل همه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد بود. از بین این جامعه نمونه ای به حجم 300 پرستار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. شرکت کنندگان مقیاس اضطراب مرگ، پرسشنامه خستگی، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، مقیاس عواطف مثبت و منفی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS-22 و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و خستگی مزمن دارای نقش واسطه ای بودند. راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف منفی و خستگی مزمن دارای نقش واسطه¬ای بودند. راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف منفی و اضطراب مرگ دارای نقش واسطه ای بودند.
 نتیجه گیری: پرستارانی که سطوح عواطف مثبت کم و عواطف منفی بالایی را دارند استفاده زیادی از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و استفاده کمی از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان دارند و ممکن است خستگی مزمن را تجربه کنند. همچنین پرستاران با عواطف منفی بالا ممکن است از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان استفاده کنند و در نتیجه سطوح بالایی از اضطراب مرگ را تجربه کنند.زمینه و هدف: اضطراب مرگ و خستگی مزمن از جمله مسائل مهم در کارکنان امور مراقبت و سلامت از جمله پرستاران میباشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با اضطراب مرگ و خستگی مزمن در پرستاران بود.
مواد و روش ها: جامعه این پژوهش شامل همه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد بود. از بین این جامعه نمونه ای به حجم 300 پرستار با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. شرکت کنندگان مقیاس اضطراب مرگ، پرسشنامه خستگی، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، مقیاس عواطف مثبت و منفی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS-22 و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و خستگی مزمن دارای نقش واسطه ای بودند. راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف منفی و خستگی مزمن دارای نقش واسطه¬ای بودند. راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف منفی و اضطراب مرگ دارای نقش واسطه ای بودند.
 نتیجه گیری: پرستارانی که سطوح عواطف مثبت کم و عواطف منفی بالایی را دارند استفاده زیادی از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و استفاده کمی از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان دارند و ممکن است خستگی مزمن را تجربه کنند. همچنین پرستاران با عواطف منفی بالا ممکن است از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان استفاده کنند و در نتیجه سطوح بالایی از اضطراب مرگ را تجربه کنند.
متن کامل [PDF 1073 kb]   (1119 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/3/13 | ویرایش نهایی: 1399/7/20 | پذیرش: 1399/4/19 | انتشار: 1399/6/10 | انتشار الکترونیک: 1399/6/10

فهرست منابع
1. Harris C, Griffin MT. Nursing on empty: compassion fatigue signs, symptoms, and system interventions. J Christ Nurs. 2015; 32(2):80-7. [DOI:10.1097/CNJ.0000000000000155]
2. Branch C, Klinkenberg D. Compassion fatigue among pediatric healthcare providers. MCN: MCN Am J Matern Child Nurs. 2015; 40(3):160-6. [DOI:10.1097/NMC.0000000000000133]
3. kouhnavard B, Rajaei Behbahani N, Soleimani N. Comparisons between quality of sleep and chronic fatigue syndrome in the radiology staff and nurses working in hospital. Iran Occupational Health Journal, 2017; 14 (3): 26-36
4. Rosenthal TC, Majeroni BA, Pretorious R, Malik K. Fatigue: an overview. Am Fam Physician. 2008; 78(10):1173-9.
5. Gire JT. How death imitates life: Cultural influences on conceptions of death and dying. In WJ. Lonner, DL. Dinnel, SA. Hayes, & DN. Sattler (Eds.), Online Readings in Psychology and Culture (Unit 14, Chapter 2),http://www.ac.wwu.edu/~culture/index-cc.htm, Center for Cross-Cultural Research, Western Washington University, Bellingham, Washington USA; 2000.
6. Abdel-Khalek AM, Tomas-Sabado J. Anxiety and death anxiety in Egyptian and Spanish nursing students. Death Stud. 2005; 29(2):157-69. [DOI:10.1080/07481180590906174]
7. Bagheriyan S, Iranmanesh S, Abbaszadeh A. Comparison of Bam and Kerman nursing students' attitude about death and dying. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2010; 9 (1 and 2): 54-60
8. Aghajani M, Valie S, Tal A. Death anxiety in nurses in public and private parts. J Nurs. 2010; 23967): 59-68.
9. Rohi M, Dadgari F, Darsi Z. Investigation of death anxiety in nurses of intensive care units in selected hospitals of Ajay. Journal of Military Caring Science, 2015; 2 (3): 150-7. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.2.3.150]
10. Benolielm JQ. Nursing care for the terminal patient: a psychosocial approach. In Schoenberg B, Carr AC,' Peretz.D, Kutscher QA (eds): Psychosocial Aspects of Terminal Care. New York, Columbia University; 1972.
11. Deffner JM, Bell SK. Nurses' death anxiety, comfort level during communication with patients and families regarding death, and exposure to communication education: a quantitative study. J Nurses Prof Dev. 2005; 21(1):19-23. [DOI:10.1097/00124645-200501000-00005]
12. Watson D, Clark LA, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. J. Pers. Soc. Psychol. 1988; 54(6):1063-70. [DOI:10.1037/0022-3514.54.6.1063]
13. Thompson ER. Development and validation of an internationally reliable short-form of the positive and negative affect schedule (PANAS). J. Cross-Cult. Psychol. 2007; 38(2):227-42. [DOI:10.1177/0022022106297301]
14. Babaei Nadinluei K, Amiry S, Farzalizade V, Sattari M. Investigate the Dimensions Of Health Anxiety In Nurses Compared To Normal People Based On The Role Of Maladaptive Personality Dimensions. Nurse and Physician Within War, 2018; 6 (20):28-35.
15. Farzadmehr M, Hosseini M, Noorabadi Z, Alamdarloo A. Relationship between happiness and productivity among nurses. Nurs Manag. 2016; 5(2): 59-65. [DOI:10.29252/ijnv.5.2.59]
16. Hashemi J, Jafari E. Correlation of Positive and Negative Affect and Metacognitive Beliefs with Nursing Behavioral Procrastination. Journal of Health And Care, 2017; 18(3): 217-27.
17. Ng TW, Sorensen KL, Zhang Y, Yim FH. Anger, anxiety, depression, and negative affect: Convergent or divergent? J. Vocat. Behav. 2019; 110:186-202. [DOI:10.1016/j.jvb.2018.11.014]
18. Craske MG, Meuret AE, Ritz T, Treanor M, Dour H, Rosenfield D. Positive affect treatment for depression and anxiety: A randomized clinical trial for a core feature of anhedonia. J. Consult. Clin. Psychol. 2019; 87(5):457-71 [DOI:10.1037/ccp0000396]
19. McEvoy PM, Hyett MP, Ehring T, Johnson SL, Samtani S, Anderson R, Moulds ML. Transdiagnostic assessment of repetitive negative thinking and responses to positive affect: Structure and predictive utility for depression, anxiety, and mania symptoms. J. Affect. Disord. 2018; 232:375-84. [DOI:10.1016/j.jad.2018.02.072]
20. Bargh JA, Williams LE. The nonconscious regulation of emotion. Handbook of emotion regulation, 2007.
21. McLaughlin K, Moutray M, Muldoon OT. The role of personality and self‐efficacy in the selection and retention of successful nursing students: a longitudinal study. J. Adv. Nurs. 2008; 61(2):211-21. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04492.x]
22. Moyer BA, Wittmann-Price RA. Nursing education: Foundations for practice excellence. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2008.
23. Nolen-Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomirsky S. Rethinking rumination. Perspect. Psychol. Sci. 2008; 3(5):400-24. [DOI:10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x]
24. Ghafari Z, Zargar Y, Mardani M. Examine the Relation of Simple and Multiple Alexithymia, Negative Affect Trauma and Personality Disorder with Somatization Symptom in Nurses of Ahvaz hospitals. Ilam University of Medical Science, 2015; 23 (3):26-35
25. Denollet J, De Vries J. Positive and negative affect within the realm of depression, stress and fatigue: The two-factor distress model of the Global Mood Scale (GMS). J. Affect. Disord. 2006; 91(2-3):171-80. [DOI:10.1016/j.jad.2005.12.044]
26. Cook KF, Jensen SE, Schalet BD, Beaumont JL, Amtmann D, Czajkowski S, Dewalt DA, Fries JF, Pilkonis PA, Reeve BB, Stone AA. PROMIS measures of pain, fatigue, negative affect, physical function, and social function demonstrated clinical validity across a range of chronic conditions. J. Clin. Epidemiol. 2016; 73:89-102. [DOI:10.1016/j.jclinepi.2015.08.038]
27. Sohl SJ, Friedberg F. Memory for fatigue in chronic fatigue syndrome: relationships to fatigue variability, catastrophizing, and negative affect. Behav Med. 2008; 34(1):29-38. [DOI:10.3200/BMED.34.1.29-38]
28. Parrish BP, Zautra AJ, Davis MC. The role of positive and negative interpersonal events on daily fatigue in women with fibromyalgia, rheumatoid arthritis, and osteoarthritis. Health Psychol. 2008; 27(6):694-702. [DOI:10.1037/0278-6133.27.6.694]
29. Vogel N, Schilling OK, Wahl HW, Beekman AT, Penninx BW. Time-to-death-related change in positive and negative affect among older adults approaching the end of life. Psychol. Aging. 2013; 28(1):128. [DOI:10.1037/a0030471]
30. Mazaheri M, Bahramiyan H. Prediction of psychological well-being based on the positive and negative affect and coping self - efficacy. Positive Pychology, 2016; 4(4): 1-14
31. Nath P, Pradhan RK. Influence of positive affect on physical health and psychological well-being: Examining the mediating role of psychological resilience. J. Health Manag. 2012;14(2):161-74. [DOI:10.1177/097206341201400206]
32. Surawy C, Hackmann A, Hawton K, Sharpe M. Chronic fatigue syndrome: a cognitive approach. Behav. Res. Ther. 1995; 33(5):535-44. [DOI:10.1016/0005-7967(94)00077-W]
33. Hosseinian S, Pordelan N, Heidari H, Salimi S. Analysis of exhaustion vocational Nurses structure with Structural Analysis of Burnout among Nurses Considering Acceptance, Commitment, and Emotion Regulation. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2014; 24 (113): 37-46.
34. Ebrahimi Moghadam H, Poorahmad F. The relationship between emotional expressiveness and self efficacy with burnout in workers of municipality. Occupational Medicine Quarterly Journal; 2013; 4 (3):62-72.
35. Abdullah Khalil, A. The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Relationship between Positive and Negative Emotions and Mental Health. M.Sc. Thesis, Department of General Psychology, University of Tehran; 2014.
36. Amiri S, Azad Marzabadi S, Nasiri M, Fgasemi Gheshlagh M. Discriminant analysis of rumination, pathological anxiety and cognitive emotional regulation strategies based on positive and negative affectivity levels. Thought & Behavior in Clinical Psychology,2016; 10(40): 47-56.
37. Besharat M, Koochi S, Dehghani M, Farahani H, Momenzadeh S. Survey of Moderating Role of Positive and Negative Affections on the Relationship between Alexithymia and Experience of Pain in Chronic Pain Patients. Journal of Clinical Psychology & Personality. 2013; 2 (7):103-13.
38. Majad Ara A, Bigdeli I, Najafi M, Rashn Sh. Direct and Indirect Impact of Effects on Anxiety and Depression in Elderly: The Mediating Role of Difficulty in Emotion Regulation. J. Clin. Psychol. 2017; 2(30): 89-98.
39. Hesami P, Bankdari N, Moradi A. Structural Model of the Mediating Role of Emotional Regulation in the Relationship between Early Maladaptive Schemas and Nurses' Job Burnout. Fifth International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, 2016; 1-16.
40. Schwarz J, Rief W, Radkovsky A, Berking M, Kleinstäuber M. Negative affect as mediator between emotion regulation and medically unexplained symptoms. J. Psychosom. Res. 2017; 101:114-21. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2017.08.010]
41. Wong WS, Fielding R. Suppression of emotion expression mediates the effects of negative affect on pain catastrophizing: A cross-sectional analysis. Clin. J. Pain, 2013; 29(10):865-72. [DOI:10.1097/AJP.0b013e31827da3b5]
42. Kline R. Principles and practice of structural equation modeling. New York, Guilford Press; 2015.
43. Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Struct. Equ. Model. 1999; 6(1):1-55. [DOI:10.1080/10705519909540118]
44. Schermelleh-Engel K, Moosbrugger H, Müller H. Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Meth Psychol Res. 2003; 8(2):23-74.
45. Templer DI. The construction and validation of a death anxiety scale. J. Gen. Psychol. 1970; 82(2):165-77. [DOI:10.1080/00221309.1970.9920634]
46. Rajabi G, Bohrani M. Factor analysis of Death Anxiety Scale. J. Psychol. 2002; 5 (20): 331-44.
47. Chalder T, Berelowitz G, Pawlikowska T, Watts L, Wessely S, Wright D, Wallace EP. Development of a fatigue scale. J. Psychosom. Res. 1993; 37(2):147-53. [DOI:10.1016/0022-3999(93)90081-P]
48. Nasri S. Epidemiology of Chronic Fatigue Syndrome in Female Nurses in Ahvaz and Tehran and Effectiveness of two psychological treatments in reducing symptoms in Nurses in Tehran. PhD thesis in General Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz; 2003.
49. Garnefski N, Kraaij V. Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Pers. Individ. Differ. 2006; 40(8):1659-69. [DOI:10.1016/j.paid.2005.12.009]
50. Besharat MA, Bazzaziyan S. Psychometric properties of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in a sample of Iranian society. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2012; Adv. nurs. midwifery; 2014: 24(84): 61-70.
51. Mozzafari Sh. Investigating correlates of mental happiness based on five factor pattern among Students of Shiraz University. MSc in Clinical Psychology, Shiraz University; 2004.
52. Aghayi Z. Prediction of chronic fatigue based on emotion cognitive regulation strategies, resiliency and morningness/eveningness. Master's thesis for psychology, 2016, Islamic Azad University of Ahwaz.
53. Martínez-Sánchez F, Ato-García M, Adam EC, Medina TB, España JJ. Stability in alexithymia levels: a longitudinal analysis on various emotional answers. Pers. Individ. Differ. 1998; 24(6):767-72. [DOI:10.1016/S0191-8869(97)00239-0]
54. Kraaij V, Garnefski N, de Wilde EJ, Dijkstra A, Gebhardt W, Maes S, ter Doest L. Negative life events and depressive symptoms in late adolescence: bonding and cognitive coping as vulnerability factors? J. Youth Adolesc. 2003; 32(3):185-93. [DOI:10.1023/A:1022543419747]
55. Werner K, Gross JJ. Emotion regulation and psychopathology: A conceptual framework. In AM Kring and JJ Gross Eds, Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. New York: The Guilford Press; 2010.
56. Campbell-Sills L, Barlow DH. Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. Handbook of emotion regulation; 2007.
57. Amstadter A. Emotion regulation and anxiety disorders. J. Anxiety Disord. 2008; 22(2):211-21. [DOI:10.1016/j.janxdis.2007.02.004]
58. McVicar A. Workplace stress in nursing: a literature review. J. Adv. Nurs. 2003; 44(6):633-42. [DOI:10.1046/j.0309-2402.2003.02853.x]
59. Garrosa E, Moreno-Jimenez B, Liang Y, Gonzalez JL. The relationship between socio-demographic variables, job stressors, burnout, and hardy personality in nurses: An exploratory study. Int J Nurs Stud, 2008; 45(3):418-27. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.09.003]
60. Kiyani M. Predicting death anxiety based on cognitive emotion regulation strategies, brain / behavioral systems, and alexithymia in female nurses. M.S. Thesis, General Psychology, Islamic Azad University of Arsanjan; 2017.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN