دوره 9، شماره 3 - ( 12-1402 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 291-278 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nayebinia A. Relationship Between Domestic Violence And Health-Promoting Behaviors. SJNMP 2024; 9 (3) :278-291
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-590-fa.html
نایبی نیا انورسادات. ارتباط خشونت خانگی با رفتارهای ارتقادهنده‌ی سلامت. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1402; 9 (3) :278-291

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-590-fa.html


مرکز تحقیقات مراقبت‌های بالینی و ارتقاء سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران ، anvar.nayebi@gmail.com
چکیده:   (287 مشاهده)
زمینه و هدف: خشونت علیه زنان به زنجیره­ای از مسائل بهداشتی مرتبط است و  بر رفتارهای بهداشتی و توانایی زنان برای جستجوی هر نوع مراقبت بهداشتی تاثیر می‌گذارد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر تعیین ارتباط بین خشونت خانگی با رفتارهای ارتقادهنده سلامت در زنان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 380 زن خشونت دیده‌ی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر کرج در سال 1400 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد و بومی‌سازی شده‌ی خشونت خانگی سازمان بهداشت جهانی و رفتارهای ارتقا دهنده‌ی سلامت جمع‌آوری شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که نمره‌ی کل  رفتارهای ارتقادهنده‌ی سلامت ارتباط منفی و معنی‌داری با نمره‌ی کل خشونت خانگی (0/16=r) و نمره خشونت روانی (0/16=r) و خشونت جنسی (0/13=r) دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که ابعاد مختلف خشونت خانگی با هم می‌توانند حدود 2 درصد از نمره‌ی کل رفتارهای ارتقادهنده‌ی سلامت را پیش‌بینی کنند (0/019= R2adj، 0/17- R).
نتیجه‌گیری: خشونت می‌تواند بر رفتارهای بهداشتی زنان موثر باشد و پیشگیری از خشونت می‌تواند گام مهمی در توسعه‌ی سلامت زنان و بالطبع  سلامت کل جامعه باشد.
 
متن کامل [PDF 672 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/11/3 | ویرایش نهایی: 1402/12/27 | پذیرش: 1402/12/10 | انتشار: 1402/12/10 | انتشار الکترونیک: 1402/12/10

فهرست منابع
1. Basharpoor S, Heydarirad H, Atadokht A, Daryadel SJ, Nasiri-Razi R. The role of health beliefs and health promoting lifestyle in predicting pregnancy anxiety among pregnant women. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2015; 3(3): 171-80. [Persian]
2. Shahrokhi A, Qolizadeh A, Mohammadi F, Nasiri E. Health promoting behaviors and general health among the elderly in Qazvin: a cross sectional study. Elderly Health Journal. 2018;4(1):18-22. [Persian]
3. Mo PK, Winnie WM. The influence of health promoting practices on the quality of life of community adults in Hong Kong. Social indicators research.2010; 95(3):503-17. [DOI:10.1007/s11205-009-9523-9]
4. Baheiraei A, Mirghafourvand M, Charandabi SM-A, Mohammadi E. Facilitators and inhibitors of health-promoting behaviors: the experience of Iranian women of reproductive age. International journal of preventive medicine. 2013; 4(8): 929.
5. Tabrizi JS, Doshmangir L, Khoshmaram N, Shakibazadeh E, Abdolahi HM, Khabiri R. Key factors affecting health promoting behaviors among adolescents: a scoping review. BMC Health Services Research.2024; 24(1):1-9. [DOI:10.1186/s12913-023-10510-x]
6. Davies N. Promoting healthy ageing: the importance of lifestyle. Nursing Standard (through 2013). 2011;25(19):43. [DOI:10.7748/ns.25.19.43.s51]
7. Norouzinia R, Aghabarari M, Kohan M, Karimi M. Health promotion behaviors and its correlation with anxiety and some students' demographic factors of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Health Promotion Management. 2013; 2(4):39-49. [Persian]
8. Abdolkarimy M, Zareipour M, Mahmoodi H, Dashti S, Faryabi R, Movahed E. Health promoting behaviors and their relationship with self-efficacy of health workers. Iran Journal of Nursing. 2017; 30(105):68-79. [Persian] [DOI:10.29252/ijn.30.105.68]
9. Mazloomi M, Fazelpour S, Askarshahi M. Health-promoting behaviors and psychosocial well-being of University Shahid Sadoqi Yazd academic staff in Iran. J Ilam Univ Med Sci.2013;23(3):12-21. [Persian]
10. Wittayapun Y, Tanasirirug V, Butsripoom B, Ekpanyaskul C. Factors affecting health-promoting behaviors in nursing students of the faculty of nursing, Srinakharinwirot University, Thailand. Journal of Public Health.2010;40(2):215-25.
11. Amin-Shokravi F, Rajabi R, Ziaee N. Exercise effects on risk of cardiovascular disease among Iranian women. Asian journal of sports medicine. 2011; 2(1):37. [DOI:10.5812/asjsm.34826]
12. Baheiraei A, Mirghafourvand M, Charandabi SM-A, Mohammadi E, Nedjat S. Health-promoting behaviors and social support in Iranian women of reproductive age: a sequential explanatory mixed methods study. International journal of public health.2014;59(3):465-73. [DOI:10.1007/s00038-013-0513-y]
13. Yun J-Y, Ham O-K, Cho I-S, Lim J-Y. Effects of health promoting behaviors and mental health status of shift and non-shift nurses on quality of life. Journal of Korean public health nursing.2012; 26(2):268-79. [DOI:10.5932/JKPHN.2012.26.2.268]
14. McFarlane J, Malecha A, Gist J, Watson K, Batten E, Hall I, et al. Increasing the Safety-Promoting Behaviors of Abused Women: In this study, a telephone intervention for victims of intimate-partner violence showed efficacy for 18 months. AJN The American Journal of Nursing. 2004;104(3):40-50. [DOI:10.1097/00000446-200403000-00019]
15. NayebiNia AS, Dolatian M, Hasanpoor ASB, Ebadi A, Akbarzadeh BA. Exploring the Reproductive Health Needs of Violent Women: A Qualitative Study. International Journal of Womens Health and Reproduction. 2019;7(3):339-45. [DOI:10.15296/ijwhr.2019.56]
16. Afkari ME, Latifi M, Taghdisi MH, Azam K, Estebsari F. Indicators Of Empowerment In Women Supported By Imam Khomeini Relief Committee Of Gorgan In Confrontation With Violence. Payavard Salamat. 2013;7(1):32-41. [Persian]
17. García-Moreno C, Pallitto C, Devries K, Stöckl H, Watts C, Abrahams N. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence: World Health Organization. 2013.
18. Hajnasiri H, Gheshlagh RG, Sayehmiri K, Moafi F, Farajzadeh M. Domestic violence among Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;18(6). [DOI:10.5812/ircmj.34971]
19. Miller E, McCaw B. Intimate Partner Violence. The New England journal of medicine. 2019; 380(9): 850-57. [DOI:10.1056/NEJMra1807166]
20. Beydoun HA, Al-Sahab B, Beydoun MA, Tamim H. Intimate partner violence as a risk factor for postpartum depression among Canadian women in the Maternity Experience Survey. Annals of epidemiology. 2010;20(8):575-83. [DOI:10.1016/j.annepidem.2010.05.011]
21. Dastyar N, Rafati F, Mehralizadeh A. Spiritual health in pregnant women with domestic violence experience in the south of Iran in 2020: A descriptive study. Journal of Hayat. 2022; 28(2):161-72. [Persian]
22. Boserup B, McKenney M, Elkbuli A. Alarming trends in US domestic violence during the COVID-19 pandemic. The American journal of emergency medicine.2020;38(12):2753. [DOI:10.1016/j.ajem.2020.04.077]
23. Telles LE, Valenca AM, Barros AJ, da Silva AG. Domestic violence in the COVID-19 pandemic: a forensic psychiatric perspective. Brazilian Journal of Psychiatry. 2020; 43(3): 233-4. [DOI:10.1590/1516-4446-2020-1060]
24. Gharacheh M, Azadi S, Mohammadi N, Montazeri S, Khalajinia Z. Domestic violence during pregnancy and women's health-related quality of life. Global journal of health science. 2016; 8(2):27. [DOI:10.5539/gjhs.v8n2p27]
25. Garcia-Moreno C, Jansen HA, Ellsberg M, Heise L, Watts CH. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. The lancet. 2006; 368(9543):160-9. [DOI:10.1016/S0140-6736(06)69523-8]
26. Hajian S, Vakilian K, Najm-abadi KM, Hajian P, Jalalian M. Violence against women by their intimate partners in Shahroud in northeastern region of Iran. Global journal of health science. 2014; 6(3):117. [DOI:10.5539/gjhs.v6n3p117]
27. Taymoori P, Moeini B, Lubans D, Bharami M. Development and psychometric testing of the Adolescent Healthy Lifestyle Questionnaire. Journal of education and health promotion. 2012; 1(20): 1-7. [Persian] [DOI:10.4103/2277-9531.99221]
28. Acton GJ, Malathum P. Basic need status and health-promoting self-care behavior in adults. Western Journal of Nursing Research. 2000; 22(7):796-811. [DOI:10.1177/01939450022044764]
29. Alzahrani SH, Malik AA, Bashawri J, Shaheen SA, Shaheen MM, Alsaib AA, et al. Health-promoting lifestyle profile and associated factors among medical students in a Saudi university. SAGE open medicine. 2019;7: 2050312119838426. [DOI:10.1177/2050312119838426]
30. Shahhosseini Z, Bozorgi N. The effective techniques to promote self-care behaviors in women of reproductive age: A review study. Current Research in Medical Sciences. 2017; 2(1): 19-30.
31. Abedi P, Jorfi M, Afshari P, Fakhri A. How does health-promoting lifestyle relate to sexual function among women of reproductive age in Iran? Global health promotion. 2018;25(3):15-21. [DOI:10.1177/1757975917706831]
32. Bakouei S, Bakouei F, Omidvar S, Bakhtiari A. Health-promoting behaviors and their predictors in iranian women of reproductive age: a cross-sectional study. International Quarterly of Community Health Education. 2017; 38(1): 3-8. [DOI:10.1177/0272684X17747053]
33. WHO. Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence. World Health Organization. 2012.
34. Jahromi MK, Jamali S, Koshkaki AR, Javadpour S. Prevalence and risk factors of domestic violence against women by their husbands in Iran. Global journal of health science. 2016; 8(5): 175. [DOI:10.5539/gjhs.v8n5p175]
35. Bozorgi N, Shahhosseini Z. The effective techniques to promote self-care behaviors in women of reproductive age: A narrative review study. NHJ. 2017; 2(1): 19-30. [Persian]
36. Berenson AB, Wiemann CM, McCombs S. Exposure to violence and associated health-risk behaviors among adolescent girls. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 2001; 155(11): 1238-42. [DOI:10.1001/archpedi.155.11.1238]
37. Francisco L, Abramsky T, Kiss L, Michau L, Musuya T, Kerrigan D, et al. Violence against women and HIV risk behaviors in Kampala, Uganda: baseline findings from the SASA! Study. Violence against women. 2013; 19(7): 814-32. [DOI:10.1177/1077801213497557]
38. Bauer HM, Gibson P, Hernandez M, Kent C, Klausner J, Bolan G. Intimate partner violence and high-risk sexual behaviors among female patients with sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. 2002; 29(7): 411-16. [DOI:10.1097/00007435-200207000-00009]
39. Shayan A, Masoumi SZ, Kaviani M. The relationship between wife abuse and mental health in women experiencing domestic violence referred to the forensic medical center of shiraz. Journal of Education and Community Health. 2015; 1(4):51-7. [DOI:10.20286/jech-010451]
40. Dolatian M , Hesamy K, Zahiroddin A, Velaie N, Alavi Majd H. Evaluation of Prevalence of Domestic Violence and its Role on Mental Health. Pajoohande. 2012; 16(6):277-83. [Persian]
41. Zarei E, Ahmadisarkhooni T. Relationships between spiritual quotient and marital satisfaction level of men, women and couples referred to consultancy centers of Bandar Abbas. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2013; 7(1): 45.
42. HajiHeydari B, Sajjadian I. The role of resilience, emotion regulation and spiritual health in predicting suicidal ideation of women victims of violence in the corona. Journal of Islamic-Iranian Family studies. 2023; 3(3): 52-75. [Persian]
43. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health promotion in nursing practice: Prentice Hall, Inc: Upper Saddle River, NJ; 2006.
44. Afshani S, Bonyad L. The relationship between health-based lifestyle and domestic violence. Journal of Social Work Research. 2020; 7(23): 47-84. [Persian]
45. Forket A, Akbari B, Hosseinkhanzadeh AA. Structural Patterns of Relationships of Depression, Emotional Breakdown, and Experience of Violence with Self-Harm Behaviors in Women: The Mediating Role of Social Skills, Emotion Control, and Body dissatisfaction. Quarterly Social Psychology Research. 2021; 11(42): 129-55.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN