Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty

فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکیVolume 7, Number 1 (2021-9)


The relationship between healthy lifestyle and demographic characteristics of students at Kurdistan University of Medical Sciences in 2018
بررسی سبک زندگی سلامت محور و ارتباط آن با ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Memory Specificity Training on cognitive failure in Female patients with Multiple Sclerosis in Khoramabad City
بررسی تأثیر آموزش اختصاصی سازی خاطرات بر نارسایی شناختی در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of evidence-based education on self–care in patients with multiple sclerosis referred to the Sanandaj MS society in 2019
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام‌اس شهرستان سنندج در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Smoking, Alcohol and Drug Use Among Adolescent Students in Guilan Province
شیوع شناسی مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در بین دانش آموزان نوجوان استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of lifestyle on menarche age among 11 to 14 year old girls in Ardabil
تاثیر سبک زندگی بر سن منارک در بین دختران 11 تا 14 ساله شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Organizational Commitment of Nurses of Imam Khomeini Hospital in Mahabad Based on Components of Professional Ethics and Job Stress in Corona Pandemic
پیش بینی تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان امام خمینی مهاباد بر اساس مولفه ایی اخلاق حرفه ای و استرس شغلی در پاندمی کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the quality of life in women with Multiple Sclerosis based on coping styles, social support and sexual perversion mediated by resilience
پیش بینی کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بر اساس سبک های مقابله، حمایت اجتماعی و کژکاری جنسی با میانجی گری تاب آوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Positive Psychology Education and its Effect on Working Memory and Cognitive Flexibility of Women Graduates of Farhangian University of Tehran
اثربخشی آموزش روان‌شناسی مثبت نگر و تأثیر آن بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بانوان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2021-5)


Auditing of nursing handover to next shift in Neonatal Intensive Care Unit of selected hospitals affiliated with Qazvin University of Medical Sciences
حسابرسی نحوه تحویل بخش به شیفت بعدی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of life style of type 2 diabetic patients and non-diabetic people in rural areas of Rasht
بررسی سبک زندگی بیماران دیابتی نوع 2 و افراد غیر دیابتی در مناطق روستایی شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antenarratives of female educational supervisors of educational leadership resulting from care ethics in Kermanshah teaching hospitals
پیش روایت های سوپروایزرهای آموزشی زن از رهبری آموزشی ناشی از اخلاق مراقبت در بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Patient rights charter Workshop on Operating Room Technologists Students’ Knowledge in Bushehr University of Medical Sciences 2019
تاثیر کارگاه آموزشی منشور حقوق بیمار جراحی بر میزان آگاهی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the effect of group training on Family-Centered Empowerment Program and Self-Compassion Program on Perceived Stress and Stigma of Family Care Providers of Epilepsy Patients
بررسی مقایسه ای تأثیرآموزش گروهی برنامه توانمندسازی خانواده‌‌محور و برنامه شفقت ورزی به خود بر استرس ادراک شده و داغ اجتماعی مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به بیماری صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Violence against women and its related factors: A cross-sectional study in Saghez
خشونت علیه زنان و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی در سقز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Menstrual pattern, severity of dysmenorrhea and some related factors among female students of Shahrekord University in 2018
بررسی الگوی قاعدگی، شدت دیسمنوره و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of the effect of fennel capsules and ibuprofen tablets on postpartum pains in multiparous women
بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول رازیانه و قرص ایبوبروفن بر پس دردهای زایمانی در زنان چندزای بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان بعثت سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2021-1)


The Effect of Memory Specificity Training on Intrusive Memories and Depression in Female patients with Multiple Sclerosis in City of Khoramabad
بررسی تأثیر آموزش اختصاصی سازی خاطرات بر خاطرات مزاحم و افسردگی در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the level of social skills and its relationship with the perspective of high-risk behaviors in adolescents in Sanandaj in 1397
بررسی میزان مهارت های اجتماعی و رابطه آن با دیدگاه رفتارهای پر خطر در نوجوانان شهر سنندج در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of between the Attendance of a companion Midwife (DULLA) and the Outcomes of Mother and Newborn during the years 2013-2018
بررسی تاثیر حضورمامای همراه و پیامد های مادر و نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Early Maladaptive Schemas with Emotional Intelligence and Emotional Regulation in the Elderly with Diabetes
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با هوش هیجانی و تنظیم هیجانی در سالمندان مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of clinical pharmacology unit training on pharmacological knowledge and drug calculation Skill of nursing students of Kurdistan University of Medical Sciences
بررسی تأثیر آموزش واحد داروشناسی بالینی بر دانش داروشناسی و مهارت محاسبات دارویی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Emotional and Social Maturity Problems in Adolescents with Depression and Social Anxiety Disorder
ارتباط بین مشکلات بلوغ عاطفی و اجتماعی در نوجوانان با اختلال افسردگی و اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status, Challenges and Strategies of Professional and Interprofessional Communication in Iranian Nursing: A Review Study
وضعیت، چالش‌ها و راهکارهای ارتباطات حرفه‌ای و بین‌حرفه ای در پرستاری ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Validation of Iranian version of privacy inventory in hospitalized patients
طراحی و روانسنجی نسخه ایرانی ابزار سنجش حریم خصوصی بیماران بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related factors for marital satisfaction in primigravida women referred to Sanandaj comprehensive health centers in 2018
عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study between the Iranian Nursing PhD curriculum and the American Duke School of Nursing
مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکترای پرستاری ایران و دانشکده پرستاری دوک آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2020-8)


Evaluation of CT scans of head trauma patients referred to the emergency department of Besat Hospital in Sanandaj: A cross-sectional study
بررسی یافته های سی تی اسکن بیماران ترومای سر مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان بعثت سنندج: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Literacy and the Status of Health-promoting Behaviors in Shahrekord Adults
سواد سلامت و وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بزرگسالان شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

aluation of the Effectiveness of Transactional Analysis on Improvement of Communication Skills, Conflict Resolution and Rejection Sensitivity in Couples of Masjed Soleyman
بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود مهارت های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین شهرستان مسجد سلیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of registered deaths in Golestan province; In 2018
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مرگ و میر ثبت شده در استان گلستان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Relationship between Positive and Negative Emotions with Death Anxiety and Chronic Fatigue in Nurses
بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با اضطراب مرگ و خستگی مزمن در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Prevalence and Modeling of Social Determinants of Metabolic Syndrome in Shahrekord, Iran
بررسی شیوع و مدلسازی عوامل اجتماعی مرتبط با ابتلا به سندرم متابولیک در شهر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of General Health and Sleep Quality of Nurses in Educational Hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences, 2018
بررسی سلامت عمومی و کیفیت خواب پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Organizational Culture and Job Satisfaction among Employee of Esfarayne Faculty of Medical Sciences in 2017
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of positive thinking group education on tolerance of distress and social adjustment of mothers of children with mental retardation
اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر تحمل پریشانی و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of retinopathy of prematurity in premature infants and its related factors
میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس و برخی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2020-6)


The Impact of Mindfulness-based Counseling on the Levels of Anxiety during Pregnancy and on Newborns’ Physiological Parameters
بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب دوران بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of online simulator with lecture training on nursing students' satisfaction and performance in mechanical ventilation issues
مقایسه تأثیر آموزش به روش شبیه‌ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت‌مندی و عملکرد دانشجویان پرستاری در مباحث تهویه مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parent preferences of patients with Phenylketonuria and healthcare providers: Comparison of screening outcomes with no screening
ترجیحات والدین مبتلایان به فنیل کتونوری و ارائه کنندگان خدمات درمانی: مقایسه پیامدهای غربالگری با عدم غربالگری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Emotion Regulation Strategies, Body Image, and Sexual Satisfaction in Women with and without a History of Hysterectomy and Mastectomy Surgeries
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی، و رضایت جنسی در زنان با و بدون سابقه جراحی هیسترکتومی و ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Peer-led and Nurse-led Self-management Programs on Self-management of Patients with Multiple Sclerosis
مقایسه اثرات برنامه خودمدیریتی همتا محور و برنامه پرستار محور برخودمدیریتی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Gratitude Training on Empathy and Communication Skills of Female Adolescents
بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر همدلی و مهارت های ارتباطی دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain the Experience of Nursing Education Specialists’ from the Current and Optimal Station of the Task-based Curriculum
تبیین تجربه متخصصین رشته آموزش پرستاری از وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی تکلیف محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Professionalism Concept from the Perspective of Students of Emergency Care
تببین مفهوم حرفه ای گری از دیدگاه دانشجویان فوریت های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing Care from the Human Caring Theory Lens in a Female Breast Cancer Patient: A Care Case Study
مراقبت پرستاری از دریچه تئوری مراقبت انسانی در یک زن مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه موردی مراقبتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2020-3)


The impact of preinjury consumption of antithrombotic drugs on clinical outcomes of patients with moderate to severe traumatic brain injury
بررسی تاثیر مصرف قبل از ترومای دارو های ضد انعقاد بر پیامد بالینی بیماران با ترومای مغزی متوسط تا شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life of Elderly Living in Nursing Homes in Shahrekord
کیفیت زندگی سالمندان ساکن سراهای سالمندان شهر کرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Nursing Cares from the Perspective of Nurses and Patients
مقایسه کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Parenting Style and Mental Health in Single-child and Multiple-children Mothers in Isfahan, Iran
مقایسه سبک فرزند پروری و سلامت روان در مادران تک‌فرزند و دو یا چند فرزند شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Nurses Understanding of Psychological Factors at Workplace: A Qualitative Study
تبیین درک پرستاران از عوامل روان‌شناختی محیط کار : مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Patient Safety Empowerment Program with the Technique of Failure Mode and Effects Analysis and Its Impact on the Safety Culture of Nurses in Critical Care Units
اثربخشی برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Perfectionism Components in Predicting Migraine Symptoms in Nurses
نقش مؤلفه‌های کمال‌گرایی در پیش‌بینی علائم سردرد میگرن در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Cognitive Flexibility, Cognitive Fusion, Cognitive Defusion in Male and Female Divorce Applicants
مقایسه‌ی انعطاف‌پذیری شناختی، هم‌جوشی و گسلش شناختی در زنان و مردان متقاضی طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Type D Personality and Occupational Stress with Symptoms of Psychosomatic Disorders in Nurses
رابطۀ بین تیپ شخصیتی D و استرس شغلی با نشانه‌های اختلالات روان-تنی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2019-12)


The Role of Meta-Cognitive Beliefs and Cognitive Avoidance in the Prediction of Cognitive Failures of Nurses
نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش بینی نارسایی های شناختی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction on Anxiety in Pregnant Women
بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Treatment Refusal Causes in Imam Khomeini Hospital in Behshahr, Iran in 2017
بررسی دلایل امتناع از درمان در بیمارستان امام خمینی بهشهر در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Antibacterial Effect of Alcoholic Extract of Centaurea depressa M.B., Reseda lutea L. and Fumaria asepala on Selected Standard Strains in Vitro
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گل گندم، اسپرک زرد و شاه‌تره در مقابل سویه‌های استاندارد منتخب در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cesarean Causes before and after Implementation of Health Sector Evolution Plan in Kurdistan Province
مقایسه علل سزارین قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Primary Nursing Care on Patient Satisfaction after Coronary Angioplasty
تأثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر رضایت بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does ORM's Self-Care Model Affect the Physical Health of People with Major β Thalassemia?
آیا الگوی خودمراقبتی اورم بر ابعاد سلامت جسمی افراد مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مؤثر است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Evening Primerose on Clinical Obstetrics of Iran: A Review Study
اثرات گل مغربی در مامایی بالینی ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing in the Medical Tourism Industry: A Narrative Review
جایگاه پرستاران در صنعت گردشگری پزشکی: یک مقاله مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2019-11)


Correlation of Religious Attitudes and Resilience in Cancer Patients in Khoy, Iran
بررسی تاثیر نگرشهای مذهبی بر تاب آوری بیماران سرطانی شهر خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Perceived Social Support with Secondary Traumatic Stress and Perceived Stress in Nurses
ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده با استرس آسیب زای ثانویه و استرس ادراک‌شده در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlations of Academic Procrastination and Locus of Control with Academic Achievement in Nursing Students: The Mediating Role of Achievement Motivation
رابطه اهمال کاری تحصیلی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری: نقش میانجی انگیزش پیشرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Performance of the Healthcare Personnel of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Regarding Blood Transfusion and Its Products, 2015
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره انتقال خون و فرآورده‌های آن در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Depression in Students with Emotional Breakdown at Dezful University of Medical Sciences, Iran
تأثیر درمانگری شناختی-رفتاری بر افسردگی دانشجویان مبتلا به شکست عاطفی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predict of cosmetic surgery based on psychological capital and perceived social support amongst women
پیش‌بینی اقدام به جراحی زیبایی پوست بر اساس سرمایه‌های روان‌شناختی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The process of stability in preterm infants: A Grounded theory
فرایند ثبات در نوزادان زودرس: نظریه زمینه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Weaning Indices of Mechanical Ventilator: An Integrative Review of the National Published Articles
شاخص های جداسازی از ونتیلاتور: مروری یکپارچه بر مقالات داخلی منتشرشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2019-7)


Young Women with Breast Cancer: A Cross-Sectional Descriptive Study Over 3 Years
زنان جوان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه توصیفی مقطعی سه ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual and Emotional Intelligence and the Quality of Nursing Care in Nurses Working in Ayatollah Taleghani Hospital in Kermanshah in 2018
بررسی ارتباط هوش معنوی و عاطفی با کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران شاغل در مرکز آموزشی-درمانی آیت الله طالقانی شهر کرمانشاه در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Psychological Capital of Managers with Work Quality of Life of Nurses and Client Satisfaction in Semnan, Iran
رابطه سرمایه روان‎شناختی مدیران باکیفیت زندگی کاری پرستاران و رضایت‎مندی مراجعین در شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Inhibitory Effect of Methanol Extract of Allium Sativum in vitro on Staphylococcus aureus and Escherichia coli
بررسی اثر مهاری عصاره متانولی سیر در شرایط آزمایشگاهی بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Two Methods of Light Reduction on the Premature Infants Feeding Tolerance
مقایسه تأثیر دو روش کاهش نور پرتحمل تغذیه نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Cognitive Avoidance, Meta-cognitive Beliefs and Cognitive Failures in Predicting the State-Trait Anxiety in Nurses
نقش اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی و نارسایی‌های شناختی در پیش‌بینی اضطراب حالت-صفت پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Antibiotic Resistance Pattern and Determining the Prevalence of Microbial Species in Children with Urinary Tract Infections Referring to Motahari Hospital in Urmia
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین میزان شیوع گونه های میکروبی در کودکان مبتلا به عفونت های ادراری مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shortage of Men Nurses in the Hospitals in Iran and the World: A Narrative Review
کمبود پرستاران مرد در بیمارستان ‎های ایران و جهان: یک مقاله مروری روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses as the Leading Voices: Health is a Human Right
عنوان: پرستاران صدای پیشرو:" سلامت یک حق انسانی است".
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2019-3)


Uterine Round Ligament Fibroma: A Case Report
فیبروم لیگامان گرد رحم: یک گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of mMultimedia Training Program on the Attitude of Nurses in Golestan Province about Safe Injections
بررسی تأثیر برنامه آموزشی چند رسانه ای بر نگرش پرستاران استان گلستان در مورد تزریق ایمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-related Quality of Life of Young Adult with beta-Thalassemia Major
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Barriers to Effective Communication between Nurses and Patients from Nurses Point of View
بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستاران با بیماران از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Self-medication and Related Factors in Elderly Population of Sanandaj, Iran
بررسی وضعیت خود درمانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان ساکن شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Heart Rate Fluctuations with Two Frequency and Time Domain Methods Following Aerobic Training in Academic Active Men
بررسی نوسانات ضربان قلب با دو روش فرکانس محور و زمان محور متعاقب تمرین ایروبیک در مردان فعال دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of Nurse-Patient Communication in Iran: A Review Study
چالش‌های برقراری ارتباط پرستار و بیمار در ایران: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intention to Leave of Nurses and Related Factors: A Systematic Review
تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل و عوامل مرتبط: یک مرور نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2019-1)


Relationship between work loud of nurses and their performance in the intensive care units of educational hospitals in Tehran
بررسی بار کاری و عملکرد پرستاران در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

: Effective factors on attendance in theoretical classrooms from viewpoint of Dental Student of Guilan University of Medical Sciences, 2017
عوامل مؤثر بر حضور در کلاس‌های درس نظری از دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Nurses toward their Physical Fitness
نگرش پرستاران نسبت به آمادگی جسمانی خویش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between cognitive attentional syndrome with Mood Illusions in Students
بررسی رابطه سندرم شناختی ـ توجهی با علائم خلقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Occupational Burnout and Intention to Leave in Nurses Working in Training Hospitals in Sanandaj, Iran
ارتباط فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the relationship between regular physical activity and social anxiety in obese women
ارتباط بین یک دوره بلند مدت فعالیت بدنی منظم و اضطراب بدنی اجتماعی در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Computer Assisted Rehabilitation on Performance of Working Memory and Recognition in the Forms of Students
تأثیر توان‌بخشی رایانه یار بر بهبود عملکرد حافظه فعال و بازشناسی اشکال در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Patient-centered Care in Health System of Iran
جایگاه واقعی مراقبت بیمار محور در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2018-11)


Evaluation of Compliance with Standard Precautions by ICU Nurses of Sabzevar Hospitals
بررسی میزان رعایت احتیاطات استاندارد توسط پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Self-esteem and Academic Success in Nursing Students of Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran in 2018
بررسی ارتباط عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Self-care Education on the Self-efficacy of Adolescents with Thalassemia Major
بررسی تأثیر آموزش مراقبت از خود بر خود کارآمدی نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoint of Nurses and Patients about Inherent Dignity of Patients
دیدگاه پرستاران و بیماران در ارتباط با شأن ذاتی بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence of Depression and Its Related Factors among Women with Breast Cancer Referred to the Radiotherapy Center of Tawhid Hospital of Sanandaj, Iran in 2017
بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between the Sense of Coherence and Compassion towards the Lives of Others with Nurses' Attitudes to Patient Education: The Mediating Role of Personal Intelligence
بررسی ارتباط حس انسجام و دلسوزی نسبت به زندگی دیگران با نگرش پرستاران نسبت به آموزش بیماران: میانجی‌گری هوش شخصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Family Cohesion and Academic Burnout in the Students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2016
بررسی رابطه انسجام خانوادگی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Actual Position of Patient Safety Culture in the Health System: A Review Study
جایگاه واقعی فرهنگ ایمنی بیمار در نظام سلامت: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2018-9)


Prevalence of Workplace Violence of Emergency Medical Staff and Relevant Factors in Sanandaj, Iran in 2016
شیوع خشونت محل کار کارکنان فوریت های پزشکی شهرستان سنندج و عوامل موثر بر آن در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surgical Safety Checklist: Documentation of Use of Electrocautery and Tourniquet Devices
چک‌لیست جراحی ایمن: مستندسازی دستگاه‌های الکتروکوتر و تورنیکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of training Pilates and Aerobic on happiness and desire for physical in inactive women
تأثیر تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر شادکامی و تمایل به فعالیت بدنی در زنان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Urinary Tract Bacterial Infections and Blood Groups in Patients Referring to Alavi Hospital in Ardabil, Iran in 1395
ارتباط عفونت‌های باکتریال مجاری ادراری و گروه‌های خونی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Incremental Interval Endurance Rope-Training Program on Antioxidant Biomarkers and Oxidative Stress in Non-Active Women
اثر یک دوره تمرین تناوبی استقامتی فزاینده (طناب زنی) بر بیومارکرهای آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در دختران غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Death Anxiety in Women with Reproductive and Gastrointestinal Cancers and Predicting Factors
مقایسه اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان های تناسلی و گوارشی و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges for Improving the Quality of Nursing Care in Iran: A Systematic Review
چالش های بهبود کیفیت پرستاری در ایران: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies of Professional Nursing Autonomy
راهبردهای استقلال حرفه ای در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2018-5)


Toxic epidermal necrosis syndrome after taking nonsteroidal antiinflammatory drugs: a case report
سندرم نکرولیز اپیدرمی توکسیک به دنبال مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی: یک گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burnout rate and related factors among midwives
فرسودگی شغلی و عوامل موثر برآن درماماها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of professional ethics in midwifery
بررسی میزان آگاهی ماماها از اصول اخلاق حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between mental welfare of nurses and patient satisfaction with mediating role of Job burnout
بررسی رابطه‌ی رفاه ذهنی پرستاران و رضایت بیماران با نقش میانجی فرسودگی شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of Information Literacy level and its related factors among the students of Kurdistan University of Medical Sciences and Kurdistan University
بررسی سطح سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Orem’s Self Care Model on Physical Quality Of Life in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی تاثیر بکارگیری الگوی خود مراقبتی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eeffect of “Tai Chi Chuan” on Anxiety among elderly women
تأثیر ورزش تای چی چوان بر میزان اضطراب زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing cares quality in nurses
کیفیت مراقبت‌های پرستاری در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2018-1)


Evidence-based review in the field of developing critical appraisal tools for quantitative studies
مروری مبتنی بر شواهد در حوزه توسعه ابزارهای نقد پژوهش های کمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Sentimental Cognitive Therapy on Reducing Test Anxiety in Nursing Students of Islamic Azad University, Birjand, in 2018
اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاداسلامی بیرجند در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of spirituality attitudes and spiritual care of nurses in Vellayat educational and therapeutic center in Qazvin in 2016.
بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در پرستاران مرکز آموزشی درمانی ولایت شهر قزوین در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the quality of Hermeneutic phenomenology studies in nursing
بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی هرمنوتیک در پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy in the non-communicating rudimentary horn of a unicornuate Uterus: a case report of Saghez
حاملگی در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک‌شاخ: گزارشی از سقز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medication errors in nursing students
خطاهای دارویی در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between pain score and change in physiological indices of premature neonates under ventilation
بررسی ارتباط بین نمره درد ناشی از ساکشن با شاخص ضربان قلب نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2017-10)


Comparison of quality of life of pregnant women with and without sleep apnea
مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به وقفه‌های تنفسی خواب با زنان باردار غیر مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parents' parenting styles with perfection in single-parent families and several children
سبک های فرزند پروری والدین با کمال گرایی در دانشجویان خانواده‌های تک فرزند و چند فرزند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation into the correlation between Spiritual Intelligence and communication skillsamong nursing students
بررسی همبستگی هوش معنوی و مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between moral sensitivity and its dimensions with demographic characteristics of nurses in Shahid Madani hospital of Khorramabad in 2017
حساسیت اخلاقی در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of class attendance among university students and factors influencing it from the viewpoints of students in Kurdistan University of Medical Sciences
بررسی عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کلاس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the situation of professional practice environment and perceived stress of nurses in neonatal intensive care units
ارتباط بین وضعیت محیط عمل حرفه‌ای با استرس ادراک شده پرستاران در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Peplau’s theory of Interpersonal Relations in Nursing Practice: A systematic review study
کاربرد مدل پرستاری پپلاو در پرستاری بالینی: یک مطالعه مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2017-5)


Perspective of patients and their relatives about the patients’ rights in the hospitals of Khoy University of Medical Sciences
دیدگاه بیماران و همراهان آن‌ها نسبت به رعایت منشور حقوقی بیمار در بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of hemodialysis adequacy in hemodialysis patients in Sanandaj in 2017
ارزیابی کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی شهر سنندج در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprative Study of Nursing PhD Curriculum in Iran, Turkey and Jordan
مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره دکترای پرستاری در سه کشور ایران، ترکیه و اردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The status of academic self-efficacy in the students of Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University, Sanandaj Branch, 2015-16.
بررسی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کردستان و آزاد اسلامی سنندج در سال تحصیلی 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between family cohesion and academic self efficacy in Kurdistan University of Medical Sciences students’, 2016.
بررسی رابطه انسجام خانواده با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Practice of Osteoporosis Prevention in Teen Girls in Quchan
آگاهی، باور و عملکرد پیشگیری از پوکی‌استخوان در دختران نوجوان شهرستان قوچان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medication adherence inhibitors and facilitators in type 2 diabetic patients: An Integrative review
بازدارنده‌ها و تسهیل‌کننده‌های پایبندی به رژیم‌های درمانی در بیماران دیابتی نوع دو: یک مرور یکپارچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2017-5)


Job Stress among Iranian nurses: a systematic review and meta-analysis
استرس شغلی در پرستاران ایرانی: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of Kurdistan University of Medical Sciences students' perceptions of educational environment based on DREEM model in 2015
بررسی درک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محیط آموزشی بر اساس مدلDREEM در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Sexual skills Training on Women's Sexual Schemas, Sexual Self-Esteem and Sexual Satisfaction of Women Referring to Isfahan Counseling Centers
اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر طرح‌واره‌های جنسی زنان، عزت ‌نفس جنسی و رضایت جنسی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the relationship between domestic violence and pregnancy outcomes in mothers referring to Sanandaj comprehensive health centers in 2015-2016
بررسی رابطه خشونت خانگی با پیامدهای حاملگی در مادران مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of level of knowledge, attitude and performance of Radiologists in Sanandaj city regarding radiation protection in 2014
بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرتوکاران رادیولوژی شهرستان سنندج در مورد حفاظت پرتویی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing staff’s Understanding about risk factors for musculoskeletal disorders associated with carriage of patients in educational centers of Kermanshah University of Medical Sciences in 2017
درک کارکنان پرستاری نسبت به عوامل خطر اختلالات عضلانی و اسکلتی مرتبط با حمل بیمار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining levels of psychosocial compatibility based on coping strategies and religious orientation in patients with multiple sclerosis
تعیین سطوح سازگاری روانی - اجتماعی بر اساس سبک‌های مقابله‌ای و جهت‌گیری مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2017-1)


Relationship Between Body Mass Index With Physical Activity and Some of demographicCharacteristics among students in kurdistan university of medical sciences.
بررسی شاخص توده بدنی و ارتباط آن با فعالیت بدنی و برخی خصوصیات دموگرافیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of domestic violence in pregnant women and its related causes in Sanandaj health clinics in 2015-2016
بررسی خشونت خانگی در زنان باردارو علل مرتبط با آن در درمانگاههای بهداشتی شهر سنندج در سال 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the incidence of neural tube defects in hospitals of Kurdistan province in 1990
بررسی میزان بروز نقایص لوله عصبی در بیمارستانهای استان کردستان در سال 90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing and midwifery Students' viewpoints about special characteristics of clinical teachers in 2015
دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد ویژگی‌های خاص مدرسین بالینی، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceptions of Nursing Students from the Clinical Education Environment
مقایسه آموزش و ارزشیابی بالینی به روش پورت فولیو و روش مرسوم بر ادراکات دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the incidence of neural tube defects in hospitals of Kurdistan province in 1990
بررسی نگرش فرآیند پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2016-11)


Common X-ray machine quality control in hospitals affiliated with Kurdistan University of Medical Sciences
کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی معمولی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of oxygen therapy with simple face mask and nasal canola on hemoglobin oxygen saturation
بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing students perspective regarding the clinical learning environment and the factors affecting it in 2015
دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد محیط یادگیری بالینی و عوامل مؤثر بر آن، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of tendency of psychology students to addiction based on personality characteristics (neo)
بررسی آمادگی به اعتیاد دانشجویان رشته رواشناسی بر اساس ویژگی های شخصیتی(نئو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between emotional intelligence and mental health of nursing students at Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013
ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of stressors in the prediction of procrastination and academic burnout among the Nursing Students of Ilam University of Medical Sciences in 2015
بررسی نقش عوامل استرس‌زای دانشجویی در پیش بینی تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2016-8)


Predict of job performance and resiliency based on personality characteristics
پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nursing Students' viewpoint of Islamic Azad University, Sanandaj Branch about affecting factors on select nursing career
دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در مورد عوامل موثر بر انتخاب رشته پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scrutiny the quality of life elderly in Ilam and its related factors in 2015
بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate effect of neutron energy source for BNCT and digesting applications
بررسی اثر انرژی منبع پرتودهی نوترونی به منظور کاربرد درBNCT و اهداف تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the relationship between family functioning and mental health among the employees of Kurdistan University of Medical Sciences
بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of comparison of baby care during transfer to other medical centers with favorable conditions in selected hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences
تطابق مراقبت‌های حین انتقال نوزاد به سایر مراکز درمانی با وضعیت مطلوب در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2016-4)


Evaluation of honesty and apology in nurses that serving patients from the viewpoints of patients
بررسی میزان صداقت وعذرخواهی در پرستاران هنگام ارائه خدمات به بیماران از دیدگاه بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the relationship between individual characteristics and occupational stress and the tendency to leave job among the nurses working in the university hospitals of Sanandaj city
بررسی رابطه بین ویژگی های فردی با استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the reasons for therapeutic abortion in clients referring to legal medical centers in Kurdistan province in 2000- 2011
بررسی علل درخواست سقط درمانی در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی استان کردستان در سال های1390-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the effect of supplemental oxygen therapy on the incidence and severity of wound infection after cesarean section
بررسی تاثیر اکسیژن درمانی تکمیلی بر میزان بروز وشدت عفونت زخم بعد از عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the experiences of ICU nurses caring for end stage patients: a qualitative study
تبیین تجربه پرستاران مراقبت ویژه از مراقبت بیماران مرحله آخر حیات : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of teaching World Health Organization prescription guidelines on the prescribing skills of midwifery students
تأثیر آموزش رهنمودهای نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی بر مهارت نسخه‌نویسی دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2016-2)


The study of the level of commitment to prayer and the level of anxiety in the students of Nursing and Midwifery Faculty in Sanandaj city and its relation to their demographic characteristics in 2009
بررسی میزان پایبندی به نماز و میزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The perspective of public health students of Kurdistan University of Medical Sciences regarding field of study and future career and its related factors in 2014
دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of quality of life in mothers of premature and full-term infant referred to health centers in Sanandaj city
مقایسه کیفیت زندگی در مادران دارای کودک نارس و ترم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring of cause's of cesarean selection in view of women who had undergone an elective cesarean in sanandaj in 1386.
علل انتخاب سزارین در زنانی که تحت سزارین انتخابی قرار گرفته اند : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting the incidence of medication errors in nursing staff of Besat Hospital in Sanandaj City in 2011
عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی در پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت سنندج در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Self-care behaviors and its related factors in patients with congestive heart failure hospitalized in cardiology wards of Tohid Hospital in Sanandaj city
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب بستری دربخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-10)


The study of the relationship between the hemoglobin and hematocrit level in the second trimester of pregnancy with the incidence of preeclampsia
بررسی ارتباط میزان هموگلوبین وهماتو کریت سه ماهه دوم بارداری بابروز پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the relationship between ABO blood groups with gastric cancer and its staging
بررسی رابطه گروه‌های خونی با انواع سرطان معده و درجه بندی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Changes in Cesarean Section Trend and its Causes in Sanandaj Besat Hospital
بررسی روند تغییرات میزان سزارین و علل آن در بیمارستان بعثت سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The meaning of health from the perspective of a group of Iranian elderly: a qualitative study
معنای سلامت از دیدگاه گروهی از سالمندان ایرانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Facilitating and Inhibiting Factors of Clinical Education from the Perspective of Intern Nursing Students of Faculty of Nursing and Midwifery
بررسی عوامل تسهیل کننده وبازدارنده آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری ومامایی سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of awareness of hospitalized mothers in postpartum ward regarding pregnant women's rights charter and its related factors in the governmental hospitals of Sanandaj City in 2013
بررسی میزان آگاهی مادران بستری در بخش بعد از زایمان در مورد منشور حقوق زنان باردار و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های دولتی شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-7)


The effects of Pyrus Biossieriana Bushe leaf extract on the
بررسی اثرعصاره برگ تلکا برسمیتt–بوتیل هیدروپراکسید بر رده سلولی hela
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing healthcare providers and primigravida women’s attitudes towards normal vaginal delivery
مقایسه‌ نگرش پرسنل بهداشتی_ درمانی و زنان باردار شکم اول نسبت به روش زایمان واژینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing nursing instructors and fourth-year nursing students’ perspectives on clinical education problems
مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان در خصوص مشکلات آموزش بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of the occurrence of heart attacks with circadian variations and other cardiovascular risk factors
بررسی الگوی تغییرات ریتم شبانه روزی در زمان وقوع بیماریهای ایسکمیک قلب و ارتباط آن با برخی عوامل خطر در بیماران مبتلا به اختلالات عروقی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of ethanol, Betadine, and ethanol-chlorhexidine gluconate on phlebitis induced by peripheral intravenous catheters
مقایسه اثر اتانول کلر هگزیدین گلوکونات /اتانول وبتادین در پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتترهای وریدهای محیطی در بیماران بخشهای داخلی بیمارستان بعثت سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the experience of prostate surgery among male patients with benign prostatic hyperplasia: a qualitative content analysis
تجربه جراحی در مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک آنالیز محتوی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles