دوره 8، شماره 2 - ( 9-1401 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 30-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi Ali Abadi F, Shamsaei F, Tapak L, sadeghian E. Relationship between mental workload and mental health of nurses caring for patients with Covid-19. SJNMP 2022; 8 (2) :15-30
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-497-fa.html
محمدی علی آبادی فاطمه، شمسائی فرشید، تاپاک لیلی، صادقیان عفت. ارتباط بار کار ذهنی و سلامت روان پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به کووید-19. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1401; 8 (2) :15-30

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-497-fa.html


1- دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز اختلالات رفتاری و سوءمصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3- دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
4- دانشکده پرستاری و مامایی ، مرکز تحقیقات بیمارهای مزمن (مراقبت در منزل) ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، sadeghianefat@gmail.com
چکیده:   (719 مشاهده)
زمینه و هدف: در دوران پاندمی کرونا، به دلیل کمبود پرستار و افزایش روز افزون بیماران کرونایی و حجم مراقبت‌های پرستاری، بار کاری پرستاران افزایش ‌یافته است. سلامت روان پرستاران می‌تواند از عوامل تعیین‌کننده بازده کاری و کیفیت عملکرد پرستاران باشد؛ لذا این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بار کار ذهنی و سلامت روان پرستاران مراقبت‌کننده از بیماران مبتلا به کووید -19 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی، 110 نفر پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1399 شرکت داشتند که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه دموگرافیک، پرسش‌نامه‌ی بار کاری ذهنی (NASA –Task load indexes)  و پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی(General Health Questionire) به‌صورت خودگزارشی جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده نرم‌افزار  SPSS16 با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی. تحلیل گردید. سطح معنی‌داری کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کلی بار کاری پرستاران 12/1 ±65/3  که بیشترین نمره مربوط به فشار فیزیکی و کمترین نمره مربوط به کارایی به ترتیب برابر 20/3 ±74/9 و 23/9 ±27/6 بود. میانگین نمره سلامت روانی پرستاران10/3 ±29/8 بود که بیش‌ترین میانگین نمره مربوط به علائم جسمانی  3/1 ±12/8  و کمترین مربوط به افسردگی  3/6±4/9 بود. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین بار کاری و سلامت روانی همبستگی مثبت (0/217 r= ، 0/001 P=) بار کاری و علایم جسمانی همبستگی مثبت (0/327 r= و 0/013 P =) و بین فشار فیزیکی و علائم جسمانی همبستگی مثبت (0/203 r= و 0/001 P =) و معنی‌داری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بــر اســاس یافته‌های حاصـل از پژوهــش، در دوران کرونا، میزان بار کاری ذهنی افزایش داشته و بین بارکاری و سلامت روان ارتباط معکوسی وجود داشت، یعنی با افزایش بار کاری سلامت روان کاهش می‌یابد؛ لذا پیشنهاد می‌شود مدیران با اندیشیدن تمهیداتی به کنترل میزان بار کاری و بهبود وضعیت سلامت روان پرستاران کمک کنند.
متن کامل [PDF 893 kb]   (329 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/4/31 | ویرایش نهایی: 1401/9/16 | پذیرش: 1401/9/11 | انتشار: 1401/9/16 | انتشار الکترونیک: 1401/9/16

فهرست منابع
1. Najafi F, Kermansaravi F, Gangoozehi E. The relationship between general health and quality of work life of nurses working in Zahedan teaching hospitals. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2018;4(2):53-9.[Persain]
2. Mobasher F, Kafi S M. Relationship between personality characteristics and psychological hardiness of operating room staff in Al-Zahra hospital of Isfahan in 2014. Razi Journal of Medical Sciences. 2016; 23(143):47-56 .[Persain]
3. Liu Z, Han B, Jiang R, Huang Y, Ma C, Wen J, et al. Mental health status of doctors and nurses during COVID-19 epidemic in China. Available at SSRN 3551329. 2020. [DOI:10.2139/ssrn.3551329]
4. McHugh MD, Kutney-Lee A, Cimiotti JP, Sloane DM, Aiken LH. Nurses' widespread job dissatisfaction, burnout, and frustration with health benefits signal problems for patient care. Health Affairs. 2011;30(2):202-10. [DOI:10.1377/hlthaff.2010.0100]
5. Warshawsky NE, Havens DS. Nurse manager job satisfaction and intent to leave. Nursing Economics.2014;32(1):32-9.
6. Kaewboonchoo O, Yingyuad B, Rawiworrakul T, Jinayon A. Job stress and intent to stay at work among registered female nurses working in Thai hospitals. Journal of Occupational Health. 2014;56(2):93-99. [DOI:10.1539/joh.12-0204-OA]
7. Buljac-Samardžić M, van Woerkom M. Improving quality and safety of care in nursing homes by team support for strengths use: A survey study. Plos One. 2018;13(7):e0200065. [DOI:10.1371/journal.pone.0200065]
8. Bakhshi E, Mazlomi A, Hoseini SM. Mental workload and its determinants among nurses in one hospital in Kermanshah city, Iran. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2017; 3(4):53-60. [Persain] [DOI:10.21859/johe-03047]
9. Ardestani-Rostami R, Ghasembaglu A, Bahadori M. Evaluation of workload and performance of nurses in ICUs of teaching hospitals of Tehran. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2019;4(3):63-71. [Persain]
10. Tarnow-Mordi WO, Hau C, Warden A, Shearer A. Hospital mortality in relation to staff workload: a 4-year study in an adult intensive-care unit. The Lancet. 2000; 35 (9225):185-89. [DOI:10.1016/S0140-6736(00)02478-8]
11. Rodríguez-López AM, Rubio-Valdehita S, Díaz-Ramiro EM. Influence of the Covid-19 pandemic on mental workload and burnout of fashion retailing workers in Spain. Interational Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(3):983-1001. [DOI:10.3390/ijerph18030983]
12. Malekpour F. Assessmen of relationship between quality of life and mental workload among nurses of Urmia Medical Science University hospitals. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty .2014; 12(6):499-505. [Persain]
13. Saber M, TehraniH, Shojaeizadeh D, Maleki Z, Esfandiyarpoor R. Mental health and exposure to stressful life events of nurses working in emergency medical service (ER 115). Health System Research. 2013; 9(3):294-300. [Persain]
14. Sedigh Arfaei F, Rahimi H, Ghodusi Z. Relationship between attachment styles and mental health among nurses. Iran Journal of Nursing.2014;27(88):11-21. [Persain] [DOI:10.29252/ijn.27.88.11]
15. Pourteimour S, Yaghmaei S, Babamohamadi H. The relationship between mental workload and job performance among Iranian nurses providing care to COVID19 patients: A cross sectional study. Journal of Nursing Management. 2021; 29(6):1723-32. [DOI:10.1111/jonm.13305]
16. Ho CS, Chee CY, Ho RC. Mental health strategies to combat the psychological impact of COVID-19 beyond paranoia and panic. Annals Academy of Medicine Singapore. 2020;49 (1):1-3. [DOI:10.47102/annals-acadmedsg.202043]
17. Lu W, Wang H, Lin Y, Li L. Psychological status of medical workforce during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Psychiatry Research. 2020; 288(1):112936. [DOI:10.1016/j.psychres.2020.112936]
18. Hart SG, Staveland LE. Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. Advances in Psychology. 1988;52(1): 139-83. [DOI:10.1016/S0166-4115(08)62386-9]
19. Mohammadi M, Mazloumi A, Zeraati H. Developing and assessing the validity and reliabili ty of a questionnaire to assess the mental workload among ICUs Nurses in one of the TehranUniversity of Medical Sciences hospitals, Tehran, Iran. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2013;11(2):87-96. [Persain]
20. Rubio S, Díaz E, Martín J, Puente JM. Evaluation of subjective mental workload: A comparison of SWAT, NASA TLX, and workload profile methods. Applied Psychology. 2004;53(1):61-86. [DOI:10.1111/j.1464-0597.2004.00161.x]
21. Taghavi S. Validity and reliability of the general health questionnaire (ghq-28) in college students of shiraz university. Journal of Psychology. 2002;5(4):381-98. [Persain]
22. Padilha KG, Sousa RMC, Kimura M, Miyadahira AMK, da Cruz DALM, de Fátima Vattimo M, et al. Nursing workload in intensive care units: a study using the Therapeutic Intervention Scoring System-28 (TISS-28). Intensive and Critical Care Nursing. 2007; 23(3):162-9. [DOI:10.1016/j.iccn.2006.07.004]
23. Wu J, Li H, Geng Z, Wang Y, Wang X, Zhang J. Subtypes of nurses' mental workload and interaction patterns with fatigue and work engagement during coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak: A latent class analysis. BMC Nursing. 2021; 20(1):1-9. [DOI:10.1186/s12912-021-00726-9]
24. Ebrahimi H, Jafarjalal E, Lotfolahzadeh A, Kharghani Moghadam SM. The effect of workload on nurses' quality of life with moderating perceived social support during the COVID-19 pandemic. Work. 2021;70(2):347-54. [DOI:10.3233/WOR-210559]
25. Nemati M, Ebrahimi B, Nemati F. Assessment of Iranian Nurses' Knowledge and Anxiety Toward COVID-19 During the Current Outbreak in Iran. Archives of Clinical Infectious Diseases.15(COVID-19) :e102848. [DOI:10.5812/archcid.102848]
26. Arghami S, Kamali K, Radanfar F. Task performance induced work load in nursing. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015;2(3):45-54. [Persain]
27. Shoja E, Aghamohammadi V, Bazyar H, Moghaddam HR, Nasiri K, Dashti M, et al. Covid-19 effects on the workload of Iranian healthcare workers. BMC Public Health.2020;20(1):1-7. [DOI:10.1186/s12889-020-09743-w]
28. Sarsangi V, Salehiniya H, Hannani M, Marzaleh MA, Abadi YS, Honarjoo F, et al. Assessment of workload effect on nursing occupational accidents in hospitals of Kashan, Iran. Biomedical Research and Therapy. 2017;4(8):1527-40. [DOI:10.15419/bmrat.v4i08.226]
29. Cho S-H, Ketefian S, Barkauskas VH, Smith DG. The effects of nurse staffing on adverse events, morbidity, mortality, and medical costs. Nursing Research. 2003;52 (2):71-9. [DOI:10.1097/00006199-200303000-00003]
30. Lang TA, Hodge M, Olson V, Romano PS, Kravitz RL. Nurse-patient ratios: a systematic review on the effects of nurse staffing on patient, nurse employee, and hospital outcomes. JONA: The Journal of Nursing Administration. 2004; 34(7):326-37. [DOI:10.1097/00005110-200407000-00005]
31. Liu C-Y, Yang Y-z, Zhang X-M, Xu X, Dou Q-L, Zhang W-W, et al. The prevalence and influencing factors in anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: a cross-sectional survey. Epidemiology & Infection. 2020; 20(1):148:e98. [DOI:10.1017/S0950268820001107]
32. Huang Y, Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Research. 2020; 288(1):e112954. [DOI:10.1016/j.psychres.2020.112954]
33. Varghese A, George G, Kondaguli SV, Naser AY, Khakha DC, Chatterji R. Decline in the mental health of nurses across the globe during COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health. 2021;10(11):05009. [DOI:10.7189/jogh.11.05009]
34. Kapetanos K, Mazeri S, Constantinou D, Vavlitou A, Karaiskakis M, Kourouzidou D, et al. Exploring the factors associated with the mental health of frontline healthcare workers during the COVID-19 pandemic in Cyprus. PloS One. 2021;16(10):e0258475. [DOI:10.1371/journal.pone.0258475]
35. Yarandi MS, Gholami A, Ghasemi M, Koozekonan A, Soltanzadeh A. Investigating the psychological consequences of the COVID-19 outbreak in the occupational society. Journal of Military Medicine. 2020;22(6):562-69. [Persain]
36. Yaylak D, Çalışgan B, Karakaş T, Mert Ö, Öncel C, Köse O, et al. Heavy workload of nurses and effects of it on sleep/rested levels.Turkish Medical Student Journal.2014;1(1):23-6.
37. Ozkan A, Ozdevecioglu M, Kaya Y, Koç FÖ. Effects of mental workloads on depression-anger symptoms and interpersonal sensitivities of accounting professionals. Revista de Contabilidad. 2015;18(2):194-99. [DOI:10.1016/j.rcsar.2014.06.005]
38. Covell CL, Neiterman E, Bourgeault IL. Scoping review about the professional integration of internationally educated health professionals. Human Resources for Health.2016;14(1):1-12. [DOI:10.1186/s12960-016-0135-6]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN