دوره 8، شماره 1 - ( تابستان 1401 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 120-109 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

nemati S M, rahmani K, khorshidi M, vatandost S. assessment the knowledge and attitude of nursing students regarding the use of physical restraint in patients. SJNMP 2022; 8 (1) :109-120
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-502-fa.html
نعمتی سیده منا، رحمانی خالد، خورشیدی مریم، وطن دوست سلام. بررسی دانش و نگرش دانشجویان پرستاری در زمینه ی کاربرد مهار فیزیکی در بیماران. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. 1401; 8 (1) :109-120

URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-502-fa.html


1- دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
4- مرکز تحقیقات مراقبت‌های بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران ، vatandost1366@gmail.com
چکیده:   (604 مشاهده)
زمینه و اهداف: آژیتاسیون در بسیاری از بیماران بستری در مراکز درمانی  اتفاق می افتد. استفاده از مهارکننده های فیزیکی از سوی کادر درمانی یکی از اقدامات جهت پیشگیری از آسیب بیماران به خود و مراقبین می باشد.  دانشجویان پرستاری به عنوان یکی از اعضای کادر درمانی در آینده می باشند و لازم است میزان آمادگی آن ها جهت استفاده مناسب از مهار کننده های فیزیکی بررسی شود از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین دانش و نگرش دانشجویان پرستاری در زمینه ی کاربرد مهار فیزیکی در بیماران  انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است .نمونه گیری به روش سرشماری انجام و جهت جمع آوری فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد دانش و نگرش در زمینه ی کاربرد مهار کننده های فیزیکی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه  و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی داری داده ها کمتر از 05/0 لحاظ شد.
یافته ها: نگرش اکثریت شرکت کنندگان در سطح متوسط بود، با این وجود فقط 7/19 درصد از دانشجویان دانش خوبی نسبت به استفاده از مهارکننده های فیزیکی داشتند. دانشجویان کارشناسی ارشد دانش بهتری نسبت به دانشجویان کارشناسی داشتند (P<0.005).
نتیجه گیری: با توجه نتایج مطالعه وضعیت دانش و نگرش دانشجویان مطلوب نیست. از آن جایی که دانشجویان پرستاری، پرستاران آینده هستند لازم است اقدامات اصلاحی جهت ارتقای وضعیت آنها در زمینه مهارکننده های فیزیکی مدنظر قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 1246 kb]   (462 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/5/21 | ویرایش نهایی: 1401/6/13 | پذیرش: 1401/6/12 | انتشار: 1401/6/12 | انتشار الکترونیک: 1401/6/12

فهرست منابع
1. Shenvi C, Kennedy M, Austin CA, Wilson MP, Gerardi M, Schneider S. Managing delirium and agitation in the older emergency department patient: the ADEPT tool. Annals of emergency medicine. 2020;75(2):136-45. [DOI:10.1016/j.annemergmed.2019.07.023]
2. A Smeadfmtsb. The effect of intravenous ketamine during cardiopulmonary bypass on postoperative agitation. Iranian Journal of Anesthesiology and Critical Care. 2013;81(2):24-31.
3. Kandeel NA, Attia AK. Physical restraints practice in adult intensive care units in E gypt. Nursing & health sciences. 2013;15(1):79-85. [DOI:10.1111/nhs.12000]
4. Li L-Q, Wang C, Xu H-Y, Lu H-L, Zhang H-Z. Effects of different doses of intranasal dexmedetomidine on preoperative sedation and postoperative agitation in pediatric with total intravenous anesthesia undergoing adenoidectomy with or without tonsillectomy. Medicine. 2018;97(39): e12140. [DOI:10.1097/MD.0000000000012140]
5. Trisvan TM. Development and Evaluation of a Nurse Leader-Directed Chemical and Physical Restraint Mitigation Protocol in an Inpatient Child and Adolescent Psychiatric Unit: Wilmington University (Delaware); 2022: 28865718.
6. S HHNETh. The effect of education on trauma critical care nurses attitudes towards and knowledge and practices from the viewpoint of their about application of physical restraint. Journal of Nursing Educations. 2015;4(1):31-8.
7. Benjamin James Sadock MD, Virginia Alcott Sadock, m.d., Pedro Ruiz,M.D. Translated by: F. Rezaee, M.D.P 532. Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry. 2ND, editor. 2014.
8. TN LXaF. Clinical decision making on the use of physical restraint in intensive care units. International Journal of Nursing sciences. 2014;1(4):446-50. [DOI:10.1016/j.ijnss.2014.09.003]
9. Taha NM, Ali ZH. Physical restraints in critical care units: impact of a training program on nurses' knowledge and practice and on patients' outcomes. J Nurs Care. 2013;2(2):1-9.
10. Lai. C. Use of Physical Restraints in a Rehabilitation Setting: Findings from a Point Prevalence Survey. Journal of Nursing Care. 2015;4(240):112-21.
11. Abraham J, Hirt J, Kamm F, Möhler R. Interventions to reduce physical restraints in general hospital settings: a scoping review of components and characteristics. Journal of clinical nursing. 2020;29(17-18):3183-200. [DOI:10.1111/jocn.15381]
12. Saedi SZ KM, Khazai A, Soltanian AR, Rahimi Bashar F. Assessment of intensive care unit nurses' knowledge, attitude, and practice of physical restraint use. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2015;23(3):40-9.
13. Stevens JC. The Use of Physical Restraints in Neurologic Patients in the Inpatient Setting. Continuum Lifelong Learning Neurol. 2012;18(6):1422-26. [DOI:10.1212/01.CON.0000423855.55394.ad]
14. Deputy NW. Guidelines for the use of physical restraint on adult critical care. . Nottinghom University Hospitals Adult Critical Care Delirium Guidelines. 2013:236-45.
15. Eskandari F, Abdullah KL, Zainal NZ, Wong LP. The effect of educational intervention on nurses' knowledge, attitude, intention, practice and incidence rate of physical restraint use. Nurse education in practice. 2018;32(1):52-7. [DOI:10.1016/j.nepr.2018.07.007]
16. Guzman‐Parra J, Aguilera‐Serrano C, Huizing E, Bono del Trigo A, Villagrán JM, García‐Sánchez JA, et al. A regional multicomponent intervention for mechanical restraint reduction in acute psychiatric wards. Journal of psychiatric and mental health nursing. 2021;28(2):197-207. [DOI:10.1111/jpm.12669]
17. Claret P-G, Giron A, Lopez-Castroman J, Zanker C, Chauvin A. Physical restraint of the adult patient with uncontrollable agitation. Soins Psychiatrie. 2021;42(336):23-25. [DOI:10.1016/j.spsy.2021.06.009]
18. Tsai P-C, Cheng C-H, Tzeng I-S. A cross-sectional study examining the factors affecting nurses' knowledge, attitude, and behavior toward physical restraint use. Perspectives in psychiatric care. 2021. [DOI:10.1111/ppc.12951]
19. Kassew T, Dejen Tilahun A, Liyew B. Nurses' knowledge, attitude, and influencing factors regarding physical restraint use in the intensive care unit: A multicenter cross-sectional study. Critical Care Research and Practice. 2020;2020(1):1-10. [DOI:10.1155/2020/4235683]
20. Azab S, Abu Negm L. Use of physical restraint in intensive care units (ICUs) at Ain Shams University hospitals, Cairo. Journal of American science. 2013;9(4):230-40.
21. Gheidari Z, Adib M, Mohamadii TK, Kazemnejad E. Knowledge, attitude and performance of nurses in intensive care units in the field of patients' physical restraint use and their related factors. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. 2019;9(S2):109-14.
22. Jones C, Griffiths RD, Humphris G, Skirrow PM. Memory, delusions, and the development of acute posttraumatic stress disorder-related symptoms after intensive care. Critical care medicine. 2001;29(3):573-80. [DOI:10.1097/00003246-200103000-00019]
23. Luk E, Sneyers B, Rose L, Perreault MM, Williamson DR, Mehta S, et al. Predictors of physical restraint use in Canadian intensive care units. Critical Care. 2014;18(2):1-8. [DOI:10.1186/cc13789]
24. Mahmoud AS. Psychiatric Nurses' Attitude and Practice toward Physical Restraint. Arch Psychiatr Nurs. 2017;31(1):2-7. [DOI:10.1016/j.apnu.2016.07.013]
25. Karagozoglu S, Ozden D, Yildiz FT. Knowledge, attitudes, and practices of Turkish intern nurses regarding physical restraints. Clinical Nurse Specialist. 2013;27(5):262-71. [DOI:10.1097/NUR.0b013e3182a0baec]
26. Kor PPk, Kwan RYC, Liu JYW, Lai C. Knowledge, practice, and attitude of nursing home staff toward the use of physical restraint: have they changed over time? Journal of Nursing Scholarship. 2018;50(5):502-12. [DOI:10.1111/jnu.12415]
27. Hofmann H, Hahn S. Characteristics of nursing home residents and physical restraint: a systematic literature review. Journal of Clinical Nursing. 2014;23(21-22):3012-24. [DOI:10.1111/jocn.12384]
28. Foebel AD, Liperoti R, Onder G, Finne-Soveri H, Henrard JC, Lukas A, et al. Use of antipsychotic drugs among residents with dementia in European long-term care facilities: results from the SHELTER study. Journal of the American Medical Directors Association. 2014;15(12):911-7. [DOI:10.1016/j.jamda.2014.07.012]
29. Testad I, Mekki TE, Førland O, Øye C, Tveit EM, Jacobsen F, et al. Modeling and evaluating evidence‐based continuing education program in nursing home dementia care (MEDCED)-training of care home staff to reduce use of restraint in care home residents with dementia. A cluster randomized controlled trial. International journal of geriatric psychiatry. 2016;31(1):24-32. [DOI:10.1002/gps.4285]
30. Lach HW, Leach KM, Butcher HK. Evidence-based practice guideline: changing the practice of physical restraint use in acute care. Journal of gerontological nursing. 2016;42(2):17-26. [DOI:10.3928/00989134-20160113-04]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

Designed & Developed by :M.TAHAN